Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
47

2009-12-17
Ku2009/2288/SAM (delvis)
Riksutställningar
Box 1033
621 21 VISBY
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Riksutställningar
Riksdagen har beslutat om nya nationella kulturpolitiska mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145) .

Riksdagen har beslutat om Riksutställningars verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Riksutställningar och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prioriteringar

Riksutställningar ska i sin verksamhet prioritera dels barn och ungdom, dels den samtida konsten.

Återrapportering

Riksutställningar ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet.

Samverkan och tillgänglighet

Riksutställningar ska redovisa

 • åtgärder som vidtagits för att utveckla samarbetet med museer och andra kulturinstitutioner i syfte att öka samlingarnas rörlighet i hela landet,
 • antalet samproducerade utställningar,
 • antalet vandringsutställningar,
 • antalet turnédagar samt bokningstillfällen,
 • antalet arrangörer respektive utställningar i mobila rum,
 • åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Samverkan med regionala museer

Riksutställningar ska i samverkan med de regionala museerna, eller deras samordningsorgan, utarbeta former för en ökad samverkan som rör de regionala museernas utåtriktade och pedagogiska arbete. Arbetet ska vara inriktat på utveckling av utställningsmediet och förmedlingen av utställningarna samt metoder för utställningsteknik. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) i samband med årsredovisningen.

Regionalt utfall

Riksutställningar ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2009 respektive 2010 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska göras till Statens kulturråd enligt anvisningar som rådet lämnar.

Utställningsersättning

Riksutställningar ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Lokalkostnader

Riksutställningar ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2010 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Prognoser 2010–2014

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 18 januari 2010
 • den 25 februari 2010
 • den 6 maj 2010
 • den 29 juli 2010
 • den 28 oktober 2010

Bidrag och sponsormedel

Riksutställningar ska i årsredovisningen för 2010 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andelen bidrag respektive andelen sponsormedel av den totala intäkten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:5

Riksutställningar (Ramanslag)

Disponeras av Riksutställningar47 143
ap.1Riksutställningar (ram)47 143

Villkor för anslag 8:5

ap.1 Riksutställningar

Av anslaget ska 1 000 000 kronor användas för ersättning till fler nu aktiva bildkonstnärer för vilka avtalet om medverkan och ersättning vid utställning av konstverk är tillämpligt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
8:5 Riksutställningar
ap.11 4146 2170
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)16 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 028
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksutställningars räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-253 929
2010-02-253 929
2010-03-253 929
2010-04-253 929
2010-05-253 929
2010-06-253 929
2010-07-253 929
2010-08-253 929
2010-09-253 929
2010-10-253 929
2010-11-253 929
2010-12-253 924
Summa47 143
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksutställningars disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:5 ap.1Riksutställningar

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter3 3611 8193 00003 0008 180
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2009 avser endast intäkterna.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten ska i årsredovisningen specificera följande avgiftsintäkter:

 • utställningshyror
 • samproduktioner
 • utställningsrådgivning
 • seminarieverksamhet
 • varuförsäljning
 • övrigt
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Ulrika Lindblad
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd

Senast uppdaterad: