Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2009-09-17
UF2009/51078/FIM
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)
Box 90
101 21 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)
Riksdagen har beslutat om Myndighetens för utländska investeringar i Sverige (ISA) verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 24, bet. 2008/09:NU1, rskr. 2008/09:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA) och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Myndighetens uppgifter anges i förordningen (2007:1220) med instruktion för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige. Utöver vad som anges i och följer av instruktionen gäller följande:

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

30 juli

29 oktober

3

Uppdrag

Förutsättningar för utländska investeringar

ISA ska göra sammanfattande bedömningar av de förhållanden och åtgärder som påverkar förutsättningarna för utländska investeringar i Sverige samt av tillståndet och utvecklingen inom området.

Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning

Myndigheten skall senast den 2 juli 2009, för perioden 1 januari 2008 t.o.m 30 juni 2009, redovisa

- resultat av myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet.

- myndighetens bidrag till genomförandet av den nationella strategins prioriteringar.

Långsiktig strategi

Myndigheten ska i nära samverkan med utrikesförvaltningen följa upp och rapportera utfallet av sin långsiktiga strategi avseende geografiska marknader med intressant potential för direktinvesteringar i Sverige. En sådan rapportering ska ske i anslutning till årsredovisningen.

Kapacitetsuppbyggnad inom ramen för biståndet

Myndigheten får inom ramen för politiken för global utveckling (skr. 2007/08:89) bidra till, i den mån det finns särskild finansering, kapacitetsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte med relevanta biståndsländer.

Stödja svensk näringslivsutveckling

Myndigheten ska samverka med myndigheter, näringslivets organisationer och andra aktörer med uppgift att stödja näringslivsutveckling och främja internationalisering av svenskt näringsliv; samverkansmöjligheter med Sveriges exportråd ska särskilt beaktas.

Jämställdhet

Vid presentation för investerare m.fl. om Sverige som investeringsland ska den svenska jämställdhetspolitiken framhållas. Myndigheten ska även inom ramen för Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet (NSU) arbeta för att beskriva den svenska jämställdhetspolitiken. ISA ska i årsredovisningen redovisa vidtagna åtgärder inom ramen för detta uppdrag.

Löpande rapportering

Myndigheten ska, inför de under året återkommande mötena med Utrikesdepartementet, översiktligt redovisa resultatet av verksamheten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:4

Investeringsfrämjande (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)57 246
ap.1Investeringsfrämjande (ram)57 246

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:4 Investeringsfrämjande
ap.11 7173 %299
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 800
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)s räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-254 771
2009-02-254 771
2009-03-254 771
2009-04-254 771
2009-05-254 771
2009-06-254 472
2009-07-254 771
2009-08-254 771
2009-09-254 771
2009-10-254 771
2009-11-254 771
2009-12-254 765
Summa56 947
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)s disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:4 ap.1Investeringsfrämjande

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten får ta ut avgifter för

1. uppdrag som utförs åt andra än regeringen, och

2. sådana varor och tjänster som anges i 4 § första stycket
avgiftsförordningen (1992:191) även om verksamheten inte är
av tillfällig natur eller av mindre omfattning.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

ISA ska för 2008 befrias från skyldigheten, enligt förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag, att lämna delårsrapport.

ISA medges undantag från 12 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) avseende verksamheten vid ISA:s utlandskontor.

ISA medges undantag från 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring för de fakturor som hanteras vid ISA:s utlandskontor.

ISA medges undantag från regeln om att eventuell ränta på konto i bank utomlands för att verkställa betalningar vid ISA:s utlandskontor ska tillföras inkomsttitel 2394:01 på statsbudgeten.

På regeringens vägnar
Ewa Björling
Kristin Pålsson
Kopia till

UD/EKO
UD/PIK
UD/Nämnden Sverigefrämjande i utlandet
UD/PLAN
UD/RS
UD/UrH
Fi/Ba
N/ENT
N/FIN
N/RT
SB/Internrevisionen
FA
Information Rosenbad
Riksdagen/NU
Kammarkollegiet/Administrativ service
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Svenska institutet
Sveriges exportråd
Sveriges Rese- och Turistråd AB

Senast uppdaterad: