Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
11

2008-12-18
Fö2008/3685/SSK
Statens haverikommission
Box 12538
101 29 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens haverikommission
Riksdagen har beslutat om Statens haverikommissions verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 06, bet. 2007/08:FöU1, rskr. 2007/08:47).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Statens haverikommission och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1.1 Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens haverikommissions ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikForskning och analysHaveriutredningar

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskning och analys

Mål

Kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn med syfte att effektivt närma sig det transportpolitiska målet.

Återrapportering

Statens haverikommission ska översiktligt redovisa hur myndighetens arbete bidragit till uppfyllandet av de transportpolitiska delmålen och kunskapsutvecklingen inom politikområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Haveriutredningar

Mål

Bidra till att uppfylla det transportpolitiska delmålet om en säker trafik, dvs. att ingen skall dödas eller allvarligt skadas till följd av trafikolyckor inom transportsystemet. Statens haverikommission skall därtill med sin kompetens inom området också främja säkerheten inom andra samhällsektorer.

Återrapportering

Återrapporteringen av verksamheten ska ske enligt följande indelning, såvida inget annat anges: civil luftfart, civil sjöfart, spårbunden trafik, militär verksamhet och annan verksamhet.

1. Statens haverikommission ska översiktligt redogöra för hur verksamheten bidragit till uppfyllandet av det transportpolitiska delmålet om en säker trafik samt för hur verksamheten bidragit till främjandet av säkerheten inom andra samhällssektorer.

2. Statens haverikommission ska i de fall där olycksorsaken inte har kunnat fastställas redovisa och kommentera antalet fall samt jämföra dessa över den senaste treårsperioden och kommentera utfallet.

3. Statens haverikommission ska redovisa rekommendationer som lämnats till tillsynsmyndigheterna och jämföra dessa med rekommendationer som lämnats under den senaste treårsperioden. Kommentarer ska lämnas till de fall då rekommendationerna inte har beaktats.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

Handläggningstiden för haveriutredningar ska begränsas till högst tolv månader.

Återrapportering

4. Antalet inkomna och avgjorda ärenden respektive antalet inledda och avslutade undersökningar ska redovisas.

5. Fördelningen av de särskilda utredningskostnaderna för haveriutredningar ska redovisas. Redovisningen ska jämföras med kostnaderna under den senaste treårsperioden. Även intäkter och kostnader avseende förvaltning ska redovisas och jämföras med den senaste treårsperioden. Redovisningarna ska kommenteras.

6. En översiktlig redogörelse för den kunskap som inhämtats i det internationella arbetet, liksom för den nytta detta har för Statens haverikommissions verksamhet, ska lämnas.

7. Statens haverikommission ska redovisa och kommentera handläggningstiden för utredningar under den senaste treårsperioden. Kommentarer ska lämnas för de fall där målet inte uppnåtts. 

3

Organisationsstyrning

Mål

Jämställdhet och mångfald

Inom ramen för sin kompetensförsörjning ska Statens haverikommission främja mångfald och jämställdhet, tex genom att verka för en jämn könsfördelning.

Återrapportering

8. Statens haverikommission ska, utöver det som regleras i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag gällande myndigheternas kompetensförsörjning, särskilt redovisa hur myndigheten levt upp till den egna målbilden om främjande av jämlikhet inklusive jämställdhet samt motverkande av diskriminering och trakasserier. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur myndigheten omsatt befintlig kunskap och erfarenhet i praktisk handling och en beskrivning av det arbete som bedrivits för att motverka olika former av diskriminering och trakasserier. Av redovisningen ska framgå hur Statens haverikommission arbetar med frågor som rör diskriminering och trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder samt sexuell läggning.

Av redovisningen ska framgå hur myndigheten verkat för en jämnare könsfördelning inom alla personalkategorier.

9. Statens haverikommission ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

FINANSIERING

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 200
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)10 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

8

Övriga inkomster

Villkor

Avgiftsbelagd verksamhet 

Statens haverikommission får ta ut avgifter för särskilda utredningskostnader. De särskilda utredningskostnaderna, som föranleds av enskilda utredningar, ska betalas av berörda myndigheter enligt nedan:

Luftfartsstyrelsen – civila luftfartsärenden

Sjöfartsverket – civila sjöfartsärenden

Banverket – järnvägsrelaterade ärenden

Försvarsmakten – militära ärenden

Statens räddningsverk – övriga ärenden

 

De särskilda utredningsutgifterna ska månadsvis faktureras de betalningsansvariga myndigheterna. Inkomsterna disponeras av Statens haverikommission.

Bidragsfinansierad verksamhet 

Förvaltningskostnaderna för budgetåret 2008 får uppgå till högst 22 800 tkr och ska betalas av myndigheterna Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsverket, Banverket, Försvarsmakten och Statens räddningsverk.

Förvaltningskostnaderna ska fördelas enligt följande om inte annat överenskoms mellan nämnda myndigheter:

 

Luftfartsstyrelsen – 10 260 000 kronor (45 %)

Sjöfartsverket – 2 280 000 kronor (10 %)

Banverket – 4 560 000 kronor (20 %)

Försvarsmakten – 2 280 000 (10 %)

Statens räddningsverk – 3 420 000 (15%)

 

Förvaltningsutgifterna ska månadsvis faktureras de betalningsansvariga myndigheterna. Inkomsterna disponeras av Statens haverikommission.

 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens haverikommission undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Minna Nyman
Kopia till

Riksdagens trafikutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/REV
Försvarsdepartementet/EPS
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/SAM/TR/IR/ADM
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Försvarsmakten
Statens räddningsverk
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Banverket
Sjöfartsverket
Luftfartsstyrelsen

Senast uppdaterad: