Finansdepartementet


Protokoll
18
vid regeringssammanträde
2008-12-19
Fi2008/8263

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 48:2 (2006) Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting inom utgiftsområde 25
Riksdagen har beslutat om anslaget 48:2 (2006) för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 25, bet. 2005/06:FiU3, rskr. 2005/06:129) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag. Innebörden är att cirka 4 miljoner kronor i beräknat sparande på anslaget får användas till redan ingångna åtaganden med enskilda kommuner och till utredningsinsatser avseende utvecklad uppföljning av kommunal verksamhet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Budgetår 2006

48:2

Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting (Ramanslag)

Disponeras av regeringen0
ap.1Till regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet0
ap.4Vissa utredningsinsatser avseende utvecklad uppföljning av kommunal verksamhet (ram)0

Villkor för anslag 48:2

ap.4 Vissa utredningsinsatser avseende utvecklad uppföljning av kommunal verksamhet

Anslagsposten får användas för satsningar i syfte att erhålla ett bättre underlag för uppföljning av ekonomi och verksamhet i kommuner och landsting och för att på olika sätt stimulera effektiviseringsarbetet i kommuner och landsting.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
48:2 (2006) Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting
ap.1 (2006)0Allt0
ap.4 (2006)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Utdrag till

Internrevisionen, SB
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/EIT
Finansdepartementet/SMS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/ekonomienhet
Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket