Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
41

2009-12-17
Ku2009/2288/SAM (delvis)
Statens konstråd
Box 45134
104 30 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Statens konstråd
Riksdagen har beslutat om nya nationella kulturpolitiska mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145) .

Riksdagen har beslutat om Statens konstråds verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Statens konstråd och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utställningsersättning

Statens konstråd ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Återrapportering

Statens konstråd ska bl.a. redovisa:

 • antalet ansökningar om konst till befintliga lokaler som antagits respektive avslutats under året,
 • antalet ansökningar vars väntetid överstiger ett år,
 • antalet konstprojekt fördelade på statligt respektive icke-statligt lokalbruk,
 • antalet verk i lager samt antalet verk som lagerhållits längre än tre år.

Prognoser 2010–2014

Statens konstråd ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 18 januari 2010
 • den 25 februari 2010
 • den 6 maj 2010
 • den 29 juli 2010
 • den 28 oktober 2010

Regionalt utfall

Statens konstråd ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2009 respektive 2010 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd enligt anvisningar som rådet lämnar.

Bidrag och sponsormedel

Statens konstråd ska i årsredovisningen redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor Statens konstråd tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andelen bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

3

Uppdrag

Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer

Regeringen har i propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3) angett att samverkan kring gestaltning av den offentliga miljön ska stärkas. Det gäller inte minst Statens konstråds fördelning av medel till konst i miljöer som inte brukas av staten. För att stärka en helhetssyn i gestaltningen av offentliga miljöer som i högre grad förmår att väga samman olika perspektiv och för att stärka konstens och andra gestaltningsområdens roll i samhällsutvecklingen ska Statens konstråd utveckla sitt samarbete med Riksantikvarieämbetet, Arkitekturmuseet och Boverket.

Genom samverkan mellan myndigheterna ska goda exempel spridas på hur platsspecifik konstnärlig utformning och en medveten arkitektur och formgivning kan ingå i och bidra positivt till en helhetsplanering av offentliga områden, platser eller byggnader.

I uppdraget ligger att etablera samarbeten mellan planerare, arkitekter, antikvarier, formgivare, designer och konstnärer samt de professioner som arbetar med utvecklingen av den fysiska miljön. Uppdraget förutsätter därtill en bred samverkan med berörda kommuner och fastighetsägare. Boende och andra som ska nyttja de aktuella miljöerna ska få möjlighet att komma till tals. Särskild hänsyn ska tas till ett barn- och ungdomsperspektiv.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

4:1

Statens konstråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd7 825
ap.1Statens konstråd (ram)7 825

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd33 100
ap.1Förvärv av konst för den gemensamma miljön (ram)33 100

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Förvärv av konst för den gemensamma miljön

 • Inom verksamhetsgrenen konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön ska i genomsnitt minst 90 procent av kostnaderna för konstprojekt och konstansökningar avse direkta kostnader (fakturabelopp och kontraktsbelopp) för konstverken.
 • Statens konstråd ska varje halvår lämna en redogörelse till regeringen för gjorda åtaganden inom ramen för rådets beställningsbemyndigande under anslaget Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön, anslagspost 1. Redogörelsen ska även innehålla en prognos avseende kommande beställningar och inköp under budgetåret.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
4:1 Statens konstråd
ap.12353 %0
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.19933 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.110 0002 5005 9392013
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 200
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)827
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens konstråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25652
2010-02-25652
2010-03-25652
2010-04-25652
2010-05-25652
2010-06-25652
2010-07-25652
2010-08-25652
2010-09-25652
2010-10-25652
2010-11-25652
2010-12-25653
Summa7 825
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens konstråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Statens konstråd

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Avgiftsbelagd verksamhet
Konst i den gemensamma miljön001 00001 0001 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Monica Fundin Pourshahidi
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksantikvarieämbetet
Arkitekturmuseet
Statens kulturråd
Boverket
Bygdegårdarnas riksförbund
Riksföreningen Våra Gårdar
Folkets Hus och Parker

Senast uppdaterad: