Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:7

2009-06-25
S2009/5075/FH
Smittskyddsinstitutet
171 82 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Smittskyddsinstitutet
Riksdagen har beslutat om Smittskyddsinstitutets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 09, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Smittskyddsinstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Hivinfektion

Mål

Målet för samhällets insatser mot hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar är att begränsa spridningen och konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och den enskilda.

Återrapportering

SMI ska redovisa de väsentligaste insatserna som myndigheten har gjort under året för att uppnå målet.

Epidemiologisk övervakning, analys och utvärdering

Mål 

SMI ska utveckla den epidemiologiska övervakningen och uppföljningen av spridningen av smittsamma sjukdomar i syfte att förbättra möjligheterna till utvärdering av de insater som vidtas inom smittskyddet i landet.

Återrapportering 

SMI ska redovisa insatser av större vikt för att förbättra övervakningen och utvärderingen av smittsamma sjukdomar samt effekterna av dessa insatser.

Speciell diagnostik

Mål 

SMI ska med full kostnadstäckning utföra en tillförlitlig och snabb mikrobiologisk diagnostik som inte utförs av andra laboratorier.

Återrapportering 

- antalet utförda analyser, genomsnittskostnader per analys samt de totala intäkterna och kostnaderna för dessa analyser

- genomförd rutindiagnostik som utförts med syfte att upprätthålla kompetens att utföra speciell diagnostik.

Experimentell biomedicin

Mål 

Forskningen på infekterade djur ska ske på ett tillförlitligt och säkert sätt samt med beaktande av forskningskrav och krav på att djuren sköts i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att de främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Återrapportering 

SMI ska redovisa:

-antalet djurhållningsdagar fördelade på apor och övriga djur relaterade till intäkter, och där så är lämpligt även till kostnader per djurslag, per djurhållningsdag (avgiftsinkomsterna ska särredovisas för interna och externa kunder)

- åtgärder som vidtagits för att upprätthålla en god djurmiljö och effekterna av dessa.

Övrig återrapportering

Beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar

SMI ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits i enlighet med villkoren för de särskilda medlen för beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar (anslag 2:6 Folkhälsopolitiska åtgärder, ap 11).

Externa medel

SMI ska redovisa hur stor andel av de gemensamma administrationskostnaderna som täcks av bidrag från externa medel, inkl. evetuella förändringar och skillnader mellan olika delområden.

Polioutredningen

SMI ska redovisa hur certifieringsarbetet för polioutrotningen fortskrider

Utgiftsprognoser

SMI ska redovisa utgiftsprognoser för 2009–2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 19 januari, den 26 februari, den 7 maj, den 30 juli och den 29 oktober. 

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

2

Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Mål

Myndigheten ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa sin kompetensförsörjning enligt 3 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Inom ramen för detta ska myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Av redovisningen ska även framgå vidtagna åtgärder för att upprätthålla en adekvat läkarförsörjning vid myndigheten och att säkerställa tillräcklig kapacitet beträffande juridisk ekonomisk och förvaltningskompetens. Redovisningen ska göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Myndigheten ska redovisa hur myndigheten ämnar arbeta för en jämn könsfördelning och etnisk mångfald vid tillsättandet av sektionschefer.

3

Uppdrag

Som underlag för Statens folkhälsoinstituts (FHI) arbete med nästa Folkhälsopolitiska rapport ska SMI till FHI rapportera utvecklingen av bestämningsfaktorer för hälsan inom det egna verksamhetsområdet, bistå institutet med dataunderlag som visar utvecklingen samt rapportera de insatser som genomförts för att påverka utvecklingen. Aktuella bestämningsfaktorer och period för vilken data ska lämnas bestäms i samråd med FHI. Redovisningen till FHI ska ske senast den 31 december 2009.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:2

Smittskyddsinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Smittskyddsinstitutet189 710
ap.1Smittskyddsinstitutet (ram)189 710

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Smittskyddsinstitutet

SMI ska utbetala totalt 50 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med regleringsbrev för 2009 för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter rekvisition från MSB.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:2 Smittskyddsinstitutet
ap.15 6913 %1 601
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)85 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)35 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Smittskyddsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2515 809
2009-02-2515 809
2009-03-2515 809
2009-04-2515 809
2009-05-2515 809
2009-06-2514 208
2009-07-2515 809
2009-08-2515 809
2009-09-2515 809
2009-10-2515 809
2009-11-2515 809
2009-12-2515 811
Summa188 109
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Smittskyddsinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Smittskyddsinstitutet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Uppdragsfinansierad verksamhet
Experimentell biomedicin0012 00012 00000
Speciell diagnostik-1 66370020 00019 500500-463
Summa-1 66370032 00031 500500-463
Övriga intäkter
Övriga inkomster0022 00022 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter får tas ut för den speciella diagnostiken och den experimentella biomedicinen. Inkomsterna disponeras av SMI. Avgifternas storlek bestäms av SMI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). De beräknade kostnaderna för den experimentella biomedicinen avser driftskostnader exklusive hyra och kapitalkostnader. Hyra och kapitalkostnader för den experimentella biomedicinen får belasta anslaget 2:2 Smittskyddsinstitutet. År 2009 beräknas dessa kostnader uppgå till 33 053 000 kronor.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SMI får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras23 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

De beräknade inkomsterna avser bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för SMI:s arbete inom beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Utan hinder av den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) får SMI ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket.

På regeringens vägnar
Maria Larsson
Lovisa Strömberg
Kopia till

Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Senast uppdaterad: