Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2009-09-03
Fi2009/3815
Länsstyrelsen i Skåne län
Malmö
205 15 MALMÖ
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Länsstyrelsen i Skåne län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Skåne läns verksamhet för budgetåret 2009 .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för Länsstyrelsen i Skåne län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)13 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)17 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: