Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
IJ2008/1976/KO
IJ2008/2472/KO (delvis)
IJ2008/2503/KO
Marknadsdomstolen
Box 2217
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Marknadsdomstolen
Riksdagen har beslutat om Marknadsdomstolens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 18, bet. 2008/09:CU1, rskr. 2008/09:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Marknadsdomstolen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering av verksamhetens resultat

Marknadsdomstolens redovisning enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska ske med utgångspunkt i de indikatorer som myndigheten har angett i sin skrivelse Operationalisering av mål (IJ2008/1976/KO).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

3:1

Marknadsdomstolen (Ramanslag)

Disponeras av Marknadsdomstolen10 461
ap.1Marknadsdomstolen (ram)10 461

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Marknadsdomstolen

Utgiftsprognos 

Marknadsdomstolen ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 den 26 februari och den 30 juli 2009.

Prognosen i februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognosen i juli. Vid det tillfället ska prognosen för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
3:1 Marknadsdomstolen
ap.13143 %634
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)912
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Marknadsdomstolens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-251 500
2009-02-25821
2009-03-25814
2009-04-25814
2009-05-25814
2009-06-25180
2009-07-25814
2009-08-25814
2009-09-25814
2009-10-25814
2009-11-25814
2009-12-25814
Summa9 827
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Marknadsdomstolens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Marknadsdomstolen
Kopia till

Riksdagen, Civilutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/RK IREV
Justitiedepartementet/DOM
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/MK
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret