Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
9

2009-06-17
Ku2009/1273/KV
Institutet för språk och folkminnen
Box 135
751 04 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Institutet för språk och folkminnen
Riksdagen har beslutat om Institutet för språk och folkminnens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Institutet för språk och folkminnen och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

Institutet för språk och folkminnen ska från och med 2009 redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion (2007:1181). Regleringsbrevet kompletterar instruktionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Språkvård för nationella minoritetsspråk

Institutet för språk och folkminnen ska i årsredovisningen för 2009 särskilt redovisa hur medlen från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter har använts för insatser för att bedriva en språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Regionalt utfall

Institutet för språk och folkminnen ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2008 respektive 2009 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Lokalkostnader

Institutet för språk och folkminnen ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2009 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader
 

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Prognoser 2009–2012

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa utgiftsprognoser för 2009–2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).  

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 19 januari 2009
 • den 26 februari 2009
 • den 7 maj 2009
 • den 30 juli 2009
 • den 29 oktober 2009

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

3

Uppdrag

Omvärldsanalys

Mot bakgrund av det beredningsarbete som pågår inom Regeringskansliet utifrån betänkandet Värna språken (SOU 2008:26) ska Institutet för språk och folkminnen i samband med årsredovisningen för 2009 redovisa en omvärldsanalys. Denna analys ska ta upp de förändringar och utvecklingstendenser i samhället som har betydelse för det svenska språkets, teckenspråkets och de nationella minoritetsspråkens utveckling.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

3:5

Institutet för språk- och folkminnen (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen46 179
ap.1Institutet för språk och folkminnen (ram)46 179

Villkor för anslag 3:5

ap.1 Institutet för språk och folkminnen

Av anslaget får högst 500 000 kronor användas för bidrag till organisationer som företräder de nationella minoritetsspråken och till terminologiskt arbete.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
3:5 Institutet för språk- och folkminnen
ap.11 3853 %161
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 387
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för språk och folkminnens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-253 848
2009-02-253 848
2009-03-253 848
2009-04-253 848
2009-05-253 848
2009-06-253 687
2009-07-253 848
2009-08-253 848
2009-09-253 848
2009-10-253 848
2009-11-253 848
2009-12-253 851
Summa46 018
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för språk och folkminnens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:5 ap.1Institutet för språk och folkminnen

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Institutet för språk och folkminnen ska i årsredovisningen redovisa:

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Rebecca Randler
Kopia till

Riksdagen, Kulturutskottet
Riksrevisionen
Justitiedepartementet/GRANSK
Finansdepartementet/BA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: