Miljödepartementet


Protokoll
4
vid regeringssammanträde
2009-01-22
M2009/253/Mk

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens strålskyddsinstitut
Riksdagen har beslutat om Statens strålskyddsinstituts verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 06, bet. 2007/08:FöU1, rskr. 2007/08:49, prop. 2007/08:1, utg.omr. 20, bet. 2007/08:MJU1, rskr. 2007/08:95, prop. 2007/08:99, utg.omr. 06, bet. 2007/08:FiU21, rskr. 2007/08:262).

Statens strålskyddsinsitut upphör som myndighet den 30 juni 2008.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under perioden den 1 januari till och med den 30 juni 2008 för Statens strålskyddsinstitut (SSI) och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MiljöpolitikPådrivande och förebyggande miljöarbeteKärnenergitillsyn och beredskap
Allmän tillsyn
Information och utbildning
Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
Kunskap och underlag för miljöarbeteMiljöövervakning
Samordning, uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö
Upprätthållande av nationell metrologi
Reformsamarbete i ÖsteuropaReformsamarbete i ÖsteuropaKärntekniskt samarbete i Östeuropa
Samhällets krisberedskapFörmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningarFörmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar
KrisledningsförmågaKrisledningsförmåga
Operativ förmågaOperativ förmåga

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.

1.1.1

Verksamhetsområde Pådrivande och förebyggande miljöarbete

Mål

Att nationellt och internationellt utveckla och tillämpa styrmedel i enlighet med de fem grundläggande miljövärdena.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Kärnenergitillsyn och beredskap

Skydd av arbetstagare och allmänhet

Verksamheter med joniserande strålning ska bedrivas på ett sätt som är förenligt med en säker strålmiljö för arbetstagare och allmänhet.

Återrapportering

SSI ska redovisa vilka tillsynsåtgärder och andra åtgärder samt forskningsinsatser som genomförts för att förebygga missöden och akuta strålskador samt för att hålla stråldoser till arbetstagare och allmänhet så låga som det rimligen är möjligt.

SSI ska vidare redovisa hur myndighetens arbete genom informationsinsatser och andra åtgärder bidragit till en god kontroll av radioaktiva strålkällor i syfte att motverka att sådana kommer på avvägar, samt att herrelösa strålkällor tas omhand.

Säker hantering av radioaktivt avfall och begränsning av utsläpp

Använt kärnbränsle och radioaktivt avfall ska hanteras, transporteras och slutförvaras på ett från strålskyddssynpunkt säkert sätt. Uppkomst av radioaktivt avfall liksom radioaktiva utsläpp ska begränsas så långt rimligt möjligt. Transport av radioaktiva ämnen och nedläggning av kärntekniska anläggningar ska ske på ett från strålskyddssynpunkt säkert sätt. Granskning, dialog och information i samband med pågående lokaliserings- och tillståndsprocesser ska genomföras på ett sådant sätt att ett från strålskyddssynpunkt fullgott beslutsunderlag erhålls.

Återrapportering

SSI ska redovisa vilka tillsynsåtgärder och andra åtgärder samt forskningsinsatser som vidtagits för att bedöma och begränsa riskerna med hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i långt och kort tidsperspektiv. SSI ska vidare beskriva vilka åtgärder som vidtagits rörande friklassning och för att begränsa utsläpp.

Rapporteringen ska särskilt avse

- åtgärder för att använt kärnbränsle slutförvaras på ett från strålskyddssynpunkt säkert sätt,

- åtgärder för att nedläggning av kärntekniska anläggningar sker på ett från strålskyddssynpunkt säkert sätt,

- åtgärder som vidtagits för att utveckla metoder för tillsyn enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods.

Nationell strålskyddsberedskap

En god nationell basberedskap ska upprätthållas, vidareutvecklas och samordnas med internationella åtaganden inom myndighetens ansvarsområde. SSI ska vidare samordna den nationella mättekniska kompetensen i beredskapssyfte. (Gäller även för verksamhetsgren Allmän tillsyn.)

Återrapportering

SSI ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur arbetet bedrivits tillsammans med andra myndigheter. SSI ska också redovisa vilka effekter insatserna givit. Redovisningen ska särskilt avse tillsynen över beredskapen på kärntekniska anläggningar.

Återrapporteringen bör göras gemensam för politikområdena Samhällets krisberedskap, dock med fördelning av kostnader på respektive verksamhetsgren.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Allmän tillsyn

Patientstrålskydd vid medicinsk användning av strålning

Sjukvården ska ha de rutiner och den kompetens som krävs för att medicinska undersökningar och behandlingar med strålning ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Återrapportering

SSI ska redovisa vilka tillsynsåtgärder och andra åtgärder samt forskningsinsatser som vidtagits. SSI ska särskilt redovisa vilka strategier som tillämpats för uppföljning av olika undersökningar (t.ex. i form av referensnivåer) och av patientstrålskyddet i doskrävande tekniker samt vilka dosminskande effekter insatserna givit.

Skydd av arbetstagare och allmänhet

Alla verksamheter med joniserande strålning ska bedrivas på ett sätt som är förenligt med en säker strålmiljö för arbetstagare och allmänhet

Återrapportering

SSI ska redovisa vilka tillsynsinsatser och andra åtgärder samt forskningsinsatser som genomförts för att förebygga missöden och akuta strålskador samt för att hålla stråldoser till arbetstagare och allmänhet så låga som det rimligen är möjligt. SSI ska vidare redovisa hur myndighetens arbete bidragit till god administrativ kontroll av strålkällor och motverkat risken för att sådana kommer på drift.

Skydd mot naturlig joniserande strålning

SSI ska följa utvecklingen vad gäller bedömning av hälsorisker för radon övriga naturligt förekommande radioaktiva ämnen.

Stråldoser från naturlig joniserande strålning till allmänheten och arbetstagare ska begränsas.

Återrapportering

SSI ska redovisa vilka insatser som gjorts för att följa utvecklingen av hälsoriskbedömningar för radon och övriga naturligt förekommande radioaktiva ämnen.

SSI ska redovisa vilka tillsynsåtgärder och andra åtgärder samt miljöövervakning och forskningsinsatser som genomförts för att bedöma omfattningen av och minska exponeringen för naturlig joniserande strålning på arbetsplatser, i boendet etc.

Skydd mot ickejoniserande strålning

Särskilda insatser ska göras för att öka allmänhetens kunskaper och medvetenhet om de strålrisker som UV-strålning och annan skadlig optisk strålning medför för att därigenom minimera hälsoeffekterna. Detta ska ske i samarbete med berörda myndigheter och andra aktörer. SSI ska arbeta enligt framtagen strategisk handlingsplan.

SSI ska följa utvecklingen vad gäller elektromagnetiska fält (EMF) och deras effekter på människan. Informationsinsatser ska göras för att öka allmänhetens kunskaper om EMF. Tillsynsinsatser ska göras för att begränsa skadlig exponering för EMF. Detta ska ske i samarbete med berörda myndigheter.

Återrapportering

SSI ska redovisa vilka åtgärder enligt fastlagd strategisk handlingsplan som vidtagits för att minska exponeringen för UV-strålning och begränsa exponeringen för övrig skadlig optisk strålning, hur arbetet har bedrivits tillsammans med andra myndigheter samt vilka effekter åtgärderna haft.

SSI ska redovisa vilka insatser som vidtagits för att följa utvecklingen vad gäller EMF och dess effekter på människan. Myndigheten ska vidare redovisa vilka tillsynsinsatser som gjorts för att begränsa skadlig exponering för EMF. Redovisningen ska även avse vilka informations- och utbildningsinsatser som gjorts för att öka allmänhetens kunskaper om EMF.

Säker hantering av radioaktivt avfall och begränsning av utsläpp

Radioaktivt avfall ska hanteras, transporteras och slutförvaras på ett från strålskyddssynpunkt säkert sätt. Uppkomst av radioaktivt avfall liksom radioaktiva utsläpp ska begränsas så långt rimligt möjligt. Transport av radioaktiva ämnen samt rivning av byggnader där verksamhet med strålning har bedrivits ska ske på ett från strålskyddssynpunkt säkert sätt.

Återrapportering

SSI ska redovisa vilka tillsynsåtgärder och andra åtgärder samt forskningsinsatser som vidtagits för att bedöma och begränsa riskerna med hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall i långt och kort tidsperspektiv. SSI ska vidare beskriva vilka åtgärder som vidtagits rörande friklassning och för att begränsa utsläpp.

Rapporteringen ska särskilt avse vilka åtgärder som vidtagits, och vilka kostnader som detta medfört, när det gäller omhändertagandet av visst radioaktivt avfall som finansieras med medel från anslag 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Information och utbildning

Information, utbildning

SSI ska verka för att dess målgrupper har nödvändig kunskap om strålning och dess risker.

Återrapportering

SSI ska redovisa vilka insatser som har gjorts för att förbättra olika gruppers kunskaper om strålning och dess risker.

Rapporteringen ska särskilt avse insatser för att sprida kunskap om miljömålsarbetet inom miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland

Strålskyddssamarbete

Målet för det svenska samarbetet på strålskyddsområdet är att i Ryssland bidra till att stärka strålskyddet för människa och miljö. Särskilt fokus ska läggas på samarbetet med kärnkraftverken i nordvästra Ryssland, myndighetssamarbete, åtgärdsprogram för omhändertagande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i nordvästra Ryssland samt beredskapssamarbete.

Inom ramen för strålskyddssamarbetet ska SSI också bistå Regeringskansliet med expertstöd vid t.ex. internationella möten och förhandlingar samt i kontakter med den Europeiska kommissionen och EBRD.

Beredskapssambete

Målet med utvecklingsarbetet vad gäller beredskap mot kärntekniska olyckor är att genom samarbete med ansvariga för beredskapsfrågor i Ryssland bidra till att skapa en samordning för tidig varning, informationsutbyte och samverkan i händelse av en allvarlig kärnteknisk olycka.

Inom ramen för strålskydds- och beredskapssamarbetet ska SSI också bistå Regeringskansliet med expertstöd vid t.ex. internationella möten och förhandlingar samt i kontakter med den Europeiska kommissionen och EBRD i övrigt.

Återrapportering

SSI ska påbörja arbete så att den nya myndigheten med samlat ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet (dir. 2007:135) kan redovisa en analys av måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål och åskådliggöra måluppfyllelsen med ett urval insatser. Insatsredovisningen ska innefatta insatsens mål, prestationer, kostnad, resultat samt myndighetens bedömning av resultaten i förhållande till insatsens mål.

SSI skall påbörja arbete så att den nya myndigheten med samlat ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet (dir. 2007:135) i särskild redovisning till regeringen (Miljödepartementet) kan lämna in en årsrapport som beskriver enskilda insatser som gjorts på området, kostnader samt uppnådda resultat. Denna redovisning ska omfatta Rysslandssamarbetet och verksamhetsgrenen Reformsamarbetet i Östeuropa och vara regeringen (Miljödepartementet) tillhanda senast den 3 mars 2009.

1.1.2

Verksamhetsområde Kunskap och underlag för miljöarbete

Mål

Att genom forskning, uppföljning och analys ta fram den kunskap som behövs för att genomföra och förnya insatser för att nå miljökvalitetsmålen.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Miljöövervakning

Mål

Ett miljöövervakningsprogram för strålning ska bedrivas med avseende på tillstånd och förändringar i den yttre miljön och i bebyggd miljö.

Återrapportering

SSI ska redovisa vilka insatser som gjorts för att bedriva ett sammanhållet miljöövervakningsprogram för strålning. Vidare ska resultaten från miljöövervakningen göras tillgängliga för interna och externa intressenter.   

1.1.2.2

Verksamhetsgren Samordning, uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö

Mål

SSI ska inom ramen för sitt miljömålsansvar verka pådrivande och utveckla kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö med tillhörande delmål.

Återrapportering

SSI ska till Miljömålsrådet redovisa förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. Åtgärdsanalysen ska innehålla en beskrivning av de samhällsekonomiska konsekvenserna och förslag på lämpliga styrmedel.

SSI ska till Miljömålsrådet redovisa uppgifter om nedlagda kostnader för arbetet med åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö enligt rådets riktlinjer.

1.1.2.3

Verksamhetsgren Upprätthållande av nationell metrologi

Nationell metrologi

SSI ska följa utvecklingen vad gäller mätteknik för mätning av radon samt utföra kalibreringar av olika typer av radonmätare.

SSI ska upprätthålla normaler för joniserande strålning med hög standard och tillräcklig omfattning och relevans. Spårbarhet ska utvecklas och säkerställas genom metrologisk FoU och internationella jämförelser.

SSI ska öka kunskapen och höja kompetensen inom dosimetri, i första hand hos högskolor, näringsliv och inom sjukvården, genom att bedriva metrologiska och mättekniska FoU-projekt samt kunskapsutbyten för att stimulera innovationer, tillväxt och förnyelse.

Återrapportering

SSI ska redovisa vilka insatser som gjorts för att följa utvecklingen av mätteknik för radon. Antalet genomförda radonkalibreringar fördelat på de olika typer som utförts ska redovisas. SSI ska också redovisa fördelningen av arbetstid för kalibrering och kvalitetssäkring respektive FoU i förhållande till årets uppsatta mål. Dessutom ska SSI redovisa resultatet av internationella jämförelser.

1.2

Politikområde Reformsamarbete i Östeuropa

Mål

Stärkt demokrati, rättvis och hållbar utveckling samt närmande till Europeiska unionen och dess värdegrunder.

1.2.1

Verksamhetsområde Reformsamarbete i Östeuropa

1.2.1.1

Verksamhetsgren Kärntekniskt samarbete i Östeuropa

Mål

Mål 1

Att bidra till att stärka strålskyddet för människa och miljö i Ukraina.

Särskilt fokus ska läggas på expert- och kunskapsstöd för genomförande av åtgärder inom den ukrainska nationella avfallsstrategin för hantering av radioaktivt och kärntekniskt avfall, stärka strålskyddet i anslutning till de kärntekniska anläggningar som samarbetet omfattar samt stärka berörda tillsynsmyndigheter inom strålskyddsområdet.

Inom ramen för strålskyddssamarbetet ska SSI också bistå Regeringskansliet med expertstöd vid t.ex. internationella möten och förhandlingar samt i kontakter med den Europeiska kommissionen och EBRD.

Mål 2

Att bidra till att utveckla den nationella och regionala beredskapen i Ukraina mot radiologiska och kärntekniska olyckor.

Inom ramen för beredskapssamarbetet ska SSI också bistå Regeringskansliet med expertstöd vid t.ex. internationella möten och förhandlingar samt i kontakter med den Europeiska kommissionen och EBRD.

Återrapportering

SSI ska göra en analys av måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål.

SSI ska redovisa hur stödet förhåller sig till Europeiska kommissionens stödprogram för regionen.

1.3

Politikområde Samhällets krisberedskap

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser samt olyckor. Skulle en sådan händelse inträffa ska kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas. Målet är dessutom att medverka till att minska lidande och skadeverkningar av allvarliga olyckor och katastrofer i andra länder.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa genomförd verksamhet och lämna en bedömning av vilka effekter dessa har haft för att bidra till att uppfylla de förmågemål som anges inom respektive verksamhets- och ansvarsområde. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet den 14 november 2008.

Redovisningen enligt 9 § tredje stycket förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska lämnas vid samma tidpunkt och ej i samband med årsredovisningen.

Myndigheten ska redovisa ovanstående förmågor enligt skalan:

- god förmåga,

- i huvudsak god förmåga men med vissa brister,

- viss, men bristfällig förmåga, respektive

- ingen/mycket bristfällig förmåga.

Bedömningar av förmågan ska göras gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys samt mot utpekade scenarion enligt regeringens särskilda anvisning. Indikatorer på förmåga och mall för förmågebedömningarna utarbetas av Krisberedskapsmyndigheten och fastställs av regeringen.

Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och de effekter dessa haft på förmågorna ska särredovisas.

1.3.1

Verksamhetsområde Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar

1.3.1.1

Verksamhetsgren Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar

Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar

Målet är att säkerställa en robusthet i samhällsviktig verksamhet för att kunna motstå och hantera så väl olyckor som allvarliga händelser och störningar i samhället.

1.3.2

Verksamhetsområde Krisledningsförmåga

1.3.2.1

Verksamhetsgren Krisledningsförmåga

Krisledningsförmåga

Målet är att myndigheter och aktörer ska ha en god förmåga att vid allvarliga störningar och kriser leda och fatta beslut inom eget ansvars- och verksamhetsområde samt sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information. Vid behov ska berörda aktörer också kunna medverka i samordning och koordinering av åtgärder samt samverka med andra.

1.3.3

Verksamhetsområde Operativ förmåga

1.3.3.1

Verksamhetsgren Operativ förmåga

Operativ förmåga

Målet är att aktörer med operativt ansvar vid en kris eller olycka ska ha en god förmåga att snarast påbörja åtgärder för att hantera, eller medverka i hanteringen av, allvarliga störningar och kriser och att genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa och lindra effekterna av det inträffade. Förmåga ska också finnas att kunna samarbeta med och ge stöd till operativa aktörer och andra länder.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

SSI ska redovisa utgiftsprognoser för 2008 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

22 januari

10 mars

9 maj

3

Organisationsstyrning

SSI ska förbereda och påbörja arbetet med att avveckla myndigheten. I detta ingår att till Miljödepartementet redovisa budgetunderlag för avveckling av myndigheten. Budgetunderlaget ska vara Miljödepartementet tillhanda senast den 15 februari 2008.

Styrelsen har efter tidpunkten för entedigandet ett fortsatt ansvar för för att lämna en slutlig årsredovisning. Redovisningen ska lämnas till regeringen med kopior enligt Ekonomistyrningsverkets förskrifter till 1 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och skrivas under av den avgående styrelsen. Styrelsens ansvar omfattar även hantering av revisionsberättelse och rapporter från Riksrevisionen med anledning av den slutliga årsredovisningen enligt 28 § myndighetsförordningen (2007:515).  

Den slutliga årsredovisningen ska vara regeringen tillhanda senast tre månader efter att myndigheten upphört.

Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser

Överlåtelse av myndighetens tillgångar och skulder till den nya myndigheten med samlat ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet (dir 2007:135) samt till avvecklingsmyndigheten för Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 3, 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Statens strålskyddsinstitut har ansvaret för sina tillgångar och skulder till och med den 30 juni 2008 och avvecklingsmyndigheten övertar ansvaret från och med den 1 juli 2008, i de fall de inte övertas av Strålsäkerhetsmyndigheten.

4

Uppdrag

Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken

SSI ska i samverkan med Statens kärnkraftinspektion (SKI) senast den 1 maj 2008 till regeringen redovisa säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken. SKI ska svara för att den samlade redovisningen kommer in till regeringen.

Nationell avfallsplan för allt radioaktivt avfall

SSI ska påbörja arbete så att den nya myndigheten med samlat ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet (dir. 2007:135) kan redovisa en nationell plan för allt radioaktivt avfall för regeringen (Miljödepartementet) senast den 30 juni 2009. Arbetet ska ske i samverkan med SKI och andra berörda myndigheter och aktörer. Planen bör innehålla en strategi med mål för omhändertagande av allt radioaktivt avfall. Planen ska beskriva hur avfallet uppkommer, hanteras och slutförvaras. Planen ska också belysa eventuella problem med nuvarande hantering och peka på områden där ytterligare åtgärder behövs. Av planen och strategin ska olika aktörers roller och ansvar framgå.

Avgifter för tillståndspliktig verksamhet

SSI ska förbereda arbete så att den den nya myndigheten med samlat ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet (dir. 2007:135) senast den 31 oktober 2008 kan redovisa utfallet av infordrade avgifter för tillsyn av tillståndspliktig verksamhet enligt förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut. Redovisningen ska omfatta utfall av avgifter, uppdelade per verksamhetsgren, i förhållande till kostnaderna för 2005-2007. Underlag med förslag till avgifter för 2009-2011 ska ingå. I skrivelsen ska SSI beskriva användningen av avgiftsmedlen och hur prioriteringar gjorts mellan olika verksamheter.

Rakel

SSI ska inom myndighetens ansvarområde verka för att aktörer med uppgifter inom samhällets krisberedskap ansluter sig till det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Arbetet ska ske i samverkan med Krisberedskapsmyndigheten.

Folkhälsa

SSI ska till Statens folkhälsoinstitut rapportera utvecklingen av bestämningsfaktorerna för hälsan inom det egna verksamhetsområdet och bistå institutet med dataunderlag som visar utvecklingen samt rapportera de insatser som genomförts för att påverka utvecklingen. Aktuella bestämningsfaktorer och period för vilken data ska lämnas bestäms i samråd med Statens folkhälsoinstitut. Redovisningen ska ske till Statens folkhälsoinstitut före den 1 april 2008 och vid behov ska arbete påbörjas så att den nya myndigheten med samlat ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet (dir. 2007:135) kan komplettera denna redovisning före den 1 oktober 2008.

Regelförenkling

SSI ska vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Myndigheten ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen.

SSI ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Miljödepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder. Uppdraget ska inrapporteras vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisering av innehållet i uppdraget  kommer att ske i ett regeringsbeslut i början av 2008.

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska SSI bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek) i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

34:1

Statens strålskyddsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Statens strålskyddsinstitut55 312
ap.1Statens strålskyddsinstitut (ram)49 312
ap.2Forskning (ram)6 000
ap.3Till regeringens disposition (ram)0
ap.4Till regeringskansliets disposition (ram)0

Villkor för anslag 34:1

ap.1 Statens strålskyddsinstitut

SSI får använda medel under anslagsposten till de merkostnader som uppstår i samband med avvecklingen av myndigheten.

Av anslaget får högst 4 000 000 kronor utbetalas till andra myndigheter, landsting, kommuner och frivilligorganisationer för att täcka kostnader i samband med hälsoupplysning om UV-strålningens risker.

Utgifter för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och som följer av gällande kollektivavtal, får ej finansieras från anslaget.

Statens strålskyddsinstitut ska för första halvåret 2008 betala totalt 62 500 kronor till Krisberedskapsmyndigheten som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens regleringsbrev för 2008. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Krisberedskapsmyndigheten.

ap.2 Forskning

Från anslagsposten ska högst 5 000 000 kronor användas till grundläggande strålskyddsforskning i enlighet med SSI:s nationella forskningsstrategi. 

Från anslagsposten får bekostas utgifter för resor, information och administration, inklusive personalkostnader som är direkt föranledda av forskningsverksamheten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
34:1 Statens strålskyddsinstitut
ap.11 5203 %0
ap.23203 %0
ap.31 839Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
34:1 Statens strålskyddsinstitut
ap.215 0006 6008 4002011
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statens strålskyddsinstitut läggs ned den 30 juni 2008. Bemyndigandet under anslaget består endast till dess myndigheten läggs ned. Bemyndigandet nollställs därefter genom att utestående åtaganden per den 1 juli 2008 överförs till bemyndigandet under anslaget 34:4 Strålsäkerhetsmyndigheten.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)31 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 300
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

I händelse av allvarlig radiologisk olycka får SSI disponera räntekontokredit på ytterligare högst 10 000 000 kronor för att utföra akuta mätinsatser som är nödvändiga som beslutsunderlag för räddnings- och skyddsinsatser.

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens strålskyddsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-259 219
2008-02-259 219
2008-03-259 219
2008-04-259 219
2008-05-259 219
2008-06-259 217
Summa55 312
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens strålskyddsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
34:1 ap.1Statens strålskyddsinstitut
34:1 ap.2Forskning

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
Utbildning m.m.2462001 2001 000200646
Belopp angivna i tkr

Villkor

Utbildning m.m.

SSI:s uppdragsverksamhet ska finansieras med avgifter. Uppdragsverksamheten omfattar framför allt utbildning. Omfattningen av SSI:s uppdragsverksamhet får inte överstiga 15 procent av det belopp som aviserats under ramanslaget och ska bedrivas så att den inte inkräktar på den ordinarie verksamheten. Avgiftens storlek bestäms av SSI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Intäkterna disponeras av SSI.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
Icke kärnteknisk verksamhet25110011 10011 10000
Kärnteknisk verksamhet25510080 24580 24500
Summa0091 34591 34500
Belopp angivna i tkr

Villkor

Icke kärnteknisk verksamhet

Avgifter enligt 3 och 4 §§ förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut ska inlevereras till inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

Kärnteknisk verksamhet

Avgifter enligt 1 § förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut ska inlevereras till inkomsttitel 2551 Avgifter från kärnkraftverken.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Enligt 5 § avgiftsförordningen (1992:191) ska, om inget annat ekonomiskt mål för verksamheten beslutas, avgifter beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SSI får inom ramen för östsamarbetet ta emot uppdrag från Europeiska unionen, FN, IAEA och andra internationella organisationer. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

SSI har under 2007 erhållit medel från Krisberedskapsmyndigheten (KBM) för investeringar i svensk strålskyddsberedskap. SSI:s intäkter exklusive bidraget från KBM understiger beloppet enligt 1 kap. 3 § andra stycket 3 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

SSI behöver inte lämna en resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning över väsentliga uppgifter enligt bestämmelserna i förordningen (2000:606) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska dock en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna perioden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avvecklingen och hur de finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder omhändertagits.

För anläggningstillgång som finansieras med medel som SSI erhåller från KBM, undantas SSI från kravet i 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) att anläggningstillgångar som används i verksamheten ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret.

SSI undantas från kravet att ange jämförelsetal i resultaträkningen och balansräkningen. SSI untantas även från kravet på noter.

Utdrag till

Regeringskansliets interrevision
Utrikesdepartementet - Enheten för nedrustning och icke-spridning
Utrikesdepartementet - Enheten för Östeuropa och Centralasien
Försvarsdepartementet, Enheten för samordning av samhällets krisberedskap
Socialdepartementet - Enheten för folkhälsa
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig förvaltning
Näringsdepartementet, Enheten för forskning, innovation och näringsutveckling
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Riksdagen, Försvarsutskottet
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Strålsäkerhetsmyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Senast uppdaterad: