Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:27

2008-12-18
U2008/8481/SAM/F (delvis)
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Box 289
171 77 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Riksdagen har beslutat om Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)906
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Karolinska institutet

Senast uppdaterad: