Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 9

2009-12-21
N/2009/9672/E
N/2009/9751/E (delvis)
Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 ESKILSTUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Energimarknadsinspektionen
Riksdagen har beslutat om Energimarknadsinspektionens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg. omr 21, bet. 2009/10:NU3, rskr. 2009/10:149) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Energimarknadsinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

1. Regelförenkling

Under våren 2010 ska regeringen lämna en slutredovisning av det regelförenklingsarbete som bedrivits under mandatperioden. Energimarknadsinspektionen ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med dels en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2009, dels en prognos för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

2. Det nordiska arbetet - genomförandeplan för en gemensam slutkundsmarknad

Energimarknadsinspektionen ska gemensamt med övriga nordiska tillsynsmyndigheter ta fram förslag till en detaljerad genomförandeplan för de åtgärder som behöver vidtas för att nå målsättningen om en gemensam nordisk slutkundsmarknad till år 2015. I uppdraget ingår att konkretisera vilka lag- och regelmässiga, tekniska och andra ändringar som är nödvändiga. Detta bör ske i samarbete med berörda aktörer. Uppdraget har sin bakgrund i den kommuniké om fortsatt utveckling av en gränslös nordisk elmarknad som de nordiska energiministrarna antog den 27 oktober 2009. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2010. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och inspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

3. Det nordiska arbetet - handlingsplan för en gränslös nordisk marknad

Energimarknadsinspektionen ska gemensamt med övriga nordiska tillsynsmyndigheter inom sitt verksamhetsområde fortsätta arbetet med att identifiera eventuella behov av förändringar i lagstiftningen, bedömningskriterier och myndigheters befogenheter för att stärka det nordiska perspektivet när det gäller bedömningar vid tillståndshanteringen avseende investeringar av nordiskt intresse i elnät. Uppdraget är en fortsättning på uppdraget från föregående år och har sin bakgrund i den kommuniké om en nordisk handlingsplan för att påskynda utvecklingen av en gränslös nordisk elmarknad som de nordiska energiministrarna antog den 30 september 2008. Uppdragets genomförande ska fortlöpande stämmas av med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 februari 2010. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och inspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

4. Nettodebitering

Enligt dagens regelverk ska in- respektive utmatning av el på koncessionspliktigt nät mätas och rapporteras separat till berörda parter. För att underlätta för småproducenter av el har vissa europeiska länder infört nettodebitering, dvs. en kvittning sker av in- och utmatad el under en period, t.ex. en kalendermånad, och producenterna får endast betala för överskjutande förbrukning alternativt betalt för överskjutande produktion. Ett system med nettodebitering kan kombineras med nettomätning, dvs. en mätare installeras i den gemensamma mätpunkten som redan vid mätningen under en period, t.ex. en kalendermånad, kvittar inmatning mot utmatning av el och endast redovisar den överskjutande förbrukningen alternativt överskjutande produktionen till berörda parter. Energimarknadsinspektionen ska utreda vilka för- och nackdelar ett införande av en reglering om nettodebitering skulle innebära samt vilka effekter som detta skulle få för skyldigheten att betala energiskatt på el och andra eventuella konsekvenser. I uppdraget ingår att göra en bedömning om det är lämpligt att införa en reglering om nettodebitering. Uppdraget ska ske i samråd med Affärsverket svenska kraftnät. Energimarknadsinspektionen ska även inhämta synpunkter från övriga berörda myndigheter och organisationer. Vid behov ska förslag till författningsändringar lämnas och till författningsförslagen ska en konsekvensutredning bifogas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 november 2010. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och inspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

5. Gränsöverskridande elhandel

Energimarknadsinspektionen ska analysera förhållandena för villkoren för nyttjande av förbindelserna Baltic Cables och SwePol Links tilldelade överföringskapacitet med utgångspunkt i de synpunkter som Europeiska kommissionen har lämnat i en formell underrättelse som kom in till Sveriges ständiga representation vid EU den 29 juni 2009 (dnr N2009/5749/E). Arbetet ska resultera i en bedömning om det finns brister i efterlevnaden av EG-regelverket, framför allt med avseende på Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1228/2003 av den 26 juni 2003 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel. Om Energimarknadsinspektionen finner brister i efterlevnaden, ska efter samråd med Affärsverket svenska kraftnät förslag lämnas på åtgärder som kan vidtas för att Sverige ska uppfylla kraven. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2010.

6. Timmätning av uttagskunder

Energimarknadsinspektionen ska utifrån slutsatserna i den till regeringen redovisade rapporten ”Elkunden som marknadsaktör – åtgärder för ökad förbrukningsflexibilitet” analysera vilka ekonomiska och legala konsekvenser en övergång till timmätning skulle innebära för elanvändare med ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere, som i dag mäts månadsvis. I uppdraget ingår även att utreda om det ska vara möjligt för ett elnätsföretag att hantera samtliga sin kunder som timkunder i schablonavräkningen enligt nuvarande regelverk. Vid behov ska förslag till författningsändringar lämnas och till författningsförslagen ska en konsekvensutredning bifogas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2010. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och inspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

7. Harmonisering av naturgaslagen

Riksdagen har under år 2009 beslutat om ändringar i ellagen (1997:857) som innebär att Energimarknadsinspektionen ska fastställa intäktsramar för elnätsföretagen med början år 2012. Bestämmelser om intäktsramar återfinns i 5 kap. ellagen. En utgångspunkt för Energimarknadsinspektionens verksamhet bör vara att tillsynen av el och naturgas ska bedrivas på likartat sätt så långt som det är möjligt. Energimarknadsinspektionen ska därför utreda hur naturgaslagen (2005:403) bör ändras för att regleringen av elnätsföretagen och naturgasföretagen så långt som det är möjligt ska harmoniseras. Vid behov ska förslag till författningsändringar lämnas och till författningsförslagen ska en konsekvensutredning bifogas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 3 maj 2010. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och inspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

8. Biogas i naturgasnäten

I syfte att skapa förutsättningar för en framtida successiv övergång till biogas i naturgasnätet kan naturgaslagen (2005:403) behöva kompletteras med särskilda bestämmelser som tar hänsyn till inmatning och överföring av biogas. Energimarknadsinspektionen ska analysera behovet av detta och vid behov lämna förslag till författningsändringar. Till författningsförslagen ska en konsekvensutredning bifogas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 3 maj 2010. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och inspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

9. Värmemarknad

Energimarknadsinspektionen ska tillsammans med Statens energimyndighet analysera utvecklingen på fjärrvärmemarknaden i relation till konkurrerande alternativ på värmemarknaden med avseende på priser, konkurrens och miljö. I redovisningen ska även en bedömning ske av effekterna av stödsystemen för konvertering av olika uppvärmningssystem. Resultatet av dessa analyser ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i en gemensam rapport senast den 30 juni 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:10

Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Energimarknadsinspektionen89 962
ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader (ram)89 962

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) får under 2010 rekvirera högst 500 000 kronor avseende tillsyn och marknadskontroll av mätinstrument för el och naturgas.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:10 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader
ap.12 6994 5000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)12 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Energimarknadsinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-257 497
2010-02-257 497
2010-03-257 497
2010-04-257 497
2010-05-257 497
2010-06-257 497
2010-07-257 497
2010-08-257 497
2010-09-257 497
2010-10-257 497
2010-11-257 497
2010-12-257 495
Summa89 962
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Energimarknadsinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet-1 4267004 0003 500500-226
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Energimarknadsinspektionen får disponera de avgifter som Energimarknadsinspektionen har rätt att ta ut enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Utdömda viten med anledning av förelägganden enligt 12 kap. 2 och 3 §§ ellagen (1997:857) samt förseningsavgifter enligt 12 kap. 8 § ellagen och enligt 44 § fjärrvärmelagen (2008:263) ska levereras in i anslutning till uppbörd och redovisas på inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter.  

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Jan-Olof Lundgren
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA och SF
Miljödepartementet/A, H och Mk
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Internrevisionen/SB
Statens energimyndighet
Affärsverket svenska kraftnät
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Boverket
Konkurrensverket
Konsumentverket
Tillväxtverket