Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:32

2009-12-17
U2009/7241/SAM (delvis)
Rymdstyrelsen
Box 4006
171 04 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 3:3 Rymdforskning inom utgiftsområde 16
Riksdagen har beslutat om anslaget 3:3 Rymdforskning för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:3

Rymdforskning (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen196 982
ap.1Rymdforskning - del till RS (ram)196 982

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Rymdforskning - del till RS

1. Anslaget ska användas för utgifter för Sveriges deltagande i den europeiska rymdorganisationens (ESA) vetenskapliga program, projektstöd till svenska rymdforskningsprojekt, svensk andel av grundforskningen vid Esrange enligt särskilt avtal med andra länder samt ersättning till vissa samebyar och till samefonden med anledning av verksamheten vid Esrange.

2. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad i enlighet med av Rymdstyrelsens fattade beslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
3:3 Rymdforskning
ap.19 8493 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
3:3 Rymdforskning
ap.1600 000172 000428 0002015
Belopp angivna i tkr

Villkor

Rymdstyrelsen bemyndigas att under 2010 för ramanslaget 3:3 Rymdforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 600 000 000 kronor under 2011-2015.

På regeringens vägnar
Tobias Krantz
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: