Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2008-12-11
IJ2008/2389/DEM (delvis)
IJ2008/2404/DEM
IJ2008/2443/DEM
Riksdagsförvaltningen
Riksgatan
100 12 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 6:6 Stöd till politiska partier
Riksdagen har beslutat om anslaget 6:6 Stöd till politiska partier för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 01, bet. 2008/09:KU1, rskr. 2008/09:83).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:6

Stöd till politiska partier (Ramanslag)

Disponeras av Riksdagsförvaltningen170 200
ap.1Stöd till politiska partier (ram)170 200

Villkor för anslag 6:6

ap.1 Stöd till politiska partier

Stödet ska betalas ut i enlighet med lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier.

Riksdagsförvaltningen ska till Regeringskansliet redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfällen och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

19 januari,

26 februari,

7 maj,

30 juli,

29 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
6:6 Stöd till politiska partier
ap.15 106Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
6:6 Stöd till politiska partier
ap.1170 200170 200
2011
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Mikaela Glod
Kopia till

Riksdagens konstitutionsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/L6
Finansdepartementet/BA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/STAB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket