Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 5

2009-03-12
N2009/2377/SAM
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Studentplan 3
831 40 ÖSTERSUND
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Institutet för tillväxtpolitiska studier inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Institutet för tillväxtpolitiska studiers verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 24, bet. 2008/09:NU1, rskr. 2008/09:99).

Institutet för tillväxtpolitiska studier upphör som myndighet den 31 mars 2009, jfr prop. 2007/08:78, bet. 2007/08:NU15, rskr. 2007/08:254.

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för Institutet för tillväxtpolitiska studier och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Redovisning

För Institutet för tillväxtpolitiska studiers verksamhet för räkenskapsperioden den 1 januari - den 31 mars 2009 ska den som regeringen utser, senast den 22 maj 2009 lämna en resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning enligt de krav som anges för årsredovisning i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt en kortfattad beskrivning av resultatet av verksamheten. En särredovisning ska lämnas avseende kostnaderna för avvecklingen och hur de har finansierats samt hur eventuell övertalig personal omhändertagits. Överlåtelse av institutets tillgångar, skulder/kapital och ställning på räntekontot ska ske till bokfört värde den 31 mars 2009 enligt 5 kap. förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser övertar ansvaret för nämnda tillgångar, skulder/kapital och ställning på räntekontot fr.o.m. den 1 april 2009. I de fall tillgångar och skulder/kapital inte övertas av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser övertas de av Utredningen för avveckling av Institutet för tillväxtpolitiska studier, Glesbygdsverket och Verket för näringslivsutveckling (dir. 2008:141). Om det finns tillgångar och skulder samt kapital där det råder oklarhet om vilken myndighet som lämpligen bör överta ansvaret ska förslag lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om lämplig hantering.

De avtal som Institutet för tillväxtpolitiska studier ingått som ska överföras till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser och i förekommande fall till utredningen för avveckling av Institutet för tillväxtpolitiska studier, Glesbygdsverket och Verket för näringslivsutveckling får överlåtas till dessa myndigheter.

Institutet för tillväxtpolitiska studier ska i förberedelsearbetet bistå den regeringen utser som ansvarig för att lämna ovanstående redovisning.

Rapportering av avvecklingsarbetet

Institutet för tillväxtpolitiska studier ska senast den 15 januari 2009 lämna en rapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om hur avvecklingsarbetet fortskrider, det ekonomiska läget och hur personalsituationen ser ut, m.m.

3

Uppdrag

Avvecklingen av Institutet för tillväxtpolitiska studier

Förberedelse av avvecklingen m.m.

Institutet för tillväxtpolitiska studier ska förbereda och påbörja avvecklingen av myndigheten samt bistå utredningarna som förbereder inrättandet av en ny myndighet för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (dir. 2008:68) respektive en ny myndighet för hållbar tillväxt i företag och ökad nationell och regional konkurrenskraft (dir. 2008:69). Institutet för tillväxtpolitiska studier ska lämna de ovan nämnda utredningarna de uppgifter och underlag som utredningarna begär. Beslut i viktiga frågor av långsiktig karaktär som påverkar den nya myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser ska ske i samråd med utredningarna. Samråd bör även ske i vissa frågor av långsiktig karaktär för den nya myndigheten för hållbar tillväxt i företag och ökad nationell och regional konkurrenskraft.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:6

Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för tillväxtpolitiska studier19 501
ap.1Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader (ram)19 501

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:6 Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)7 300
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för tillväxtpolitiska studiers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-236 500
2009-02-256 500
2009-03-256 501
Summa19 501
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för tillväxtpolitiska studiers disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Institutet för tillväxtpolitiska studier. Avgifternas storlek bestäms av institutet, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Institutet för tillväxtpolitiska studier får ta emot bidrag, såväl från statliga som icke-statliga finansiärer, för sin utlandsbaserade verksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av institutet. Institutet ska i årsredovisningen specificera bidragsinkomsterna efter respektive bidragsgivare.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Institutet för tillväxtpolitiska studier undantas från kravet att lämna jämförelsetal för poster i resultaträkning, balansräkning och i noter som finns i 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Institutet för tillväxtpolitiska studier behöver inte lämna ett budgetunderlag enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Institutet för tillväxtpolitiska studier behöver inte upprätta någon riskanalys enligt förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering och inte heller någon risk och sårbarhetsanalys enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Särskild befogenhet
Institutet för tillväxtpolitiska studier har befogenhet att bedriva egen forskning på statistiskt material i linje med huvuduppdraget.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Roland Bjuremalm
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statsrådsberedningen
Internrevisionen/SB
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Kulturdepartementet/KR
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/E
Näringsdepartementet/ENT
Näringsdepartementet/FIN
Näringsdepartementet/RT
Näringsdepartementet/SAM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Utbildningsdepartementet/BIA
Utbildningsdepartementet/F
Utrikesdepartementet/Utlandsorganisationen
Forum för småföretagsutveckling
Glesbygdsverket
Kommerskollegium
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Mittuniversitetet
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)
Statens energimyndighet
Statens institut för kommunikationsanalys
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Sveriges exportråd
Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling
Vetenskapsrådet
Samtliga länsstyrelser
Skåne läns landsting (Region Skåne)
Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen)
Samverkansorgan i Kalmar län
Samverkansorgan i Gotlands län
Samverkansorgan i Dalarnas län
Samverkansorgan i Östergötlands län
Samverkansorgan i Hallands län
Samverkansorgan i Blekinge län
Samverkansorgan i Uppsala län
Samverkansorgan i Södermanlands län
Samverkansorgan i Jönköpings län
Samverkansorgan i Gävleborgs län
Samverkansorgan i Värmlands län
Samverkansorgan i Kronobergs län
Samverkansorgan i Örebro län
Samverkansorgan i Västerbottens län

Senast uppdaterad: