Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2009-01-22
Ju2009/407/Å
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Box 22523
104 22 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Riksdagen har beslutat om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 04, bet. 2007/08:JuU1, rskr. 2007/08:53).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetUtredning och lagföringTillsyn, kontroll och tillståndsgivning avseende viss brottsbekämpande verksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet.

1.1.1

Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Brottsuppklaringen ska öka och verksamheten ska bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn, kontroll och tillståndsgivning avseende viss brottsbekämpande verksamhet

Mål

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska bidra till att värna rättssäkerheten och skyddet för den personliga integriteten inom den brottsbekämpande verksamheten.

Återrapporteringskrav

Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens återrapportering ska ske i årsredovisningen och innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen ska bl.a. följande framgå

- antalet genomförda inspektioner och andra undersökningar som genomförts på initivativ av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,

- antalet personer som har begärt att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska kontrollera om de varit utsatta för hemliga tvångsmedel eller varit föremål för Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter enligt polisdatalagen (1998:622),

- det totala antalet personer som varit föremål för prövning av utlämnande av uppgifter ur register i samband med registerkontroll. Av redovisningen ska det framgå hur många av dessa personer som förekom i Säkerhetspolisens register (de fall som endast visar att tidigare registerkontroll har gjorts ska inte redovisas), samt uppgift om hur många av dessa personer som det har lämnats ut uppgifter om från Säkerhetspolisens register respektive misstankeregistret och belastningsregistret, 

- i vilken omfattning som Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har bifallit respektive avslagit ansökningar om kvalificerad skyddsidentitet samt i vilken omfattning som beviljade kvalificerade skyddidentiteter har upphört.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Kostnadsfördelning

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa kostnaderna fördelat på administration, Registerkontrolldelegationen, Skyddsregistreringsdelegationen samt nämndens verksamhet i övrigt.

Prognoser

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

22 januari 

10 mars 

9 maj

1 augusti

30 oktober

3

Organisationsstyrning

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska redovisa myndighetens insatser för att förebygga ohälsa samt för att åstadkomma en långsiktig och god personalförsörjning.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:16

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden13 500
ap.1Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (ram)13 500

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
4:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
ap.1405Allt1 361
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-024 500
2008-01-25750
2008-02-25750
2008-03-25750
2008-04-25750
2008-05-25750
2008-06-25750
2008-07-25750
2008-08-25750
2008-09-25750
2008-10-25750
2008-11-25750
2008-12-25750
2009-02-05-681
2009-03-05-680
Summa12 139
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:16 ap.1Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden undantas från kravet enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att årsredovisningen ska innehålla en finansieringsanalys. 

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Christina Jerreström
Kopia till

Riksdagen/justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/IREV
Datainspektionen
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Justitiekanslern
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten