Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
UD2008/14588/PLAN
(delvis)
Inspektionen för strategiska produkter
Box 70252
107 22 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter  
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 Inspektionen för strategiska produkters verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 05, bet. 2008/09:UU1, rskr. 2008/09:122).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Mål

Inspektionens uppgifter anges i förordningen (2007:1219) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter. Utöver vad som anges i och följer av instruktionen ska följande gälla:

ISP ska i sin prövning av tillståndsärenden på krigsmaterielområdet tillämpa både de svenska riktlinjerna för krigsmaterielexport och Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport. ISP ska tydliggöra beslutens förenlighet med riktlinjerna och uppförandekoden. 

ISP ska, i nära samarbete med övriga berörda myndigheter, vidareutveckla tillämpningen av "catch-all-mekanismen" vid exportkontroll av icke-listade produkter med dubbla användningsområden (PDA) och stärka informationsutbytet om spridningsrisker och känsliga inköpare och användare.

ISP ska fortsatt eftersträva förstärkt kontroll över elektronisk överföring av teknologi via Internet för krigsmateriel (KM) och PDA.

ISP ska genom fortsatt effektivisering av sin handläggning av utförseltillstånd bidra till förenklad administration för företagen.

Tillsynen bör vara samordnad mellan områdena KM och PDA.

ISP ska fortsatt utveckla kontakterna med universitet och högskolor m.fl. i syfte att informera om riskerna för spridning av känslig teknologi som möjliggör utveckling och tillverkning av massförstörelsevapen. Särskild uppmärksamhet ska därvid ägnas akademiska forskarutbyten med länder där sådan utveckling och tillverkning kan förekomma.  

ISP ska tillsammans med andra berörda myndigheter vidareutveckla en effektiv myndighetssamordning för åtgärder mot spridning av massförstörelsevapen (MFV) och till stöd för ett effektivt svenskt deltagande i Proliferation Security Initiative (PSI).

ISP får bedriva tjänsteexport inom ramen för de uppgifter som anges i förordningen (2007:1219) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter samt enligt följande: ISP ska inom sitt område medverka i Sveriges stöd och bistånd ("outreach") till länder i Europeiska unionens (EU) närområde och andra prioriterade länder för att bidra till dessa länders ansträngningar att förbättra sin exportkontroll och sitt icke-spridningsarbete. ISP får endast besluta om sådant stöd och bistånd under förutsättning att insatserna finansieras av annan än ISP. Under 2009 prioriteras sådant stöd och bistånd till länder i EU:s närområde och andra prioriterade länder som ska förberedas och genomföras i oktober 2009 under det svenska EU-ordförandeskapet.

1.2 Återrapportering

ISP ska redovisa hur myndigheten genomfört sitt uppdrag enligt instruktion samt uppfyllt de mål som anges under punkt 1.1. ovan. Särskilt ska redovisas

—Tillståndsprövningens utveckling på krigsmaterielområdet;

— Hur "catch-all-mekanismen" och informationsutbytet utvecklats;

— I vilken omfattning signaler om särskild vaksamhet i EU-rådsfora och i exportkontrollregimer har beaktats i överväganden inför beslut (KM och PDA);

— I vilken omfattning information om meddelade avslag och leveranser samt uppgifter från informationsutbyte har använts i tillståndsprövningen (PDA);

— Vidtagna åtgärder samt ev. behov av ytterligare åtgärder avseende kontroll över elektronisk överföring;

— Genomfört arbete avseende kontakter med universitet och högskolor;

— Vidtagna åtgärder till stöd för en effektiv myndighetssamordning för åtgärder mot spridning av MFV och deltagande i PSI;

— En förteckning över de företag som använder globala exporttillstånd samt uppgift om huruvida företagen blivit föremål för tillsyn eller när det väntas ske;

— Vilka svenska företag som är deklarationspliktiga enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring (SÖ1993:28, konventionen om förbud mot kemiska vapen);

— Erfarenheter och slutsatser från prövningen av sanktionsärenden;

— Genomförda aktiviteter och resultat avseende stöd och bistånd ("outreach"). Avdelade personella resurser ska särskilt redovisas;

— ISP ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen: 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli och 29 oktober. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV;

— Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

2

Organisationsstyrning

Resultatredovisning

ISP ska redovisa verksamhetens totala intäkter och kostnader fördelat på:

— Avgiftsbelagd verksamhet uppdelat på kollektiven försvarsmateriel, produkter med dubbla användningsområden samt konventionen om förbud mot kemiska vapen,

— Myndighetens stöd och biståndsverksamhet utomlands,

— Den del av internationell verksamhet som anslagsfinansieras,

— Sanktionsverksamheten.

3

Uppdrag

ISP ska före den 1 maj redovisa förslag till fortsatt stöd och biståndsverksamhet för perioden 2010-2012. Detta ska kunna utgöra underlag för ett svenskt ställningstagande till eventuell förlängning av EU:s gemensamma åtgärd för främjande av EU:s uppförandekod och god exportkontroll.

ISP ska före den 15 september redovisa myndighetens struktur för återredovisning av verksamheten enligt myndighetens instruktion samt eventuella förslag till ändringar i instruktionen i syfte att förbättra alternativt förtygliga återredovisningen.

ISP ska före den 15 oktober redovisa förutsättningarna att införa elektroniska deklarationer till Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) samt antalet deklarationspliktiga företag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:5

Inspektionen för strategiska produkter (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för strategiska produkter25 810
ap.1Inspektionen för strategiska produkter (ram)25 810

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Inspektionen för strategiska produkter

Av anslaget får högst 2 500 000 kronor användas för internationell verksamhet. Av anslagssparandet får högst 500 000 kronor användas för sanktionsverksamheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:5 Inspektionen för strategiska produkter
ap.1774Allt1 547
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)7 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 561
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för strategiska produkters räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-252 151
2009-02-252 151
2009-03-252 151
2009-04-252 151
2009-05-252 151
2009-06-25604
2009-07-252 151
2009-08-252 151
2009-09-252 151
2009-10-252 151
2009-11-252 151
2009-12-252 149
Summa24 263
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för strategiska produkters disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Inspektionen för strategiska produkter

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offenligrättslig verksamhet
Avgifter till ISP25270023 31023 31000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter till ISP

Del av ISP:s verksamhet finansieras med avgifter i enlighet med förordningen (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Avgifterna tas ut i enlighet med bestämmelserna i förordningen om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter. 

Avgifterna i ISP:s verksamhet ska redovisas mot inkomsttitel 2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkningen.

Kopia till

UD-NIS
UD-SP
UD-RS
UD-PLAN
UD-EKO
Finansdepartementet/BA
Försvarsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Rikspolisstyrelsen
Försvarsmakten
Statens kärnkraftinspektion
Totalförsvarets forskningsinstitut
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen

Senast uppdaterad: