Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
19

2008-12-18
Fö2008/3664/EPS
(delvis)
Statens haverikommission
Box 12538
102 29 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens haverikommission
Riksdagen har beslutat om Statens haverikommissions verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 06, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Statens haverikommission.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Handläggningstiden för haveriutredningar ska begränsas till högst tolv månader.

Återrapportering

1. Antalet inkomna och avgjorda ärenden respektive antalet inledda och avslutade undersökningar ska redovisas.

2. Fördelningen av de särskilda utredningskostnaderna för haveriutredningar ska redovisas. Redovisningen ska jämföras med kostnaderna under den senaste treårsperioden. Även intäkter och kostnader avseende förvaltning ska redovisas och jämföras med den senaste treårsperioden. Redovisningarna ska kommenteras.

3. En översiktlig redogörelse för den kunskap som inhämtats i det internationella arbetet, liksom för den nytta detta har för Statens haverikommissions verksamhet, ska lämnas.

4. Statens haverikommission ska redovisa och kommentera handläggningstiden för utredningar under den senaste treårsperioden. Kommentarer ska lämnas för de fall där målet inte uppnåtts. 

2

Organisationsstyrning

Statens haverikommission ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 200
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)10 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

7

Övriga inkomster

Villkor

Avgiftsbelagd verksamhet 

Statens haverikommission får ta ut avgifter för särskilda utredningar. De särskilda utredningskostnaderna, som föranleds av enskilda utredningar, ska betalas av berörda myndigheter enligt nedan:

Transportstyrelsen – civila luftfarts-, sjöfarts- och järnvägsrealterade  ärenden.

Försvarsmakten – militära ärenden.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – övriga ärenden.

De särskilda utredningsutgifterna ska månadsvis faktureras de betalningsansvariga myndigheterna. Inkomsterna disponeras av Statens haverikommission.

Bidragsfinansierad verksamhet 

Förvaltningskostnaderna för budgetåret 2008 får uppgå till högst
25 150 000 kronor och ska betalas av myndigheterna Transportstyrelsen, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förvaltningskostnaderna ska fördelas enligt följande om inte annat överenskommes mellan nämnda myndigheter:

Transportstyrelsen - 18 450 000 kronor, varav

Luftfart 11 070 000 kronor,

Sjöfart 2 460 000 kronor,

Järnväg 4 920 000 kronor,

Försvarsmakten - 2 680 000 kronor,

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – 4 020 000 kronor.

Förvaltningsutgifterna ska månadsvis faktureras de betalningsansvariga myndigheterna. Inkomsterna disponeras av Statens haverikommission.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens haverikommission undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Pia Övelius
Kopia till

Riksdagens trafikutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/REV
Försvarsdepartementet/EPS
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/SAM/TR/IR/ADM
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Försvarsmakten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Transportstyrelsen
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Senast uppdaterad: