Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 7

2009-10-01
N2009/7274/IR
Sjöfartsverket
Östra Promenaden 7
601 78 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Sjöfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Sjöfartsverkets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 22, bet. 2008/09:TU1, rskr. 2008/09:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Sjöfartsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Sjöfartsverket ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa utgiftsprognoser för åren 2009 - 2012 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes vid följande prognostillfällen, den 19 januari, den 26 februari, den 7 maj, den 30 juli samt den 29 oktober. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna ska redovisas. Prognoserna för prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

2. Sjöfartsverket ska lämna en separat resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportverksamheten.

3. Senast 2010 ska inget kön i ledningsgruppen ha en representation som understiger 40 procent. Sjöfartsverket ska redovisa arbetet med att uppnå jämn könsfördelning internt samt könsfördelningen i de egna ledningsgrupperna.

4. Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Sjöfartsverket bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek) (från den 1 april 2009 Tillväxtverket), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

5. Sjöfarten ska bidra till att sjöfartens negativa miljöpåverkan minskar och att miljöpolitikens mål och delmål nås. Sjöfartsverket ska inom sitt ansvarsområde redovisa och kommentera måluppfyllelsen.

2

Organisationsstyrning

Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser

1. Överlåtelse av Luftfartsstyrelsens tillgångar och skulder med anledning av inordnadet av flygräddningen (ARCC) i Sjöfartsverket ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Kvarvarande avtal ska omförhandlas eller överföras. Överlåtelse av tillgångar och skulder sker enligt överenskommelse mellan berörda myndigheter, dock senast den 1 april 2009. Luftfartsstyrelsen avvecklas den 31 december 2008. Från och med den 1 januari 2009 ansvarar Transportstyrelsen för återstående avveckling av Luftfartsstyrelsen.

3

Uppdrag

1. Senast 2010 bör kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med funktionshinder. Banverket, Vägverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket ska i karta och förteckning definiera etapp 1 av det prioriterade nät som ska vara användbart för personer med funktionshinder senast 2010. Förteckningen ska innehålla de kvalitetsnivåer som ska gälla för respektive bytespunkt. Uppdraget ska genomföras av myndigheterna i samverkan och gemensamt redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 29 maj 2009.

2. Sjöfartsverket ska, i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i enlighet med rådets direktiv om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna, genomföra ett identifieringsarbete av i Sverige potentiella europeiska kritiska infrastrukturer (ECI) inom sjöfartssektorn. Även potentiella ECI som finns i Sveriges närområde och som kan påverka Sverige vid bortfall ska beaktas. En redovisning av kartläggningsarbetet ska lämnas senast den 30 december 2009 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

3. Sjöfartsverket ska, i samverkan med Naturvårdsverket och övriga berörda myndigheter inom ramen för bl.a International Hydrographic Organisation (IHO) verka för en ökad standardisering av olika typer havsdata samt ta fram en handlingsplan för hur en översiktlig harmoniserad djupdatamodell över Östersjön skulle kunna utarbetas tillsammans med övriga Östersjöländer, i enlighet med det förslag som redovisades i En sammanhållen svensk havspolitik (prop. 2008/09:170). Verket ska löpande informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om arbetet.

4. Under förutsättning att riksdagen fattar beslut i nödvändiga delar har regeringen för avsikt att den 1 april 2010 föra över Sjöfartsverkets verksamhet rörande långsiktig infrastrukturplanering och riksintressen till den nya myndigheten Trafikverket. Sjöfartsverket ska förbereda överförandet av verksamheten samt bistå utredaren med uppgift att förbereda och genomföra bildandet av Trafikverket (dir. 2009:75). Sjöfartsverket ska lämna de uppgifter och underlag som utredaren begär.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:6

Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket143 308
ap.1Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. (ram)143 308

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.

1. Anslaget får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Anslaget används till vissa tjänster inom Sjöfartsverkets ansvarsområde som inte finansieras via handelssjöfarten. Anslaget används för vissa kostnader för sjöräddning, farledsverksamhet, fyrar samt vissa övriga kostnader för fritidsbåtstrafiken och yrkesfisket m.m., vilka inte ska belasta handelssjöfarten.

3. Av anslaget får högst 1 294 000 kronor till abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev 2009.

1:7

Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket62 284
ap.1Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (ram)62 284

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

1. Anslaget får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

Från anslaget utgår bidrag till täckande av underskott för drift av Trollhätte och Säffle kanaler m.m. Anslaget får användas för utredningar med anknytning till kanaltrafiken. Anslaget får även användas som bidrag till huvudmän som fullt ut övertar ansvar för vissa farleder och kanaler som i dag huvudsakligen nyttjas av fritidsbåtar eller nyttotrafik.

1:16

Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket19 761
ap.4Sjöfartsverket (ram)19 761

Villkor för anslag 1:16

ap.4 Sjöfartsverket

Villkor återfinns i regleringsbrevet för budgetåret 2009 avseende Vägverket.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:6 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m.
ap.103 %0
1:7 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
ap.103 %0
1:16 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.45933 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)335 000
- varav ÖVRIGT335 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Verksamhet
Offentligrättslig verksamhet373 264106 4341 415 0001 430 000-15 000464 698
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Sjöfartsverkets ekonomiska mål är följande:

- Målet för räntabilitet är att resultatet efter skattemotsvarighet ska uppgå till 3,5 procent av justerat eget kapital under en konjunkturcykel.

- Det långsiktiga målet för soliditet är att den skall uppgå till minst 25 procent.

- Som restriktion för höjningar av farledsavgifterna gäller att avgifterna får öka med högst nettoprisindex räknat från och med år 2004.

Återrapportering: Sjöfartsverket ska redovisa måluppfyllelsen beträffande de ekonomiska målen.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Regeringens och riksdagens allmänna riktlinje för utdelning från affärsdrivande verksamheter är en tredjedel av resultatet efter skattemotsvarighet (prop. 1997/98:1, utg.omr. 22, bet.1997/98:TU1, rskr.1997/98:104). Utdelningen för Sjöfartsverket för verksamhetsåret 2009 kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat- och balansräkning för detta år.

2. Sjöfartsverket ska för verksamhetsåret 2009, utöver utdelning, inleverera belopp motsvarande bolagsskatt. Beloppet kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat och balansräkning för detta år.

3. Sjöfartsverket får disponera det överskott som kvarstår sedan nämnda inleveranser gjorts.

4. Sjöfartsverket får inom en total ram om 335 miljoner kronor uppta lång- och kortfristiga lån. Vid upplåning ska Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

5. Av kassamässigt överskott får högst 25 procent placeras på räntebärande konto i bank. Återstoden ska sättas in på räntebärande konto i Riksgäldskontoret.

6. Sjöfartsverket ska utbetala ersättning i enlighet med vad som angetts i av regeringen den 23 maj 1979 godkänt avtal om viss ersättning till Stockholms hamn.

7. Sjöfartsverket ska utbetala Sveriges bidrag för internationell ispatrulleringstjänst i Norra Atlanten.

8. Sjöfartsverket får under år 2009 besluta om och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2008/09:1, utg.omr. 22 avsnitt 7.3.3, bet. 2008/09:TU1, rskr. 2008/09:126).

9. Sjöfartsverket ska förvalta de medel som återbetalats till staten från konsortiet för Estonias övertäckning. Medlen ska efter beslut av regeringen kunna användas för framtida kostnader föranledda av utredningar och andra åtgärder med anknytning till M/S Estonias förlisning inom den kommande treårsperioden.

10. Sjöfartsverket ska erhålla kompensation för belopp, motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till den del av Sjöfartsverkets verksamhet som utgör myndighetsutövning. Denna kompensation ska ske på det sätt och enligt de grunder som gäller enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Sjöfartsverket ska erlägga Transportstyrelsen 152 000 000 kronor av intäkter från farledsledsavgifterna.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras35 294
Belopp angivna i tkr

Villkor

Sjöfartsverket får använda högst 35 294 000 kronor som en delfinansiering av flyg- och sjöräddningen (JRCC). Aktuella kostnader ska betalas av Transportstyrelsen mot faktura. Av Transportstyrelsens bidrag ska 1 294 000 kronor användas till abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev 2009.

Bidragsintäkter från anslag 2:4 Krisberedskap inom utgiftsområde 6 Försvar samt samhällets krisberedskap beräknas till 1 300 000 kronor. Inkomsterna får användas till krisberedskap inom transportsektorn.Tidpunkter och villkor för utbetalningar samt rätten att ingå nya förpliktelser med betalningsutfall efter 2008 ska regleras i skriftlig överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Sjöfartsverket får under 2009 rekvirera högst 5 000 000 kronor för arbete i enlighet med uppdrag 3. Medlen ska rekvireras från Naturvårdsverket.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Sjöfartsverket får i enlighet med 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter m.m. besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Sjöfartsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger 10 000 000 kronor.

På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Magnus Oldenburg
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet SSK
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Internrevisionen/SB
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning / RK Ekonomi
Näringsdepartementet/TR
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Kustbevakningen
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Transportstyrelsen

Senast uppdaterad: