Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
8

2009-11-19
Fö2009/2301/SUND
Signalspaningsnämnden
Box 1097
164 25 KISTA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Signalspaningsnämnden
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 Nämnder m.m. för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 06, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119, prop. 2008/09:99, utg.omr. 06, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Signalspaningsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

2

Organisationsstyrning

Årsredovisning

Signalspaningsnämnden ska senast den 1 mars 2010 lämna en årsredovisning för verksamheten till och med den 30 november 2009 i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Nämnden har efter tidpunkten för ledamöternas entledigande ett fortsatt ansvar för att lämna en slutlig årsredovisning. Redovisningen ska lämnas till regeringen med kopior enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 1 kap. 3§ förordningen (2000:605) och skrivas under av den avgående nämnden. Nämndens ansvar omfattar även hantering av revisionsberättelse och rapporter från Riksrevisionen med anledning av den slutliga årsredovisningen enligt 13 § verksförordningen (1995:1322).

Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser

Överlåtelse av Signalspaningsnämndens tillgångar och skulder till Försvarsunderrättelsedomstolen ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (200:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Signalspaningsnämnden har ansvaret för sina tillgångar och skulder till och med den 30 november 2009 och Försvarsunderrättelsedomstolen övertar ansvaret från och med den 1 december 2009.

3

Uppdrag

Förberedande av avveckling

Signalspaningsnämnden ska förbereda avveckling av myndigheten till den 30 november 2009. Utgångspunkten för uppdraget är att Signalspaningsnämndens befintliga resurser ska tas över av Försvarsunderrättelsedomstolen (dir. 2009:59  Inrättande av Försvarsunderrättelsedomstolen). Den nya domstolen ska kunna inleda sin verksamhet den 1 december 2009. Uppdraget gäller med förbehåll för att riksdagen fattar nödvändiga beslut enligt propositionen Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning (prop. 2008/09:201). När det behövs ska åtgärder, såsom t.ex. tecknande av avtal, förses med förbehåll att riksdagen fattar nödvändiga beslut.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:11

Nämnder m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Signalspaningsnämnden7 000
ap.5Nämnder m.m. - del till Signalspaningsnämnden (ram)7 000

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:11 Nämnder m.m.
ap.5240Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Signalspaningsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-03-301 500
2009-04-25250
2009-05-25250
2009-07-251 000
2009-08-251 000
2009-09-251 000
2009-10-251 000
2009-11-251 000
2009-12-03-500
2009-12-251 000
2010-01-03-500
Summa7 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Signalspaningsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.5Nämnder m.m. - del till Signalspaningsnämnden
På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Mattias Broman








Kopia till

Riksdagen FöU
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet, EPS, SSK, MIL, SUND
Finansdepartementet, BA, ESA, SF
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO
SEKO
Reservofficersförbundet

Senast uppdaterad: