Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2009-12-10
U2009/6848/SV
Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.
Fyrfotan, U2008:03
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildnings verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Med anledning av regeringens bedömning i propositionen Yrkeshögskolan (prop. 2008/09:68, bet. 2008/09:UbU6, rskr. 2008/09:178) upphör myndigheten den 30 juni 2009. 

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2001:723) med instruktion för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning. All individstatistik som myndigheten återrapporterar ska vara könsuppdelad, om det inte finns särskilda skäl mot detta. Vidare ska myndigheten vid sina utvärderingar anlägga ett jämställdhetsperspektiv. 

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Utbildningar inom den kvalificerade yrkesutbildningen

Beviljade utbildningar ska ha en innehållsmässig och geografisk spridning som är anpassad till arbetsmarknadens behov.

Kvalificerad yrkesutbildning ska kunna erbjudas i flexibla studieformer.

Återrapportering

Antalet under 2009 pågående samt påbörjade utbildningar och intag fördelade på utbildningsområden enligt svensk utbildningsnomenklatur (SUN) och län.

Förändring i utbildningsutbudet jämfört med 2007 och 2008 avseende utbildningsområden och län.

Redovisa hur och i vilken omfattning flexibla studieformer organiseras inom den kvalificerade yrkesutbildningen. Myndighetens bedömning av gjorda iakttagelser och resultat av vidtagna åtgärder.

Bedömning av utbildningsutbudets nuvarande relevans och det framtida behovet av utbildning inom olika sektorer och regioner.

Myndighetens samlade analys av prioriterade utbildningsområden till och med juni 2009. Analysen bör göras i samverkan med Arbetsförmedlingen, Verket för näringslivsutveckling och andra relevanta myndigheter och organisationer.

1.2 Utbildningsverksamhetens omfattning

Utbildningsverksamheten 2009 ska planeras för en volym på minst       16 600 årsstudieplatser inom den kvalificerade yrkesutbildningen och på högst 200 årsstudieplatser inom lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa beskrivande data om de studerande inom kvalificerad yrkesutbildning. Av redovisningen ska framgå utbildningsbakgrund och utländsk bakgrund fördelat på åldersintervall, utbildningsområde och utbildningslängd. Sysselsättning året efter avslutad utbildning ska också redovisas. Redovisningen ska även visa hur antalet inskrivna studerande fördelar sig mellan utbildningsområden respektive utbildningsområden och län i en jämförande tidsserie för första halvåret 2009 och tre år bakåt i tiden. Redovisningen ska om möjligt även omfatta antal sökande per utbildningsområde.

Myndigheten ska redovisa beskrivande data om hur statsbidragen och de särskilda medlen för kvalificerad yrkesutbildning fördelats. Redovisningen ska avse stödet per årsstudieplats, beslutade och utbetalade medel för första halvåret 2009 samt ekonomiska åtaganden för budgetåren 2010 till och med 2013. Det ska framgå hur beslutade medel fördelats över olika kategorier av anordnare samt hur de fördelats länsvis.

Myndigheten ska redovisa beskrivande data om hur statsbidragen för lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken fördelats. Redovisningen ska avse bidraget per årsstudieplats, beslutade och utbetalade medel för första halvåret 2009 samt ekonomiska åtaganden för budgetåren 2010 till och med 2013. Myndigheten ska även redovisa beskrivande data om deltagarna i lärlingsutbildningen. Av redovisningen ska framgå antal deltagare om möjligt fördelade på län, och antal godkända utbildningsplaner fördelade på yrken eller yrkesområden. All statistik som rör individer ska vara uppdelad på inrikes respektive utrikes födda, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Myndigheten ska vad gäller uppdragsutbildningar enligt förordningen (2006:906) om kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning redovisa antalet anmälda utbildningar samt antal studerande fördelat på utbildningsområden enligt SUN och län. Vidare ska det redovisas hur stora avgifter som har tagits ut av myndigheten samt hur dessa fördelas på studiedokumention och administration samt tillsyn och uppföljning.

1.3 Kvalitetssäkring av kvalificerad yrkesutbildning

Varje utbildning ska bedrivas med hög kvalitet i enlighet med fastställda måldokument.

De studerande ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen och vara representerade i respektive utbildnings ledningsgrupp.

Återrapportering

Redovisa hur myndigheten stödjer anordnarna i kvalitetsarbetet.

Myndighetens insatser för att säkerställa av utbildningarnas kvalitet.

Konstaterade avvikelser i förhållande till uppställda kvalitetskriterier och mål. Myndighetens bedömning av gjorda iakttagelser och resultat av vidtagna åtgärder.

Redovisa hur de studerandes inflytande är organiserat i verksamheten.

1.4 Tillsyn över kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken

Utbildningarna ska bedrivas i enlighet med lag och förordning.

Återrapportering

Omfattning och inriktning av myndighetens tillsyn.

Antal och typ av ärenden som uppkommit på initiativ av dels myndigheten, dels andra aktörer.

Myndighetens insatser för kvalitetssäkring av tillsynsarbetet.

Myndighetens bedömning av gjorda iakttagelser och resultat av vidtagna åtgärder.

1.5 Samordning och administration av statsbidrag m.m.

Effektivitet, rättssäkerhet och skyndsamhet ska iakttas vad gäller prövning av ansökningar, beslut om stöd samt övrig ärendehantering.

Utbildningsformerna ska vara kända och attraktiva bland studerande, i arbetslivet och bland allmänheten.

Återrapportering

Antal bifalls- och avslagsbeslut vad gäller ansökningar om statligt stöd för kvalificerad yrkesutbildning fördelade på utbildningsområden enligt SUN och län.

Insatser som bidrar till ett långsiktigt hållbart utnyttjande av tilldelade medel.

Vidtagna åtgärder för att stärka rättssäkerheten i handläggningen av ärenden.

Myndighetens bedömning av gjorda iakttagelser och resultat av vidtagna åtgärder.

1.6 Prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009–2013 för samtliga anslag myndigheten disponerar. Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas i bilaga till prognosen. För anslaget 1:17 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning ska dessutom åtaganden, antal deltagare och genomsnittskostnader redovisas. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket vid nedanstående prognostillfällen.

  • Den 19 januari 2009,

  • den 26 februari 2009, och

  • den 7 maj 2009.

Prognoserna vid prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognosenmaj . Vid detta tillfälle ska prognosen för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer. 

Om möjligt ska prognosen också fördelas per månad så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Prognosen ska även omfatta volymer uttryckt i faktiska och planerade årsstudieplatser. Prognosen ska stämmas av med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) vid varje prognostillfälle.

1.7 Övriga återrapporteringskrav

Försäkringsärenden

Myndigheten ska redovisa antal inträffade försäkringsärenden inom ramen för den studerandeförsäkring och ansvarsförsäkring under lärande i arbete som myndigheten har tecknat.

Jämställdhet

Myndigheten ska redovisa hur myndigheten i sin verksamhet bidrar till att uppfylla de jämställdhetpolitiska målen och hur myndighetens interna jämställdhetsarbete bedrivs.

2

Organisationsstyrning

Planeringsförutsättningar för utbildningar som startar under 2009

Mot bakgrund av regeringens förslag om att inrätta en yrkeshögskola ska myndighetens beslut om statligt stöd för kvalificerad yrkesutbildning som påbörjas under 2009 inte innehålla några planeringsförutsättningar för tid efter 2013.

Regionalpolitik

Myndigheten ska bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken uppnås. Myndigheten ska vara en samverkanspart i de regionla tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. I mån av tillgängliga resurser får myndigheten vara medfinansiär av regionala tillväxtprogram.

Krisberedskap

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning undantas från kravet enligt 9 § förordningen(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till Regeringskansliet, med kopia till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, lämna en redovisning baserad på en risk- och sårbarhetsanalys.

Avvecklingsförberedelser

Överlåtelse av tillgångar och skulder från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning till Myndigheten för yrkeshögskolan eller Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m. ska ske till ett bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning har ansvaret för sina tillgångar och skulder till och med den 30 juni 2009.

3

Uppdrag

3.1 Statistikansvar

Myndigheten ska till statistikansvariga myndigheter lämna de uppgifter som behövs för framställning av statistik om den kvalificerade yrkesutbildningen. Uppgifterna ska lämnas vid den tidpunkt och på det sätt som myndigheterna kommer överens om.

3.2 Nationell strategi för regional konkurrenskraft

Myndigheten ska medverka vid genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörsskap och sysselsättning 2007—2013 och dess prioriteringar. Myndigheten ska för perioden 2008 och 2009 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 2 juli 2009 redovisa myndighetens bidrag till genomförandet av den nationella strategins prioriteringar samt resultatet av myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin. Myndigheten är samordningsansvarig myndighet för temat Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud (N2007/5727/RT). Resultat från det arbetet ska redovisas senast den 17 april 2009 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och i årsredovisningen. Av redovisningen ska framgå hur arbetet fortskrider. Redovisningen ska även innehålla en beskrivning av hur dialogerna med länsstyrelserna, de regionala självstyrelseorganen respektive samverkansorganen har bedrivits och utvecklas.

3.3 Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan

Regeringen har för avsikt att med stöd av lagen om yrkeshögskolan meddela föreskrifter om att den särskilda utredare som ska förbereda och genomföra bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan får fatta beslut inom yrkeshögskolans område (dir. 2008:153). Myndigheten ska i samverkan med utredaren förbereda och påbörja en ansökningsomgång för utbildningar inom yrkeshögskolan med utbildningsstart tidigast den 1 juli 2009.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:16

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning19 934
ap.1Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning (ram)19 934
Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.6 556
ap.2Avvecklingskostnader (ram)6 556

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2001:723) med instruktion för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning.

1:17

Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning927 035
ap.1Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning m.m. (ram)927 035

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag i enlighet med lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning och förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning samt utgifter för personskadeförsäkring och ansvarsförsäkring under lärande i arbete för studerande. Vid fördelningen av bidrag får hänsyn tas till de särskilda behov som studerande med funktionshinder kan ha.

Anslagsposten får vidare belastas med högst 6 800 000 kronor för bidrag i enlighet med förordningen (2008:48) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken.

Högst 350 000 kronor får användas för att främja studerandeinflytandet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:16 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
ap.103 %0
ap.20Inget0
1:17 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:17 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning
ap.11 800 0001 322 847477 1532013
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheten bemyndigas att under 2009 för ramanslaget 1:17 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning besluta om bidrag till kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 322 847 000 kronor under 2010 och högst 477 153 000 kronor under 2011−2013.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)795
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Följande anslag och anlagsposter som disponeras av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning har i detta beslut ändrats till att inte längre vara räntebärande:
1:16 ap.1Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Avgiftsintäkter
Övrig avgiftsbelagd verksamhet00101000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övrig avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 1—6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Uppdragsverksamhet2511001 0001 00000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Myndigheten undantas från kraven att lämna delårsrapport och budgetunderlag för perioden 2009−2012 enligt 8 kap. 1 § respektive 9 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Myndigheten behöver inte lämna en resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning över väsentliga uppgifter enligt bestämmelserna i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska dock en beskrivning av verksamhetens resultat under den gångna perioden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avvecklingen och hur de har finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder omhändertagits.

Myndigheten ska för perioden den 1 januari - den 30 juni 2009 lämna årsredovisning senast den 1 september 2009. Den avgående styrelsen ansvarar för att fatta beslut om och skriva under årsredovisningen. 

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Geoff Erici
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsförmedlingen

Senast uppdaterad: