Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2008-12-18
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Stora torget, Nyköping
611 86 NYKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Länsstyrelsen i Södermanlands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Södermanlands läns verksamhet för budgetåret 2009 .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för Länsstyrelsen i Södermanlands län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 900
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr