Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:14

2008-12-18
UF2008/11521/FIM (slutligt)
Exportkreditnämnden
Box 3064
103 61 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Exportkreditnämnden
Riksdagen har beslutat om Exportkreditnämndens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 24, bet. 2008/09:NU1, rskr. 2008/09:98). Riksdagen har därefter beslutat om regeringens förslag i prop. 2008/09:89, bet. 2008/09:NU12, rskr. 2008/09:125.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Exportkreditnämnden (EKN) och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

EKN:s uppgifter anges i förordningen (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden. Utöver vad som anges i och följer av förordningen ska följande gälla.

EKN ska främja svensk export genom att garantier genomförs i samverkan med andra svenska exportfrämjande aktörer och presenteras som en del av Sveriges samlade exportfrämjande.

EKN ska satsa ytterligare på garantier till små och medelstora företag och arbeta aktivt med att bredda sin kundbas under 2009.

Återrapportering

EKN ska redovisa hur målet om ökad svensk export uppfyllts. EKN ska redovisa vilka branscher som därmed främjats genom konkurrenskraftiga garantier. 

EKN ska redogöra för samarbetet med andra aktörer som bedriver exportfrämjande med särskild betoning på verksamheten som är riktad mot små och medelstora företag. 

EKN ska redovisa 

- resultatet av sitt arbete med att aktivt bredda sin kundbas och främja små och medelstora företag 

- vilka specifika satsningar som vidtagits 

- antalet nya kunder 2009 vid utgången av året och 

- de insatser som vidtagits för att öka kunskapen om verksamheten. 

Följande ska redovisas: 

- antal och volym av förbindelser som ingås under år 2009, även branschvis 

- på vilket sätt EKN:s garantivillkor är utformade jämfört med villkoren i andra jämförbara länder.

Administrativa kostnader

EKN ska redogöra i en separat rapport senast den 1 april 2009 för de administrativa kostnadernas utveckling, i synnerhet lönekostnaderna, samt redovisa vilka åtgärder som under året vidtagits för att rationalisera och effektivisera verksamheten. Redovisningen görs i en särskild rapport utanför årsredovisningen.

Nya riktlinjer för EKN

Regeringen beslutade 2007 om nya riktlinjer för EKN genom en ny förordning om exportkreditgaranti (2007:656). EKN ges utrymme att bevilja garantier för exportrelaterade transaktioner i vilka det finns ett betydande svenskt intresse och EKN ges större flexibilitet i utformningen och utbudet av riskavtäckningstjänster. EKN ska fortsatt rapportera hur de nya riktlinjerna har påverkat affärsverksamheten och senast vid slutet av 2009 lämna en samlad redogörelse för myndighetens arbete med tillämpningen av de nya riktlinjerna.

Hållbar utveckling

EKN ska vidareutveckla arbetet med etiska hänsyn till mänskliga rättigheter, miljö, korruption och sociala frågor i garantigivningen och fortsätta att informera kunderna om initiativet Globalt Ansvar och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och de tio principerna i FN:s Global Compact. EKN ska följa de regler som fastställts inom OECD beträffande anti-korruption (OECD Action Statement) och miljö/sociala frågor (Common Approaches). Vidare ska EKN verka för att bidra till en hållbar skuldsituation. Fortsatt speciell hänsyn ska tas vid garantigivning till de skuldtyngda minst utvecklade länderna och EKN ska följa de riktlinjer om hållbar långivning som fastställts gemensamt i OECD och som bygger på det av IMF och Världsbanken utarbetade ramverket för bedömning av ett lands skuldhållbarhet (Debt Sustainability Framework). EKN:s verksamhet ska bidra till Sveriges övergripande mål om en rättvis och hållbar global utveckling. EKN ska följa upp arbetet med de etiska riktlinjerna för sin verksamhet.

Miljö- och klimatfrågan kommer att bli en prioritet under det svenska ordförandeskapet i EU under andra halvåret 2009 vilket kommer att ställa ytterligare krav på EKN:s arbete med dessa frågor.

EKN ska senast den 15 december 2009 rapportera om myndighetens verksamhet i dessa avseenden.

2

Organisationsstyrning

EKN ska fortsatt verka för att alla tjänster som med bibehållen eller ökad kostnadseffektivitet kan tillhandahållas elektroniskt, ska tillhandahållas elektroniskt och på ett användarvänligt sätt.

Återrapportering i form av:

- vilka tjänster som EKN anser bör prioriteras i det fortsatta utvecklingsarbetet och i vilken takt dessa tjänster bör utvecklas,

- bedömning av effektiviseringsvinster.

3

Uppdrag

Internationella aktiviteter

Sverige kommer under andra halvåret 2009 att inneha ordförandeskapet i EU, vilket kommer att ställa större krav på EKN att medverka i internationella möten och aktiviteter. EKN kommer dessutom att bli en viktig stödfunktion för ett framgångsrikt genomförande av det svenska ordförandeskapet.

Särredovisning

Kostnader för och intäkter från myndighetens verksamhet ska redovisas separat dels för den ordinarie verksamheten och dels för Sidas garantiverksamhet.

Redovisning till Riksgäldskontoret

EKN ska för respektive garantityp redovisa garantiåtaganden till Riksgäldskontoret i enlighet med rekommendationerna i RGK:s rapport (2005-03-09, dnr 2004/671) om gemensam kostnads- och riskredovisning för statens myndigheter. Uppgifterna ska även lämnas i samband med delårsrapporten.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
- varav SPECIAL
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

EKN har obegränsad låneram hos Riksgäldskontoret för skadeutbetalningar.

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att intäkterna från garantiverksamheten ska täcka kostnaderna för verksamheten på lång sikt.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av EKN. Avgifternas storlek bestäms av EKN. EKN beviljas att mot avgift sälja riskanalyser efter anmälan enligt gällande bestämmelser.

Villkor för det ordinarie garantisystemet

Verksamheten ska bedrivas med målet att den totalt sett skall vara självbärande över tiden. Premier ska således täcka såväl risken som kostnaderna för administration och erforderliga investeringar. Om EKN bedömer att målet att nå ett balanserat ekonomiskt resultat på sikt inte kan uppfyllas ska regeringen snarast meddelas.

EKN ges obegränsad upplåningsrätt i svensk och utländsk valuta i Riksgäldskontoret för att vid behov användas för utbetalning av skadeersättning. På upplånade medel utgår ränta.

På grund av den ökade efterfrågan på EKN:s tjänster får EKN disponera hela beloppet av den av riksdagen fastställda totala ramen för exportkreditgarantier om 350 miljarder kronor.

EKN får utfärda investeringsgarantier inom en särskild ram om 10 miljarder kronor.

Likvida överskott för garantigivningen i svenska kronor ska reserveras och sättas in på ett räntebärande konto i Riksgäldskontoret. Räntebindningstiden väljs av EKN. Reserverade medel ska användas för reglering av skadefall. Underskott i garantigivning ska finansieras genom räntebärande upplåning.

Likvida överskott för garantier i utländsk valuta ska behållas i de valutor i vilka de erhållits. Dock ska en eventuell riskändring beaktas och växling vid behov ske mellan valutorna så att likvida medel och det bedömda värdet av de utestående fordringarna i princip motsvarar aktuell förlustrisk i utländsk valuta. Underskott i garantigivningen ska finansieras genom räntebärande upplåning.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

EKN undantas från 23 § i kapitalförsörjningsförordningen(1996:1188).

I det fall EKN förvärvar fast egendom i enlighet med regeringsbeslut den 24 mars 1994 (UDH, nr 11) respektive 12 januari 1995 (Fi94/126), gäller förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. i tillämpliga delar.

På regeringens vägnar
Ewa Björling
Kristin Pålsson
Kopia till

UD RS
UD PLAN
Fi BA
Miljödepartementet
FA EK
FA INFO
Riksdagen, näringsutskottet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Sveriges Exportråd
AB Svensk Exportkredit

Senast uppdaterad: