Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2008-12-18
Ju2008/762/SIM
Ju2008/10227/SIM (slutligt)
Domstolsverket
55181 JÖNKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslagen 1:4 och 1:5
Riksdagen har beslutat om anslagen 1:4 Domstolsprövning i utlänningsärenden och 1:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 08, bet. 2008/09:SfU2, rskr. 2008/09:78).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Migration

1:4

Domstolsprövning i utlänningsärenden (Ramanslag)

Disponeras av Domstolsverket458 231
ap.1Domstolsprövning i utlänningsärenden (ram)458 231

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Domstolsprövning i utlänningsärenden

Från anslaget finansieras migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens förvaltningsutgifter hänförliga till prövning av utlännings- och medborgarskapsmål. Från anslaget finansieras även Regeringsrättens handläggning av resningsansökningar av utlännings- och medborgarskapsmål, samt Domstolsverkets centrala förvaltningskostnader för de aktuella domstolarnas verksamhet med utlännings- och medborgarskapsmål.

Medlen utbetalas till Domstolsverket med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad.

1:5

Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden (Ramanslag)

Disponeras av Domstolsverket198 800
ap.1Utgifter för offentligt biträde m.m. (ram)165 800
ap.2Utgifter för tolk m.m. (ram)33 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Utgifter för offentligt biträde m.m.

Efter beslut från Domstolsverket får medlen på anslagspost 1 disponeras av migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen och av Regeringsrätten.

Från anslagsposten finansieras migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens direkta utgifter för nämndemän, sakkunniga och vittnen i utlännings- och medborgarskapsmål. Från anslagsposten finansieras vidare utgifter för

  • ersättning till offentligt biträde och tredje man enligt 4 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde i mål enligt utlänningslagen (2005:716).

Anslagssparandet från 2008 får disponeras först efter beslut från regeringen.

ap.2 Utgifter för tolk m.m.

Efter beslut från Domstolsverket får medlen på anslagspost 2 disponeras av migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen och av Regeringsrätten.

Från anslagsposten finansieras utgifter för

  • ersättning till tolkar enligt 52 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) i mål enligt utlänningslagen (2005:716) och lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap och

  • ersättning till part och parts ställföreträdare enligt 15 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) i dessa mål.

I utgifterna för tolkar får även tolkförmedlings administrativa avgifter ingå.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:4 Domstolsprövning i utlänningsärenden
ap.113 7473 %0
1:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden
ap.14 97420 0000
ap.2990Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2538 186
2009-02-2538 186
2009-03-2538 186
2009-04-2538 186
2009-05-2538 186
2009-06-2538 186
2009-07-2538 186
2009-08-2538 186
2009-09-2538 186
2009-10-2538 186
2009-11-2538 186
2009-12-2538 185
Summa458 231
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Domstolsprövning i utlänningsärenden
På regeringens vägnar
Tobias Billström
Gun Enlund
Kopia till

Riksdagen, Socialförsäkringsutskottet
Riksrevisionen
Justitiedepartementet/DOM
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret