Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 11

2008-12-11
N2008/7743/FIN
N2008/8271/SAM (delvis)
N2008/531/FIN m.fl.
Se bilaga 1
Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Sveriges geologiska undersökning inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Sveriges geologiska undersöknings verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 24, bet. 2008/09:NU1, rskr. 2008/09:99).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för Sveriges geologiska undersökning (SGU) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom SGU:s ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Behovstyrd insamling av geologisk information

SGU ska genom en behovsprövad kartering inom landets mest prospekteringsintrassanta omården komplettera befintlig geologisk information i SGU:s databaser enligt följande.

Till 2012 ska flyggeofysisk magnetometrisk, radiometrisk och elektromagnetisk information ha samlats in till databas motsvarande 50 procent av ytan inom de områden där information i dag saknas eller behöver uppdateras.

Till 2014 ska berggrundsgeologisk information enligt lokal modell ha samlats in till databas för proriterade områden i Norrbottens, Västra Götalands och Södermanlands län.

Till 2015 ska markgeokemisk information enligt regional modell ha samlats in till databas för prioterade områden i Bergslagen och Norrbotten.

SGU ska genom en behovsprövad kartering inom främst landets befolkningstäta och kustnära områden komplettera befintlig geologisk information i SGU:s databaser enligt följande.

Till 2014 ska

-berggrundsgeologisk information enligt lokal modell ha samlats in till databas för proriterade områden i Västra Götalands, Värmlands, Stockholms och Hallands län,

-jordartsgeologisk information enligt lokal modell ha samlats in till databas för prioriterade områden inom Västernorrlands, Västra Götalands, Hallands, Blekinge, Kalmar och Jönköpings län,

-hydrogeologisk information enligt lokal modell ha samlats in till databas för de viktigaste grundvattenförekomsterna inom prioriterade grundvattenområden och 

-maringeologisk information enligt lokal modell ha samlats in till databas inom prioriterade områden längs den svenska kustzonen.

Till 2015 ska markgeokemisk information enligt regional modell ha samlats in till databas för prioriterade områden på Öland och Gotland, Västra Götaland-Karlstadregionen samt längs Upplands- och Västernorrlandskusten.

Övriga återrapporteringskrav

SGU ska redovisa de viktigaste initiativen inom EU-arbetet inom sina verksamhetsområden. SGU ska också redovisa sitt deltagande i detta arbete och i övrigt internationellt samarbete.

Prognostillfällen

SGU ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Prognoserna ska redovisas

den 19 januari

den 26 februari 

den 7 maj

den 30 juli 

den 29 oktober

2

Organisationsstyrning

IT

Till 2010 ska SGU:s informationshantering effektiviseras genom införande och successivt utvecklande av ett elektroniskt dokumenthanteringssystem. Detta ska medge en säker digital hantering av ostrukturerad information genom hela dess livscykel. SGU ska i sin IT-strategiska handlingsplan planera för införande av automatisk ärendehantering senast 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:8

Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning171 425
ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (ram)171 425

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

Anslaget disponeras för myndighetsverksamhet inom SGU.

1:9

Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning5 509
ap.1Geovetenskaplig forskning (ram)5 509

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Geovetenskaplig forskning

Anslaget får användas för att främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning och tillämpad forskning.

1:10

Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning11 868
ap.1Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet (ram)11 868

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet

Anslaget får användas för att täcka statliga kostnader för efterbehandling av tömda oljelagringsanläggningar och det statliga gruvfältet i Adak, Malå kommun.

Anläggningstillgångar som hänförs till sanerings- och miljösäkringsarbetet får finansieras från anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.
ap.110 2863 %0
1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning
ap.103 %0
1:10 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.
ap.11 187Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.
ap.16 0002 1003 400
1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning
ap.112 0006 0006 0002011
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)16 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges geologiska undersöknings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2514 285
2009-02-2514 285
2009-03-2514 285
2009-04-2514 285
2009-05-2514 285
2009-06-2514 285
2009-07-2514 285
2009-08-2514 285
2009-09-2514 285
2009-10-2514 285
2009-11-2514 285
2009-12-2514 290
Summa171 425
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges geologiska undersöknings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet3 895029 20029 20003 895
Tjänsteexport-4693004 0003 80020031
Summa3 42630033 20033 0002003 926
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Behörighet Inkomsttitlar
Avgifter enligt minerallagen (1991:45)2528025 00015 000015 00040 000
Mineralersättning2528007007070
Försäljning av oljelagringsanläggningar33120289000289
Summa025 28915 070015 07040 359
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt minerallagen (1991:45)

Avgifter som uppbärs av SGU enligt minerallagen (1991:45) ska redovisas mot undertitel 001: Avgifter enligt minerallagen för inkomsttitel 2528: Avgifter vid Bergsstaten.

Mineralersättning

Influtnen mineralersättning till staten enligt minerallagen (1991:45) ska redovisas mot undertitel 002: Ersättningar enligt minerallagen för inkomsttitel 2528: Avgifter vid Bergsstaten.

Försäljning av oljelagringsanläggningar

Influtna medel från försäljning av oljelagringsanläggningar med tillhörande utrustning m.m. ska redovisas mot inkomsttitel 3312: Övriga inkomster av försåld egendom m.m. Avdrag får göras för direkta försäljningskostnader.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SGU får åta sig uppdrag i den omfattning som myndighetsverksamheten tillåter. Uppdragsverksamheten ska inte komma i konflikt med SGU:s uppgifter som förvaltningsmyndighet. 

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

 SGU får ta emot bidrag från Naturvårdsverket för:

- färdigställande av databas för vattentäkter och framtagande av hydrogeologiskt underlag för vattenplaneringen i vattendistrikten samt stöd och underlag till vattenmyndigheterna i frågor om nyttjande av landets grundvattenresurser,  

- analys och konvertering av vissa havsmiljödata, 

- inventering och genomförande av ansvarsutredningar och nödvändiga undersökningar för objekt som förorenats av en statlig organisation som inte längre finns kvar.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Caroline Strömbäck
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet/SSK
Finansdepartementet/BA och ESA
Utbildningsdepartementet/F
Miljödepartementet/A, Na och Kk
Näringsdepartementet/SAM och ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Länsstyrelserna
Naturvårdsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 11, 2008-12-11

Diarienummerförteckning

N2008/7743/FIN
N2008/8271/SAM (delvis)
N2008/531/FIN
N2008/5094/FIN

Senast uppdaterad: