Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2009-06-25
S2009/5068/HS
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 55
171 11 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Riksdagen har beslutat om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:01, utg.omr. 09, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Kunskapsspridningen till hälso- och sjukvården ska planeras och utföras på ett sådant sätt att staten så långt som möjligt uppfattas som en samordnad aktör av huvudmännen.

Återrapportering

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska i samverkan med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering och Läkemedelsverket redovisa genomförda insatser för att nå målet.

Prognoser

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska redovisa utgiftsprognoserna för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari

26 februari

7 maj

30 juli

29 oktober

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

3

Uppdrag

Informationsinsatser om statligt tandvårdsstöd

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska bidra till att aktörer inom tandvården får ökad kunskap om det nya tandvårdsstödets ersättningsregler. Myndigheten ska i lämplig omfattning medverka vid informations- och utbildningsinsatser för nyckelpersoner inom tandvården och för Försäkringskassans personal. De insatser som genomförts ska redovisas i särskild rapport senast den 30 september 2009.

Läkemedelsförmånerna

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska redovisa hur praxis för nämndens tolkning av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. har utvecklats i beslutsfattandet under 2009. Redovisningen ska också innehålla en bedömning av hur nämndens beslut har påverkat kostnaderna för läkemedelsförmånerna. Redovisningen av uppdraget ska ske i myndighetens årsredovisning. 

Uppföljning av samverkan kring det statliga tandvårdsstödet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska etablera en effektiv samverkan myndigheterna emellan som stödjer en ändamålsenlig utveckling av det nya statliga tandvårdsstödet. I en gemensam redovisning av myndigheterna ska framgå insatser som gjorts för att underlätta samarbetet, samt svårigheter och eventuella hinder för detta. Uppdraget ska samordnas av Försäkringskassan och redovisas till regeringen senast den 30 september 2009. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:3

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (Ramanslag)

Disponeras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket80 250
ap.1Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (ram)80 250

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
ap.12 4083 %60
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)11 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-256 688
2009-02-256 688
2009-03-256 688
2009-04-256 688
2009-05-256 688
2009-06-256 628
2009-07-256 688
2009-08-256 688
2009-09-256 688
2009-10-256 688
2009-11-256 688
2009-12-256 682
Summa80 190
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Anne Nilsson
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Kammarkollegiet
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Sveriges Kommuner och Landsting
Apoteket AB
Försäkringskassan