Socialdepartementet


Regeringsbeslut
lll:1

2009-12-17
S2009/10110/SK (delvis)
Statens institutionsstyrelse
Box 16363
103 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Statens institutionsstyrelse
Riksdagen har beslutat om Statens institutionsstyrelses verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 09, bet. 2009/10:SoU1, rskr. 2009/10:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Statens institutionsstyrelse och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Övriga mål och återrapporteringskrav

SiS ska i årsredovisningen redogöra för vilka åtgärder myndigheten vidtagit under året för att långsiktigt uppnå balans mellan utbud och efterfrågan på vårdplatser. En delredovisning ska lämnas senast den 31 maj 2010.

SiS ska redovisa hur myndigheten arbetar för att säkerställa att de särskilda befogenheter myndigheten har enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser av vård av unga, lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall tillämpas och dokumenteras på ett adekvat sätt. Myndigheten ska redovisa användningen av de särskilda befogenheterna på ett sådant sätt att det är möjligt att följa användningen över tid, vilket inbegriper redovisning av nyckeltal. Återrapporteringskravet är delvis en uppföljning av regeringens beslut "Uppdrag att göra en översyn av avskiljning m.m." av den 25 juni 2009 (S2009/5081/ST) och de rapporter SiS lämnat med anledning av uppdraget.

SiS ska i särskild rapport senast den 1 mars 2011 sammanfatta resultat och slutsatser av den forskning som erhållit stöd av SiS och som redovisats under år 2010. Myndigheten ska i en bilaga till årsredovisningen redovisa vilka forskningsprojekt som erhåller medel samt syftet med dessa projekt.

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari 

25 februari

6 maj

29 juli

28 oktober

3

Uppdrag

Ej slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

Uppdrag enligt regeringsbeslut (S2008/8418/ST) den 16 oktober 2008 att i myndighetens verksamhet förstärka arbetet med vuxna missbrukare och ungdomar som har varit, är eller riskerar att bli utsatta för prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Myndigheten ska inkomma till Regeringskansliet med en delredovisning av uppdraget senast den 31 december 2009 och slutredovisning senast den 1 mars 2011.

SiS ska årligen och senast den 31 oktober under perioden 2008-2010 inkomma med en lägesbeskrivning för de delar av myndighetens ansvarsområde som berörs av målen i de nationella alkohol-och narkotikahandlingsplanerna (prop. 2005/06:30).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

6:1

Statens institutionsstyrelse (Ramanslag)

Disponeras av Statens institutionsstyrelse806 796
ap.1Statens institutionsstyrelse (ram)806 796

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
6:1 Statens institutionsstyrelse
ap.180 6803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
6:1 Statens institutionsstyrelse
ap.12 0002 000
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)120 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)220 604
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens institutionsstyrelses räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-04124 796
2010-02-0162 000
2010-03-0162 000
2010-04-0162 000
2010-05-0362 000
2010-06-0162 000
2010-07-0162 000
2010-08-0262 000
2010-09-0162 000
2010-10-0162 000
2010-11-0162 000
2010-12-0162 000
Summa806 796
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens institutionsstyrelses disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:1 ap.1Statens institutionsstyrelse

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Missbrukarvård2 997-29 995313 504567 237-253 733-280 731
Ungdomsvård8 104-81 106832 3001 366 221-533 921-606 923
Summa11 101-111 1011 145 8041 933 458-787 654-887 654
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Intäkterna disponeras av SiS. Avgifternas storlek bestäms av SiS, dock ej i de fall som avses i 15 § Avgiftsförordningen (1992:191).

- SiS ska finansiera de kostnader som ej täcks av ramanslaget för verksamhetsgrenarna ungdomsvård och missbrukarvård genom att ta ut vårdavgifter och genom intäkter som uppkommer vid försäljning av varor och tjänster som myndigheten i övrigt tillhandahåller inom ramen för myndighetens instruktion.

- SiS ska fastställa differentierade vårdavgifter utifrån de riktlinjer som anförs i prop. 2004/05:1.

- Vid prissättning av varor och tjänster som huvudsakligen framställs av intagna inom ramen för behandlingsarbetet gäller inte kravet på full kostnadstäckning enligt 5 § första stycket i Avgiftsförordningen (1992:191).

- I mån av ledig kapacitet får SiS tillgodose sådana stöd- eller vårdinsatser som kommunala huvudmän efterfrågar inom ramen för en planerad vårdkedja till självkostnad.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras12 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Jonas Rydström
Kopia till

Justitiedepartementet
Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Finansdepartementet/Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: