Miljödepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
M2009/1503/Mk
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Box 1206
111 82 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Riksdagen har beslutat om Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 20, bet. 2008/09:MJU1, rskr. 2008/09:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande ska gälla för verksamheten inom Formas ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

Rådet ska redovisa

- antalet beviljade ansökningar i förhållande till det totala antalet ansökningar,

- beviljade bidrag i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan nya bidragsmottagare och mottagare som mottagit forskningsstöd även året innan,

- hur forskningsstödet fördelat sig mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel, anställningar och andra stödformer,

- fördelningen mellan programsatsningar och öppen utlysning av projektmedel,

- hur rådet har arbetat för att säkra den vetenskapliga kvaliteten och relevansen i den forskning som stöds,

- hur rådet har säkerställt att den forskning som rådet stöder bedöms i ett internationellt perspektiv,

- hur behovet av förnyelse, kraftsamling och profilering inom angelägna forskningsområden påverkat fördelningen av forskningsstödet,

- vilken strategi rådet har för att identifiera och stödja forskning inom svaga men för samhället viktiga områden,

- vilka forskningsprogram som rådet finansierar till stöd för ekologisk hållbar utveckling samt hur rådet i övrigt stödjer forskning för ekologisk hållbar utveckling, 

- utförda analyser och utvärderingar samt vilka konsekvenser dessa får för rådets arbete,

- hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär, samt

- insatser och resultat för de satsningar som beslutats med anledning av propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) med förbehåll för riksdagens ställningstagande.

Jämställdhet

Rådet ska redovisa

- insatser för att främja jämställdhet mellan könen och för att diskriminering på grund av kön inte ska förekomma,

- i vilken utsträckning hänsyn tagits till könsspecifika förhållanden, exempelvis i toxikologisk forskning,

- könsfördelning inom rådets beredningsorganisation som helhet och per kommitté,

- könsuppdelad statistik om forskningsansökningar, beviljandegrad och forskningsstödets fördelning, samt

- vilka insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för ökad jämställdhet.

Internationellt forskningssamarbete

Rådet ska redovisa

- motiven och kostnaderna för samt nyttan av medlemskap i de europeiska och internationella forskningsorganisationerna som rådet deltar i,

- hur rådet har arbetat för att öka samverkan med forskningsfinansiärer i andra länder och för att förstärka den nationella forskningsfinansieringen med europeiska och internationella forskningsmedel samt hur mycket forskningsmedel som använts,

- samordningsaktiviteter med andra nationella forskningsfinansiärer avseende deltagande i EU:s ramprogram för forskning och teknikutveckling samt myndighetens egna stödåtgärder för deltagande inom repektive delprogram, samt

- hur rådet har samverkat med andra organisationer när det gäller hållbar global utveckling.

Forskningsinformation

Rådet ska redovisa

- vilka insatser som genomförts för att sprida forskningsinformation till olika målgrupper och kostnaderna för dessa insatser samt en bedömning av insatsernas resultat,

- vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt och popularisering av forskning, samt

- hur rådets insatser samordnats med och kompletterat andra aktörers insatser.

Övrig återrapportering

1. Rådet ska redovisa vilka insatser som genomförts i forskningsetiska frågor.

2. Rådet ska kortfattat redovisa utvecklingen av verksamheten inom den samfinansierade forskningen som bedrivs med stöd av rådet.

3. Rådet ska redovisa hur beredningsorganisationen har förändrats och effektiviserats.

4. Rådet ska redovisa vilka kostnader för utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, resor och informationsinsatser som har belastat anslagen 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning samt 1:30 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning under UO 20 respektive UO 23.

5. Rådet ska redovisa utgiftsprognoser för 2009 - 2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna för kostnadstillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

19 januari

26 februari 

7 maj

30 juli

29 oktober 

3

Uppdrag

1. Formas ska utvärdera den marina miljöforskningen i Sverige. Utvärderingen ska omfatta såväl vetenskaplig kvalitet som relevans samt betydelse för åtgärdsarbetet i havsmiljön. Uppdraget ska utföras i samråd med Naturvårdsverket och redovisas till Miljödepartementet (med kopia till Jordbruksdepartementet) senast den 31 december 2009.

2. Formas ska i samverkan med Vinnova och näringslivet, efter samråd med övriga berörda forskningsfinansiärer, utforma och genomföra ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inom livsmedelsområdet. Utgångspunkten för finansieringen bör vara att näringslivet svarar för minst hälften av totalkostnaden.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

2:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande44 298
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader (ram)44 298

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande469 323
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (ram)469 323

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

1. Från anslaget ska finansieras forskningsbidrag och anställningar samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser. Högst 14 500 000 kronor får utnyttjas för projektrelaterade kostnader och informationsinsatser.

2. Högst 15 000 000 kronor får användas för samfinansierad miljöteknikforskning med näringslivet inom Stiftelsen Insititutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL) för forskning och utvecklingsverksamhet vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Medlen till stiftelsen får även användas för nationell finansiering av EU-projekt.

3. Formas ska utbetala 2 000 000 kronor till Strålsäkerhetsmyndigheten för strålskyddsforskning.

4. Formas ska medverka i Nordiska Ministerrådets toppforskningsprogram om klimat, miljö och energi. Formas ska tillsammans med Vetenskapsrådet, Vinnova och Statens Energimyndighet finansiera forskning inom programmet med minst 5 000 000 kronor under 2009, för de fyra myndigheterna sammantaget.

5. Med förbehåll för riksdagens kommande ställningstagande med anledning av regeringens forsknings- och innovationsproposition Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska minst 10 000 000 kronor användas till forskning om hållbart nyttjande av naturresurser, minst 12 500 000 kronor till forskning om effekter på naturresurser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald, minst 5 000 000 kronor till forskning om klimatmodeller och minst 10 000 000 kronor till havsmiljöforskning.

6. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
ap.11 3293 %278
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.19 0803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.11 300 000400 000900 0002014
Belopp angivna i tkr

Villkor

Rådet får ingå förpliktelser som inklusive tidigare åtagande medför behov av framtida anslag på högst 400 000 000 kronor för 2010, högst 450 000 000 kronor för 2011 och högst 450 000 000 kronor under perioden 2012 - 2014.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 800
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-253 692
2009-02-253 692
2009-03-253 692
2009-04-253 692
2009-05-253 692
2009-06-253 414
2009-07-253 692
2009-08-253 692
2009-09-253 692
2009-10-253 692
2009-11-253 692
2009-12-253 686
Summa44 020
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgifter003 0003 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter

Rådet får ta ut ersättning för rapporter, konferenser och andra informationsinsatser samt expertuppdrag som är förenliga med rådets verksamhet. Rådet får ta ut avgifter inom ramen för full kostnadstäckning för varor och tjänster som anses förenliga med rådets uppgifter. Avgifternas storlek bestäms av rådet. Intäkterna disponeras av rådet.

Kopia till

Statsrådsberedningen Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Näringsdepartementet/FIN
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Riksrevisionen
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Högskoleverket
Vetenskapsrådet
Sveriges lantbruksuniversitet
Naturvårdsverket
Boverket
Strålsäkerhetsmyndigheten
Verket för innovationssystem
Statens energimyndighet
Naturhistoriska riksmuseet