Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
1

2009-08-27
IJ2009/1511/DISK
Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering
Riksdagen har beslutat om att en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, ska utöva tillsyn över att den nya diskrimineringslagen följs (prop. 2007/08:95, utg.omr. 13, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219).

Riksdagen har beslutat om finansiering av avvecklingen av Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Handikappombudsmannen (HO) samt Ombudmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), (prop. 2008/09:1, utg.omr 13, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115).

Som en konsekvens av den nya lagen beslutade regeringen den 2 oktober 2008 om direktiv för avveckling av de tidigare ombudsmännen; JämO, DO, HO och HomO.  

Utöver vad som anges i direktivet beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering.

VERKSAMHET

Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering disponerar anslagsposten 4 Avvecklingsmyndigheter för ombudsmännen mot diskriminering under anslaget 2:1 Diskrimineringsombudsmannen för de kostnader som uppkommer i samband med avvecklingen av ombudsmännen mot diskriminering.

Avvecklingsmyndigheten upphör den 31 augusti 2009.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Återrapportering ska ske i enlighet med vad som framgår av direktivet Avveckling av ombudsmännen mot diskriminering (dir. 2008:116). 

Senast den 30 september 2009 ska Avvecklingsmyndigheten lämna en årsredovisning för verksamheten till och med den 31 augusti. Årsredovisningen lämnas samlat med slutrapporten.

2

Organisationsstyrning

Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser

Tillgångar och skulder från JämO, DO, HO och HomO, som inte övertas av Diskrimineringsombudsmannen, överlåts till Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. JämO, DO, HO och HomO har ansvaret för sina respektive tillgångar och skulder till och med den 31 december 2008 och Avvecklingsmyndigheten övertar ansvaret från och med den 1 januari 2009.

Eventuella tillgångar och skulder per den 31 augusti övertas av Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet).

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering behöver inte lämna någon resultatredovisning eller sammanställning över väsentliga uppgifter enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Inte heller jämförelsetal för resultat- och balansräkning samt noter behöver lämnas. I årsredovisningen ska dock en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna perioden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnader för avvecklingen och hur de finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder omhändertagits. Avvecklingsmyndighetens utgifter som ska betalas av Regeringskansliet avräknas mot anslag det budgetår till vilket utgifterna hänför sig.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Reavinst från försäljning av inventarier och utrustning, inklusive ränta, ska betalas in på inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Andrés Zanzi
Likalydande till

Diskrimineringsombudsmannen
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/ADM
Förvaltningsavdelningen/ RK ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen