Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2009-06-25
N2009/5450/E
N2009/5591/KLS (delvis)
Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 ESKILSTUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Energimarknadsinspektionen inom utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen har beslutat om Energimarknadsinspektionens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 21, bet. 2008/09:NU3, rskr. 2008/09:100, prop. 2008/09:99, utg.omr. 21, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för Energimarknadsinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

1 Särredovisning av fjärrvärmeverksamhet

Energimarknadsinspektionen ska utifrån erfarenheterna av tillsynen enligt förordningen (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet utvärdera om nuvarande krav är ändamålsenliga, effektiva och tillräckliga för att komma tillrätta med riskerna för korssubventionering och prisdiskriminering mellan kunderna på värmemarknaden. Vid behov ska förslag till ändringar i regelverket lämnas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2009.

2 Biogas

Energimarknadsinspektionen ska i samråd med Affärsverket svenska kraftnät analysera förutsättningarna för en framtida successiv övergång till biogas och andra energigaser framställda ur förnybara energikällor i naturgasnätet. Jämförelser ska göras med styrmedel som används i andra länder i närområdet. Vid behov ska förslag till ändringar i regelverket lämnas. Förslagen ska kommenteras utifrån hur debidrar till ett effektivt nyttjande av den befintliga infrastrukturen för naturgas samt hur de bidrar till en effektiv och väl fungerande naturgasmarknad i konkurrens. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2009.

3 Värmemarknad

Energimarknadsinspektionen ska tillsammans med Statens energimyndighet analysera utvecklingen på fjärrvärmemarknaden i relation till konkurrerande alternativ med avseende på priser, konkurrens och miljö. I redovisningen ska även en bedömning ske av effekterna av stödsystemen för konvertering av olika uppvärmningssystem. Resultatet av dessa analyser ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i en gemensam rapport senast den 30 juni 2009.

4. Det nordiska arbetet

De nordiska energiministrarna antog den 30 september 2008 en kommuniké som bl.a. innefattar en nordisk handlingsplan för energiområdet i syfte att mer målinriktat och effektivt påskynda utvecklingen av en gränslös nordisk elmarknad. I detta arbete ges samarbetsorganet Nord Reg en samordnade funktion för den nordiska  tillsynsmyndigheterna.  Som ett led i detta arbete ska myndigheten inom sitt verksamhetsområde bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i Nordiska ministerrådets arbete med att identifiera eventuella behov av förändringar i lagstiftningen,  bedömningskriterier och myndigheters befogenheter för att stärka det nordiska perspektivet när det gäller bedömningar vid tillståndshanteringen avseende investeringar i elnät av nordiskt intresse. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) under 2009 efter överenskommelse.

5. Nättillträde

Energimarknadsinspektionen ska efter samråd med Affärsverket svenska kraftnät presentera en analys av behovet av författningsändringar till följd av reglerna om nättillträde i EU:s direktiv om användningen av förnybar energi och föreslå eventuella författningsändringar. Direktivet förhandlas för närvarande inom EU och det ingår i uppdraget att följa utvecklingen i direktivet och anpassa förslagen till den slutliga utformningen av direktivet. Synpunkter på förslagen ska inhämtas från berörda organisationer och myndigheter. Uppdraget ska återrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) enligt tidplan som upprättas av Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

6. Regelförenkling

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska myndigheten bistå Verket för näringslivsutveckling – Nutek (från den 1 april 2009 Tillväxtverket), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

7. Mätning av mindre anläggningar

I 3 kap. 10 § ellagen anges nätföretagets skyldigheter avseende mätning av överförd el. Bestämmelsen gäller även mycket små anläggningar såsom parkeringsmätare och enstaka gatlampor. Energimarknadsinspektionen ska efter samråd med Affärsverket svensk kraftnät och Statens energimyndighet utreda om det finns möjlighet att minska administrativ börda och kostnader för nätföretagen för överföring av el genom att undanta mindre  anläggningar från kravet på sådan mätning. I analysen ska kundens nytta av eventuella ändringar i regelverket liksom dess eventuella påverkan på energihushållningen och elmarknadens funktion redovisas. Vidare ska det anges hur mycket nätföretagens administrativa kostnader minskar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) under 2009 efter överenskommelse.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:12

Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Energimarknadsinspektionen87 218
ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader (ram)87 218

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) får under 2009 rekvirera högst 500 000 kronor avseende tillsyn och marknadskontroll av mätinstrument för el och naturgas.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:12 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader
ap.12 5794 3001 225
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Energimarknadsinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-257 165
2009-02-257 165
2009-03-257 165
2009-04-257 165
2009-05-257 165
2009-06-255 940
2009-07-257 372
2009-08-257 372
2009-09-257 372
2009-10-257 372
2009-11-257 372
2009-12-257 368
Summa85 993
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Energimarknadsinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordning (2000:672) om naturgasavgifter-704-8453 0003 0000-1 549
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt förordning (2000:672) om naturgasavgifter

Energimarknadsinspektionen får disponera de avgifter som tas ut enligt förordningen (2000:672) om naturgasavgifter.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Utdömda viten med anledning av förelägganden enligt 12 kap. 2 och 3 §§ ellagen (1997:857) samt förseningsavgifter enligt 12 kap. 8 § ellagen och enligt 44 § fjärrvärmelagen ska levereras in i anslutning till uppbörd och redovisas på inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter.  

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Jan-Olof Lundgren
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA och SF
Miljödepartementet/A, H och Mk
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Internrevisionen/SB
Statens energimyndighet
Affärsverket svenska kraftnät
Tillväxtverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Boverket
Konkurrensverket
Konsumentverket
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)