Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2008-12-18
Länsstyrelsen i Uppsala län
Hamnesplanaden 3
751 86 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Länsstyrelsen i Uppsala län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Uppsala läns verksamhet för budgetåret 2009 .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för Länsstyrelsen i Uppsala län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 400
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr