Socialdepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
S2008/10663/SK (delvis)
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Box 308
101 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för internationella adoptionsfrågors verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 09, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Målet för barnrättspolitiken är att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen:

19 januari

26 februari

7 maj

30 juli

29 oktober

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

7:2

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för internationella adoptionsfrågor11 701
ap.1Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (ram)11 701

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och  organisationer för adopterade

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor fördelar statsbidrag enligt förordning (2008:1239) om statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till organisationer för adopterade.

Av anslaget får högst 1 800 000 kronor fördelas som statsbidrag, varav högst 180 000 kronor till de adopterades organisationer.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
7:2 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
ap.13513 %40
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)634
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för internationella adoptionsfrågors räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25975
2009-02-25975
2009-03-25975
2009-04-25975
2009-05-25975
2009-06-25935
2009-07-25975
2009-08-25975
2009-09-25975
2009-10-25975
2009-11-25975
2009-12-25976
Summa11 661
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för internationella adoptionsfrågors disposition enligt detta regleringsbrev är:
7:2 ap.1Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor medges undantag från 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende upprättande av finansieringsanalys.

Kopia till

Regeringskansliets internrevision SB
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltningsutveckling
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen

Senast uppdaterad: