Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
U2008/8481/SAM/F (delvis)
Institutet för rymdfysik
Box 812
981 28 KIRUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Institutet för rymdfysik
Riksdagen har beslutat om Institutet för rymdfysiks verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Institutet för rymdfysik och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskning och utveckling inom rymdfysik

 Institutet ska redovisa

- ämnesuppdelad årlig publiceringsstatistik och citeringsanalys för de fem senaste åren,

- antalet forskare och övrig personal inom institutets olika forskningsprogram, respektive programs intäkter och kostnader, antal publikationer samt antal avlagda doktorsexamina per år för de fem senaste åren,

- hur institutet arbetar för att främja forskning av hög kvalitet i ett internationellt perspektiv,

- omfattningen av deltaganden i internationella forskningssamarbeten, 

- vilka åtgärder som vidtagits för att nå en jämn könsfördelning på alla nivåer,

- hur samverkan med näringsliv och samhälle sker samt antal forskningsprojekt med hög samhällsrelevans och eventuell effekt i form av patent eller nyföretagande,

- vilka informationsaktiviteter som genomförts liksom en bedömning av aktiviteternas spridning och genomslag inom olika målgrupper, samt

- vilka åtgärder som vidtagits för att göra data från observatorieverksamheten tillgängliga, kostnaderna för denna verksamhet samt en bedömning av efterfrågan på data.

Prognoser 

Institutet för rymdfysik ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2009-2012 i informationssystemet Hermes för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Om möjligt, ska prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Prognoserna för prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

- den 19 januari 2009,

- den 26 februari 2009,

- den 7 maj 2009,

- den 30 juli 2009, samt

- den 29 oktober 2009.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:4

Institutet för rymdfysik (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för rymdfysik46 394
ap.1Institutet för rymdfysik (ram)46 394

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
3:4 Institutet för rymdfysik
ap.11 3923 %127
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 400
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för rymdfysiks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-253 866
2009-02-253 866
2009-03-253 866
2009-04-253 866
2009-05-253 866
2009-06-253 739
2009-07-253 866
2009-08-253 866
2009-09-253 866
2009-10-253 866
2009-11-253 866
2009-12-253 868
Summa46 267
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för rymdfysiks disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:4 ap.1Institutet för rymdfysik

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Avgiftsbelagd verksamhet
Undervisning00530750-220-220
Drift av EISCAT mottagarstation002 5502 870-320-320
Lokalhyror003 8503 85000
Drift av personalmatsal00520670-150-150
Summa007 4508 140-690-690
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Institutet för rymdfysik får ta ut avgifter för varor och tjänster avseende de under 6.1 angivna verksamheterna utan den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191).

För drift av European Incoherent Scatter (EISCAT) mottagarstation medges undantag från 5 § avgiftsförordningen. Institutet för rymdfysik får ta ut avgifter och bestämma grunden för samfinansiering av personal- och driftskostnader efter överenskommelse med EISCAT Scientific Association.

Institutet för rymdfysik får ta ut avgifter för drift av personalmatsal. För denna verksamhet medges undantag från 5 § avgiftsförordningen.

Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: