Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2009-12-17
S2009/10110/SK (delvis)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 55
171 11 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Riksdagen har beslutat om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:01, utg.omr. 09, bet. 2009/10:SoU1, rskr. 2009/10:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets arbete med kunskapsstyrning ska planeras och utföras i samverkan med andra berörda myndigheter så att den statliga styrningen av hälso- och sjukvården är samordnad.

Återrapportering

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska i samverkan med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering och Läkemedelsverket redovisa genomförda insatser för att nå målet.

Mål 2

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska utveckla och effektivisera arbetssättet för genomgången av läkemedelssortimentet, bland annat genom att initiera begränsade genomgångar och vid behov ändra tidigare beslutad turordning för de omfattande genomgångarna. Både de omfattande och de begränsade genomgångarna ska fokusera på läkemedel som av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket bedöms användas på ett icke kostnadseffektivt eller ändamålsenligt sätt. Takten i arbetet med genomgången av läkemedelssortimentet ska öka väsentligt. 

Återrapportering

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska redovisa hur många omfattande och begränsade genomgångar av läkemedelssortimentet som avslutats 2010, i vilken omfattning takten på genomgångarna har ökat 2010 i jämförelse med 2009 samt vilken effekt genomgångarna beräknas få på kostnaderna för läkemedelsförmånerna.

Prognoser

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska redovisa prognoserna för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

18 januari

25 februari

6 maj

29 juli

28 oktober

3

Uppdrag

Informationsinsatser om statligt tandvårdsstöd

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska bidra till att aktörer inom tandvården får ökad kunskap om det nya tandvårdsstödets ersättningsregler. Myndigheten ska i lämplig omfattning medverka vid informations- och utbildningsinsatser för nyckelpersoner inom tandvården och för Försäkringskassans personal. 

Samverkan

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska samverka med Försäkringskassan och andra berörda parter i frågor om det statliga tandvårdsstödet så att den statliga styrningen av tandvårdsstödets tillämpning är samordnad.

Prissättning på läkemedel

Regeringen fattade den 4 juni 2009 beslut om ett tilläggsuppdrag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Grunduppdraget beslutades den 18 december 2008 (dnr S2008/10720/HS). Tilläggsuppdraget innebär att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska göra en analys och bedömning dels av hur dagens prissättningsmodell på originalläkemedel utan generisk konkurrens kan utvecklas, dels av effektiviteten i dagens introduktionsprocess, prissättning och utbytesprocess för utbytbara läkemedel med generisk konkurrens. Uppdraget förlängs och ska redovisas den 31 mars 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:3

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (Ramanslag)

Disponeras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket96 507
ap.1Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (ram)96 507

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
ap.12 8953 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)14 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)11 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-258 042
2010-02-258 042
2010-03-258 042
2010-04-258 042
2010-05-258 042
2010-06-258 042
2010-07-258 042
2010-08-258 042
2010-09-258 042
2010-10-258 042
2010-11-258 042
2010-12-258 045
Summa96 507
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Anne Nilsson
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Kammarkollegiet
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Sveriges Kommuner och Landsting
Apoteket AB
Försäkringskassan

Senast uppdaterad: