Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
7

2009-12-10
Fö2009/2385/EPS
(delvis)
Fö2009/2170/MIL m.fl.
Se bilaga 1
Försvarets materielverk
Banergatan 62
115 88 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets materielverk
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Försvarets materielverks verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 06, bet. 2009/10:FöU1, rskr. 2009/10:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Försvarets materielverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Försvarets materielverks ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Inriktning för materielförsörjning till Försvarsmakten

Försvarets materielverk ska tillgodose försvarets behov av materiel. Följande principer för materielförsörjningen ska tillämpas: 

a) Vidmakthållande och uppgradering av befintlig materiel ska, om det är ekonomiskt försvarbart och operativa krav kan uppnås, väljas före nyanskaffning

b) nyanskaffning ska, när sådan är nödvändig, i första hand ske av på marknaden befintlig, färdigutvecklad och beprövad materiel

c) utveckling ska genomföras först när behoven inte kan tillgodoses enligt ovan. 

För att öka handlingsfriheten i materielförsörjningen ska ledtider för att få system i operativ drift kortas och långsiktiga ekonomiska bindningar i materielförsörjningen minska.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa de åtgärder som genomförts för att tillmötesgå regeringens principer för materielförsörjningen samt informera om de åtgärder man planerar att genomföra för att öka handlingsfriheten i materielförsörjningen. Redovisningen ska i möjligaste mån vara jämförbar över tid. Avvikelser från principerna som av myndigheten bedöms som betydande ska särredovisas.

Vidare ska materielverket redovisa andelen materiel som beställts enligt principerna b) anskaffning respektive c) utveckling.

2. Leveransförmåga

Försvarets materielverk ska förbättra såväl beställningseffektiviteten som leveransförmågan gentemot Försvarsmakten.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa mängden leverantörsbeställningar som verket har lagt under året som svarar mot kundbeställningar från Försvarsmakten. Mängden kundbeställningar som verket har tagit emot från Försvarsmakten ska redovisas. Av redovisningen ska även framgå antalet beställningar från Försvarsmakten vid ingången av året respektive utgången av året - samt en analys av skillnaden däremellan. Redovisningen bör tas fram i samråd med Försvarsmakten.

Försvarets materielverk ska även redovisa vilka överenskomna materielleveranser respektive övriga leveranser till Försvarsmakten som ej har genomförts under året, samt vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av detta.

3. Stöd till regeringen inom materielförsörjning

Försvarets materielverk ska inom ramen för anslaget 1:11 anslagspost   1 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m. tillhandahålla resurser inom teknik- och materielförsörjning, inklusive forskning, för stöd till Regeringskansliet, för Försvarets materielverks egna myndighetsuppgifter samt för Försvarets materielverks samverkansuppgifter med övriga myndigheter. Närmare inriktning för stödet och former för rapportering utarbetas i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Föreskrifterna i förordningen (FFS 1985:20) om Sveriges försvarsattachéer ska i tillämpliga delar gälla också för Försvarets materielverks personal vid Sveriges ambassad i USA.

4. Certifieringsorgan för säkerhet i IT-produkter

Försvarets materielverk ska fungera som nationellt certifieringsorgan för säkerhet i IT-produkter och system inom ramen för CCRA-överenskommelsen, samt ska verka för att uppnå och vidmakthålla internationellt erkännande för utfärdade certifikat. Certifieringsorganet ska samverka internationellt för att effektivisera metodiken för evaluering och certifiering. Certifieringsorganet ska ge stöd och råd vid utnyttjande av standarden Common Criteria för kravspecifikation.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa uppnått resultat avseende certifieringsverksamheten samt redovisa kostnaderna för detta. Myndigheten ska även redovisa intäkterna från sålda certifieringstjänster.

5. Försvarsunderrättelseproduktion

Försvarets materielverk ska genom sin försvarsunderrättelseverksamhet tillgodose regeringens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande av verksamhet. Verksamheten ska vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten har rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas.

6. Civila och militära synergieffekter

Försvarets materielverk ska fortsatt arbeta för att öka civila och militära synergieffekter inom de områden där myndigheten bedömer det som lämpligt. Vidare ska myndigheten verka för att en kontinuerlig och formaliserad dialog upprättas med sådana myndigheter som för sin verksamhet kan antas ha ett behov av liknande materiel och systemlösningar som Försvarsmakten. Dialogen kan bestå av utbyte av erfarenheter och information samt belysa samordningsmöjligheter.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa resultatet av den dialog som har genomförts med de myndigheter som kan antas ha liknande behov av materiel och systemlösningar som Försvarsmakten samt övriga resultat i arbetet med att öka civila och militära synergieffekter. Resultatet ska kommenteras i förhållande till tidigare års civila och militära synergieffekter.

7. Systemintegration, löpande drift och underhåll

Försvarets materielverk ska utöka åtagandena för industrin - bl.a. inom systemintegration, löpande drift och underhåll - i de fall detta bedöms kostnadseffektivt.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa i vilken utsträckning verksamhet överförs till industrin. Redovisningen ska inkludera en bedömning av vilka kostnadseffektiviseringar som åstadkommits genom industrins utökade åtaganden i materielprocessen. Redovisningen ska även innehålla en bedömning av skilda segments konkurrensutsättning inom relevanta områden.

8. Säkerhetsskyddsavtal

Försvarets materielverk ska stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i dess arbete med förhandlingar om allmänt säkerhetsskyddsavtal med andra länder.

9. Nordiskt samarbete

Försvarets materielverk ska stödja Försvarsmakten med samordningen av det nordiska samarbetet (NORDEFCO), inom frågor som faller under Försvarets materielverks kompetensområde.

10. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

18 januari

25 februari

6 maj

29 juli

28 oktober.

2

Organisationsstyrning

11. Investeringar

Försvarets materielverk ska i budgetunderlaget för 2011, med stöd av Försvarsmaktens underlag, redovisa behovet av rörelsekapital samt utestående förskott till industrin under perioden 2010-2012.

Följande inriktning ska gälla för Försvarets materielverks investeringsplan för perioden 2010-2012 (belopp angivna i tkr):


 
Prognos 2009Budget 2010Beräknat 2011Beräknat 2012
Anläggnings- tillgångar80 35080 90055 00055 000
Summa investeringar80 35080 90055 00055 000
Lån i Riksgälds- kontoret80 35080 90055 00055 000
Summa finansiering80 35080 90055 00055 000

Försvarets materielverk ska vidare redovisa investeringarnas utfall. I de fall utfallet skiljer sig från planen ska detta kommenteras och motiveras.

12. Effektivitet och god hushållning

Försvarets materielverk ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två senast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

13. Åtgärder inom stödverksamheten

Försvarets materielverk ska i sin verksamhetsplanering visa återhållsamhet för att inte försvåra den reformering av stödverksamheten som regeringen aviserat i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1, UO6, sid. 16).

3

Uppdrag

14. Redovisning av undantag från lagen om offentlig upphandling

Försvarets materielverk ska redovisa de undantag från lagen (2007:1091) om offentlig upphandling som myndigheten har fattat beslut om med stöd av 15 kap. 22 § samma lag. Andelen upphandlingar med undantag i förhållande till totala antalet upphandlingar ska redovisas. Motiven till undantagen ska redovisas på en aggregerad nivå och kommenteras.

15. Analys av andelen små- och medelstora leverantörer

Försvarets materielverk ska redovisa hur stor andel av verkets leverantörer som utgörs av små eller medelstora företag. Av redovisningen ska framgå andel av såväl leverantörsbeställningar lagda under året som av den totala leverantörorderstocken.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:11

Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets materielverk105 925
ap.1Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m. (ram)93 290
ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter (ram)12 635
Disponeras av Regeringskansliet/Försvarsdepartementet3 000
ap.3Utredning om exportstöd (ram)3 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m.

Anslagsposten ska disponeras för Försvarets materielverks tillhandahållande av resurser inom teknik- och materielförsörjning, inklusive forskning, för stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Anslagsposten ska även disponeras för, inom ovan nämnda område, Försvarets materielverks egna myndighetsuppgifter samt Försvarets materielverks samverkansuppgifter med övriga myndigheter.

ap.2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

Anslagsposten ska disponeras för Försvarets materielverks arbete med en nationell certifieringsordning för säkerhet i IT-produkter och system. Detta innefattar att verka som nationellt certifieringsorgan för säkerhet i IT-produkter samt genomförande av certifieringstjänster.

ap.3 Utredning om exportstöd

Anslagsposten ska disponeras för utredning avseende en ny myndighet för exportstöd m.m.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m.
ap.12 8893 %0
ap.23793 %0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)210 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)13 500 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)5 000 000
- varav ÖVRIGT5 000 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets materielverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-258 827
2010-02-258 827
2010-03-258 827
2010-04-258 827
2010-05-258 827
2010-06-258 827
2010-07-258 827
2010-08-258 827
2010-09-258 827
2010-10-258 827
2010-11-258 827
2010-12-258 828
Summa105 925
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets materielverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m.
1:11 ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Avgiftsbelagd verksamhet
Materielförsörjning66 000018 195 00018 195 000066 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Försvarets materielverks verksamhet finansieras till största delen med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Försvarets materielverk, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Försvarets materielverk.

För myndighetens certifiering av IT-produkter ska marknadsmässig debitering ske.

Det ackumulerade överskottet ska kunna användas för att finansiera eventuella framtida omställningskostnader med anledning av den reformering av stödverksamheten som regeringen aviserat i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1, UO6, sid. 16).

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras405
Belopp angivna i tkr

Villkor

1. Under anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar har beräknats 405 000 kronor som av Försvarsmakten ska utbetalas till Försvarets materielverk för tillsyn över efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter meddelade med stöd av förordningen.

2. Försvarets materielverk får disponera inkomster i form av viten, skadestånd och räntor hänförliga till kommersiella avtal samt inkomster till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royalties) om högst 20 000 000 kr för ett enskilt kontrakt mellan Försvarets materielverk och industrin som berättigar till royalty. Inkomster av det senare slaget som överstiger     20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras. Vidare disponeras inkomster till följd av skadestånd med anledning av brott samt inkomster i form av rättegångskostnader från annan part. Inkomster som överstiger 20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Med avsteg från 23 § andra stycket kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) ska myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet ska disponeras om det ackumulerade överskottet samma år uppgår till mer än tre procent av omsättningen vid utgången av 2007.

2. Regeringen medger med stöd av 24 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) att Försvarets materielverk får redovisa kapitalposten avseende Elektroshopens lager som ej avkastningspliktigt statskapital.

3. Försvarets materielverk får i myndighetens delårsrapport och årsredovisning frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporten. Undantag från förordningarna ska ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Karl E. G. Wesslau
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet, EPS, SSK
Finansdepartementet, BA
Miljödepartementet
Näringsdepartementet, FIN
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges akademikers centralorganisation SACO c/o Sveriges ingenjörer
Facket för service och kommunikation SEKO
Fackförbundet ST
Officersförbundet
Försvarsförbundet
Sveriges reservofficersförbund
Sveriges ingenjörer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 7, 2009-12-10

Diarienummerförteckning

Fö2009/2385/EPS
(delvis)
Fö2009/2170/MIL
Fö2009/1931/MIL
Fö2009/1761/MIL
Fö2009/1662/MIL
Fö2009/113/EPS
(delvis)

Senast uppdaterad: