Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 8

2009-12-03
Fi2008/7381(delvis)
Kompetensrådet för utveckling i staten
Box 3601
103 59 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Kompetensrådet för utveckling i staten
Riksdagen har beslutat om Kompetensrådet för utveckling i statens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 02, bet. 2008/09:FiU2, rskr. 2008/09:147, prop. 2009/10:2, utg.omr. 02, bet. 2009/10:FiU11, rskr. 2009/10:43).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prioriterade utbildningar

Krus ska tillhandahålla EU-utbildningar av generellt intresse för statsförvaltningen, inklusive utbildningar inför s.k. concours. Krus ska vidare fullfölja de särskilda utbildningsinsatser med inriktning på Sveriges ordförandeskap i EU som Verva har planerat och påbörjat. Den närmare omfattningen och inriktningen av dessa utbildningar ska bestämmas i samråd med Regeringskansliet (Förvaltningsavdelningen).

Återrapportering

Krus ska redovisa vilka utbildningar som har genomförts och sammanställa statistik över deltagare, med särskild redovisning av deltagare från Regeringskansliet uppdelad på departement.  

Nordisk och europeisk utbytestjänstgöring

Återrapportering

Krus ska redovisa utvecklingen inom området Nordisk och europeisk utbytestjänstgöring och vilka insatser som har gjorts.

Samverkan och erfarenhetsutbyte

Krus ska fortsätta det arbete som Verva har inlett med ett nätverk mot korruption.

Återrapportering

Krus ska redovisa vilka insatser som har gjorts inom området.

3

Uppdrag

Strategiska projekt

Krus ska genomföra ett program för kvinnors karriärutveckling i staten i enlighet med regeringsbeslut meddelat den 5 juni 2008 (dnrFi2008/2097). Krus ska svara för avrapporteringen i stället för Verva.

Prognoser

Krus ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli och 29 oktober 2009.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor (Ramanslag)

Disponeras av Kompetensrådet för utveckling i staten 8 110
ap.3Kompetensrådet för utveckling i staten (ram)8 110

Villkor för anslag 1:4

ap.3 Kompetensrådet för utveckling i staten

Anslagsposten får användas för utgifter som avser Kompetensrådet för utveckling i staten. Av anslagsposten ska högst 2 610 000 kronor täcka rådets verksamhet och kostnader för deltagare från Regeringskansliet i EU-utbildningar, inklusive utbildningar inför s.k. concours.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor
ap.3213Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)300
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen
Utbildningsverksamhet005 0005 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifterna får utan hinder av de begränsningar som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) disponeras av Krus och ska redovisas mot anslagsposten 1:4 ap.3 Arbetsgivarpolitiska frågor.

Avgifternas storlek bestäms av Krus. För kursdeltagare som är anställda vid Regeringskansliet gäller följande. Krus får ta ut kursavgifter motsvarande rörliga konstnader vid internat och resor i samband med EU-utbildningar utomlands. Vid utbildningar i övrigt, som är av det slag som tidigare överförts från Regeringskansliet till Verva, finansieras kostnaderna för deltagare från Regeringskansliet inom ramen för anslaget (1:4 ap.3 Arbetsgivarpolitiska frågor).

Av avgifterna hänförs 4 500 000 kronor till EU-ubildningar och 500 000 kronor till program för kvinnors karriärutveckling i staten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Krus undantas från kravet att redovisa risk- och sårbarhetsanalys enligt  9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Lena Hellberg
Kopia till

Finansutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA1
Finansdepartementet/SF
Finansdepartementet/SMS
Regeringskansliet/FA
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
OFR
Saco
SEKO

Senast uppdaterad: