Finansdepartementet


Protokoll
4
vid regeringssammanträde
2008-12-19
Fi2008/8261

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Ekonomiska rådet
Riksdagen har beslutat om Ekonomiska rådets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 02, bet. 2006/07:FiU2, rskr. 2006/07:80, prop. 2007/08:1, utg.omr. 02, bet. 2007/08:FiU11, rskr. 2007/08:20).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Ekonomiska rådet och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Budgetår 2007

1:9

Ekonomiska rådet (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet0
ap.1Ekonomiska rådet (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:9 (2007) Ekonomiska rådet
ap.1 (2007)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Utdrag till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA1
Finansdepartementet/SSA EIT
Finansdepartementet/SSA SMS

Senast uppdaterad: