Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2009-06-25
Fö2009/1400/EPS
Försvarets materielverk
Banergatan 62
115 88 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarets materielverk
Riksdagen har beslutat om Försvarets materielverks verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 06, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Försvarets materielverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Försvarets materielverks ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Inriktning för materielanskaffningen till Försvarsmakten

Försvarets materielverk ska tillgodose insatsförsvarets behov av materiel för den operativa verksamheten liksom för övrig verksamhet. För att öka handlingsfriheten i materielförsörjningen ska ledtider för att få system i operativ drift liksom långsiktiga ekonomiska bindningar i materielförsörjningen minska. Materiell förnyelse ska vägas mot möjligheterna att till en lägre kostnad kunna vidmakthålla befintliga system. Materiel som anskaffas bör i första hand avse färdigutvecklad materiel på marknaden. Anskaffningarna ska i så stor utsträckning som möjligt genomföras i samverkan med andra länder. När anskaffning av färdigutvecklad materiel inte är möjlig eller lämplig kan nyutveckling övervägas. Denna ska i första hand ske i samverkan med internationella samarbetspartners.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska bedöma hur långt myndigheten har nått i införandet av regeringens inriktning för materielförsörjningen samt vad som eventuellt återstår innan inriktningen har införts fullt ut.

Vidare ska myndigheten redovisa följande;

Andelen färdigutvecklad materiel som har beställts av Försvarsmakten under året. Av redovisningen ska i förekommande fall framgå vilken typ anpassning som gjorts på materielen, samt kostnaderna för denna. Försvarets materielverk ska även redovisa förändring av kostnad i förhållande till föregående år.

Andelen av materielanskaffningen som avser nyutveckling av materiel samt motiven till de utvecklingsbeställningar från Försvarsmakten som lagts under året.
En bedömning av hur stor andel av genomförd serieanskaffning under året som avser tidigare nyutvecklingsbeställningar.

Andelen materielanskaffning som genomförs i internationellt samarbete samt en beskrivning av karaktären på och omfattningen av det internationella samarbetet.

Av redovisningarna ska även förändringar i andelen i förhållande till föregående år framgå.

Hur jämställdhetsaspekterna har beaktats och integrerats i anskaffning och utveckling av materiel, i för ändamålet relevanta projekt.

Vilka åtgärder Försvarets materielverk har vidtagit för att bidra till att uppnå regeringens mål om att öka handlingsfriheten i materielförsörjningen, som i sin tur syftar till att anpassa materielförsörjningen till förändrade krav. Förändringen i handlingsfriheten ska i möjligaste mån uttryckas i nyckeltal eller motsvarande, som kan möjliggöra en jämförelse över tid.

2. Leveransförmåga

Försvarets materielverk ska sträva efter att förbättra leveransförmågan mot Försvarsmakten, det vill säga andelen leveranser i förhållande till årets leveransåtagande.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa andelen genomförda leveranser som uppfyllts inom myndighetens leveransåtagande för året. Av redovisningen ska framgå andelen leveranser som är försenade respektive har omförhandlats samt orsaken till förseningarna och omförhandlingarna. 

Redovisningen ska innehålla en bedömning av leveransförmågan i förhållande till de föregående två åren.

3. Stöd till regeringen inom materielförsörjning

Försvarets materielverk ska inom ramen för anslaget 1:12 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m, anslagspost 1, tillhandahålla resurser inom teknik- och materielförsörjning, inklusive forskning, för stöd till Regeringskansliet, för Försvarets materielverks egna myndighetsuppgifter samt för Försvarets materielverks samverkansuppgifter med övriga myndigheter.

Föreskrifterna i förordningen (FFS 1985:20) om Sveriges försvarsattachéer ska i tillämpliga delar gälla också för Försvarets materielverks personal vid Sveriges ambassad i USA.

Återrapportering

Den närmare inriktningen för stödet utarbetas i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

4. Certifieringsorgan för säkerhet i IT-produkter

Försvarets materielverk ska vara certifieringsorgan för säkerhet i IT-produkter och system och ska som sådant utveckla och driva en certifieringsordning för säkerhet i IT-produkter och system. Försvarets materielverk ska fungera som nationellt certifieringsorgan inom ramen för CCRA-överenskommelsen, samt ska verka för att uppnå och vidmakthålla internationellt erkännande för utfärdade certifikat. Certifieringsorganet ska samverka internationellt för att effektivisera metodiken för evaluering och certifiering. Certifieringsorganet ska ge stöd och råd vid utnyttjande av standarden Common Criteria för kravspecifikation.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa uppnått resultat avseende den fortsatta uppbyggnaden av certifieringsverksamheten samt redovisa kostnaderna för detta. Myndigheten ska även redovisa intäkterna från sålda certifieringstjänster.

5. Försvarsunderrättelseproduktion

Försvarets materielverk ska genom sin försvarsunderrättelseverksamhet tillgodose regeringens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande av verksamhet. Verksamheten ska vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten har rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Därutöver ska en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den av regeringen beslutade inriktningen för underrättelseverksamheten lämnas.

6. Civila och militära synergieffekter

Försvarets materielverk ska aktivt arbeta för att öka civila och militära synergieffekter inom de områden där myndigheten bedömer det som lämpligt. Vidare ska myndigheten verka för att en kontinuerlig och formaliserad dialog upprättas med sådana myndigheter som för sin verksamhet kan antas ha ett behov av liknande materiel och systemlösningar som Försvarsmakten. Dialogen kan bestå av utbyte av erfarenheter och information samt belysa samordningsmöjligheter.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa resultatet av den dialog som har genomförts med de myndigheter som kan antas ha liknande behov av materiel och systemlösningar som Försvarsmakten samt övriga resultat i arbetet med att öka civila och militära synergieffekter. Resultatet ska kommenteras i förhållande till tidigare års civila och militära synergieffekter.

7. Prognoser

Försvarets materielverk ska redovisa prognoser för 2009-2012 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Prognoser ska lämnas senast:

  • den 19 januari,

  • den 26 februari,

  • den 7 maj,

  • den 30 juli och

  • den 29 oktober.

8. Systemintegration, löpande drift och underhåll

Försvarets materielverk ska utöka åtagandena för industrin inom bl.a. systemintegration och löpande drift och underhåll, i de fall detta bedöms kostnadseffektivt.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa i vilken utsträckning verksamhet överförs till industrin. Redovisningen ska inkludera en bedömning av vilka kostnadseffektiviseringar som åstadkommits genom industrins utökade åtaganden i materielprocessen. Redovisningen ska även innehålla en bedömning av industrins konkurrensutsättning inom relevanta områden.

9. Säkerhetsskyddsavtal

Försvarets materielverk ska stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i dess arbete med förhandlingar om allmänt säkerhetsskyddsavtal med andra länder.

2

Organisationsstyrning

10. Investeringar

Försvarets materielverk ska i budgetunderlaget för 2010, med stöd av Försvarsmaktens underlag, redovisa behovet av rörelsekapital samt utestående förskott till industrin under perioden 2009 - 2011.

Följande inriktning ska gälla för Försvarets materielverks investeringsplan för perioden 2009-2011.

(tkr)


 
Prognos 2008Budget 2009Beräknat 2010Beräknat 2011
Anläggnings- tillgångar80 35080 90057 50057 500
Summa investeringar80 35080 90057 50057 500
Lån i Riksgälds- kontoret80 35080 90057 50057 500
Summa finansiering80 35080 90057 50057 500

Försvarets materielverk ska vidare redovisa investeringarnas utfall. I de fall utfallet skiljer sig från planen ska detta kommenteras och motiveras.

11. Effektivitet i verksamheten

Försvarets materielverk ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två senast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

12. Det militära försvarets lednings- och förvaltningskostnader

Mål

För att uppnå de kostnadsreduktioner som framgår av regeringsbeslut den 21 december 2006 (Fö nr 8) och regeringsbeslut den 20 juni 2007 (Fö nr 27) ska myndigheten ha genomfört de strukturförändringar och avvecklingar som krävs senast den 31 december 2009. Kostnadsreduktionerna avser hela kedjan i materielprocessen och det är därmed ett delat ansvar för Försvarsmakten och Försvarets materielverk att uppnå dem.

Avvecklingsbudget 

Avvecklingskostnaderna får för 2009 högst uppgå till 10 000 000 kronor. 

Utgifter för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och som följer av gällande kollektivavtal, får inte finansieras från myndighetens anslag eller övriga inkomster. 

Myndigheten får endast ha utgifter i avvecklingsarbetet som är nödvändiga till följd av gjorda åtaganden. I den mån avtal med tredje man erfordras eller överförs under avvecklingsperioden ska strikt affärsmässighet iakttas. 

Återrapportering

I enlighet med regeringsbeslut den 29 juni 2006 (Fö2006/1672/MIL) ska myndigheten för varje kvartal under ombildningen och avvecklingen lämna en rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om hur arbetet fortskrider, det ekonomiska läget, personalsituationen m.m.  

Kvartalsredovisningen ska även omfatta uppnådda och planerade kostnadsreduktioner samt de aktiviteter som gjorts för att uppnå dessa. Kvartalsrapporten ska vara regeringen till handa senast en månad efter utgången av varje kvartal. Redovisningen för det andra kvartalet får dock göras i samband med delårsrapporten. Sista kvartalsrapporteringen görs i samband med årsredovisningen för 2009 och ska innehålla en sammanställning av uppnådda besparingar utifrån regeringsbeslut den 20 juni 2007 (Fö nr 27). 

13. Samråd om signalspaningssystem

Försvarets materielverk ska samråda med Försvarets radioanstalt vid utveckling och anskaffning av signalspaningssystem.

14. Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009

Med anledning av att Sverige hösten 2009 är ordförande i EU erinrar regeringen om 7 § myndighetsförordningen (2007:515) och att ordförandeskapet därmed ställer stora krav på tillgänglighet under hela 2009, dock särskilt under juli månad.

3

Uppdrag

15. Redovisning av undantag från lagen om offentlig upphandling

Försvarets materielverk ska redovisa de undantag från lagen (2007:1091) om offentlig upphandling som myndigheten har fattat beslut om med stöd av 15 kap. 22 § samma lag. Andelen upphandlingar med undantag i förhållande till totala antalet upphandlingar ska redovisas. Motiven till undantagen ska redovisas på en aggregerad nivå och kommenteras.

16. Strategiskt samverkansprogram för flygteknisk forskning

Försvarets materielverk ska samverka med Vinnova i deras uppdrag från regeringen att upprätta, organisera och genomföra ett strategiskt samverkansprogram för flygteknisk forskning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:12

Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets materielverk105 438
ap.1Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m. (ram)93 141
ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter (ram)12 297

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m.

Anslagsposten ska disponeras för Försvarets materielverks tillhandahållande av resurser inom teknik- och materielförsörjning, inklusive forskning, för stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Anslagsposten ska även disponeras för, inom ovan nämnda område, Försvarets materielverks egna myndighetsuppgifter samt Försvarets materielverks samverkansuppgifter med övriga myndigheter.

ap.2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

Anslagsposten ska disponeras för Försvarets materielverks arbete med att etablera en nationell certifieringsordning för säkerhet i IT-produkter och system. Detta innefattar att verka som nationellt certifieringsorgan för säkerhet i IT-produkter samt genomförande av certifieringstjänster.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:12 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m.
ap.12 7943 %0
ap.23693 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)200 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)14 438 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)5 500 000
- varav ÖVRIGT5 500 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Belopp motsvarande den ränta som uppstår vid Försvarets materielverks användning av krediten får faktureras Försvarets materielverks kunder i särskild ordning.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets materielverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-258 787
2009-02-258 787
2009-03-258 787
2009-04-258 787
2009-05-258 787
2009-06-258 787
2009-07-258 787
2009-08-258 787
2009-09-258 787
2009-10-258 787
2009-11-258 787
2009-12-258 781
Summa105 438
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets materielverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.1Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m.
1:12 ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Avgiftsbelagd verksamhet
Materielförsörjning66 000019 642 00019 642 000066 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Försvarets materielverks verksamhet finansieras till största delen med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Försvarets materielverk, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Försvarets materielverk.

För myndighetens certifiering av IT-produkter ska marknadsmässig debitering ske.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras405
Belopp angivna i tkr

Villkor

1. Under anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar har beräknats 405 000 kronor som av Försvarsmakten ska utbetalas till Försvarets materielverk för tillsyn över efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter meddelade med stöd av förordningen.

2. Försvarets materielverk får disponera inkomster i form av viten, skadestånd och räntor hänförliga till kommersiella avtal samt inkomster till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royalties) om högst 20 000 000 kr för ett enskilt kontrakt mellan Försvarets materielverk och industrin som berättigar till royalty. Inkomster av det senare slaget som överstiger     20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras. Vidare disponeras inkomster till följd av skadestånd med anledning av brott samt inkomster i form av rättegångskostnader från annan part. Inkomster som överstiger 20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster skall disponeras.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Med avsteg från 23 § andra stycket kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) ska myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet ska disponeras om det ackumulerade överskottet samma år uppgår till mer än tre procent av omsättningen vid utgången av 2007.

2. Regeringen medger med stöd av 24 § kapitalförsörjningsförordningen(1996:1188) att Försvarets materielverk får redovisa kapitalposten avseende Elektroshopens lager som ej avkastningspliktigt statskapital.

3. Försvarets materielverk får i myndighetens delårsrapport och årsredovisning frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporten. Undantag från förordningarna ska ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.

På regeringens vägnar
Carl Bildt
Christian Ramstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet, EPS, SSK
Socialdepartementet, ST
Finansdepartementet, BA
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Mk
Näringsdepartementet, FIN
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
SEKO - Facket för service och kommunikation
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation c/o Sveriges Ingenjörer
Officersförbundet
Försvarsförbundet
Fackförbundet ST
Sveriges reservofficersförbund
Sveriges ingenjörer