Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:9

2008-12-18
UF2008/11521/FIM (delvis)
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Box 878
501 15 BORÅS
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Riksdagen har beslutat om Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 24, bet. 2008/09:NU1, rskr. 2008/09:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

SWEDAC:s uppgifter anges i förordningen (2007:1223) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Utöver vad som anges i och följer av instruktionen ska följande gälla:

Under året ska följande prioriteras:

- särskilt stöd till Regeringskansliet i inre marknadsrelaterade insatser inför och under Sveriges ordförandeskap i EU, exempelvis i form av underlag, stöd vid konferenser och seminarier samt vid behov genom mötesdeltagande.

- inom ramen för uppgiften samordning av marknadskontroll; myndigheternas anpassning till den nya förordningen 765/2008/EG om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter.  

Återrapportering av förbättringar och viktigare förändringar i verksamheten vad gäller kvalitet, produktivitet, prisutveckling och service ska ske utifrån de mål som fastställts i myndighetens kvalitetsledningssystem enligt standarden ISO 9001:2000.

Utgiftsprognoser

SWEDAC ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

30 juli

29 oktober

2

Organisationsstyrning

 

3

Uppdrag

Regelförenkling

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska SWEDAC bistå Verket för näringslivsutveckling - Nutek (från den 1 april 2009 Tillväxtverket), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll21 049
ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (ram)21 049

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
ap.16313 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-251 754
2009-02-251 754
2009-03-251 754
2009-04-251 754
2009-05-251 754
2009-06-251 754
2009-07-251 754
2009-08-251 754
2009-09-251 754
2009-10-251 754
2009-11-251 754
2009-12-251 755
Summa21 049
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll-19405 4008 400-3 000-3 194
Uppdragsverksamhet
Ackrediteringsverksamhet2 995-1 50097 90098 900-1 000495
Tjänsteexport3 2991 20034 30033 7006005 099
Summa6 294-300132 200132 600-4005 594
Belopp angivna i tkr

Villkor

Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll

Avgifter för legal mätteknik som tas ut med stöd av 8 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon får disponeras av SWEDAC.

Avgifter för ädelmetallkontroll som tas ut med stöd av 10 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten och 5 § förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten får disponeras av SWEDAC.

Ackrediteringsverksamhet

Enligt 20 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll ska ackrediterade organ samt organ som bedöms enligt 4 § andra stycket nämnda lag betala avgift till SWEDAC för att täcka kostnaderna för ackreditering och tillsyn. Inkomsterna från avgifterna får disponeras av SWEDAC.

På regeringens vägnar
Ewa Björling
Karin Nordström
Kopia till

SB SAM
SB REV
UD RS
UD PLAN
UD EKO
Fi BA
N FIN
N MK
N SAM
FA EK
FA INFO
Riksdagen, Näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen

Senast uppdaterad: