Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2008-10-23
N2008/6674/SAM
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Studentplan 3
831 40 ÖSTERSUND
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Institutet för tillväxtpolitiska studier
Riksdagen har beslutat om Institutet för tillväxtpolitiska studiers verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 24, bet. 2007/08:NU1, rskr. 2007/08:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Institutet för tillväxtpolitiska studier och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Institutet för tillväxtpolitiska studiers verksamhetsområden

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikOmvärldsanalys, utvärdering och statistikOmvärldsanalys
Utvärdering
Företagsstatistik
Regional tillväxtpolitikProgramlagt regionalt utvecklingsarbeteOmvärldsanalys
Utvärdering

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Näringspolitik

Mål

Stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet.

1.1.1

Verksamhetsområde Omvärldsanalys, utvärdering och statistik

Mål

Förbättra kunskapsunderlaget och därigenom skapa förutsättningar för att utveckla närings- och innovationspolitiken.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Omvärldsanalys

Mål

Öka kunskaperna inom närings- och innovationspolitiken och förmedla för Sverige relevanta analyser från såväl inhemska som internationella erfarenheter av t.ex.:

 • regelförändringar (inkl. regelförbättringar),

 • entreprenörskaps- och småföretagsfrämjande,

 • samspelet mellan forskning, innovationer och tillväxt samt insikter från högteknologiska marknader,

 • politik som främjar en hållbar utveckling samt

 • strukturomvandlingens och globaliseringens effekter på sysselsättning och tillväxt.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Kontinuerligt genomföra utvärderingar av närings- och innovationspolitik baserade på aktuella utvärderingsmetoder.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Företagsstatistik

Mål

Tillhandahålla användarvänlig, tillförlitlig och aktuell företagsstatistik till allmänhet, utredare och forskare under villkoret att kostnaderna för uppgiftslämnarna ska minska.

1.2

Politikområde Regional tillväxtpolitik

Mål

Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.

1.2.1

Verksamhetsområde Programlagt regionalt utvecklingsarbete

Mål

Ökad samverkan mellan olika politikområden för hållbar regional utveckling.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Omvärldsanalys

Mål

Öka kunskaperna inom den regionala tillväxtpolitiken och förmedla för Sverige relevanta analyser av såväl inhemska som internationella erfarenheter av t.ex.:

 • entreprenörskaps- och småföretagsfrämjande,
 • utveckling av innovationssystem och kluster,
 • hur miljö och företagande kan förenas samt
 • strukturomvandlingens och globaliseringens effekter på sysselsättning och tillväxt.

1.2.1.2

Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Kontinuerligt genomföra utvärderingar baserade på aktuella, och till politikområdet anpassade, utvärderingsmetoder.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Rapportering av utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

 • 9 maj
 • 1 augusti
 • 30 oktober

Övrig återrapportering

Institutet ska:

 • för respektive verksamhetsgren redovisa kostnader och tidsåtgång för pågående och avslutad verksamhet uppdelat på kategorierna regeringsuppdrag, egeninitierade projekt/aktiviteter och andra uppdrag.
 • redovisa åtgärder som genomförts för att utveckla statistikens kvalitet och tillgänglighet.

3

Organisationsstyrning

Kvalitets- och verksamhetsutveckling

Återrapporteringskrav

Institutet ska:

 • beskriva hur man arbetar med kvalitetsutveckling inom myndigheten. Här ingår bl.a. att kortfattat beskriva till vilka målgrupper och på vilket sätt institutets resultat kommuniceras samt hur de viktigaste avnämarna uppfattar inriktningen och kvaliteten på institutets verksamhet.

 • redovisa omfattningen av sin medverkan i nationella och internationella samverkansorgan.

4

Uppdrag

1. Analyser av näringslivets utveckling

ITPS ska beskriva och analysera näringslivets utveckling i Sverige. Viktiga perspektiv i sammanhanget är närings- och branschstrukturens utveckling, sysselsättningsstruktur, investeringar och produktivitetstillväxt. En särskild beskrivning och fördjupad analys ska göras avseende tjänstesektorn. Den grundläggande beskrivningen och analysen ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 maj 2008. Slutredovisning av uppdraget ska ske senast den 25 november 2008.

2. Fördjupad analys av konkurrenskraftens utveckling

ITPS ska vidareutveckla sin analys av hur konkurrenskraften utvecklas i olika delar av ekonomin och vilka faktorer som påverkat utvecklingen. Särskild tyngd ska läggas på att undersöka i vilken utsträckning policyrelaterade faktorer, t.ex. regleringar, gynnar eller hämmar konkurrenskraften i olika sektorer. Resultaten ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 december 2008.

3. Regelförenkling

ITPS ska vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Myndigheten ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen.

Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder. Här ingår att inom det egna ansvarsområdet bistå Statistiska centralbyrån (SCB) i dess uppdrag att lämna konkreta förslag på förenklingsåtgärder i officiell direktinsamlad data för statistik och statistikproduktion som berör privata näringsdrivande företag, särskilt små företag. Uppdraget ska inrapporteras vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisering av innehållet i uppdraget kommer att ske i ett regeringsbeslut i början av 2008.

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska ITPS bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

4. Miljö, klimat och marknad - hållbar utveckling och tillväxt

ITPS ska, bl.a. som underlag inför Sveriges ordförandeskap 2009, genomföra två delstudier med syfte att ta fram kunskapsunderlag till förhandlingarna om hur EU ska nå klimatmålen samtidigt som tillväxt och konkurrenskraft främjas. Arbetet ska också tjäna som underlag vid utformning av styrmedel på området. 

Det första uppdraget syftar till att ta fram ett strategidokument för hur klimatmålen kan nås på EU-nivå givet antaganden att de europeiska utsläppsminskningarna ska medföra minst motsvarande minskningar av de globala utsläppen, dvs utan risk för ökade utsläpp utanför EU på grund av utflyttning av produktion (s.k. internationellt läckage). I uppdraget ingår bl.a. att analysera befintliga styrmedel, med fokus på EU:s utsläppshandelssystem, och styrmedlens potential och effekter avseende klimatmål och tillväxt. Studien ska vidare inkludera en översikt av andra länders, särskilt USA, Kina, Indien och Japan, styrmedel med fokus på energiomställning och klimat. Den långsiktiga konkurrenskraften för Sveriges basnäringar kan påverkas i betydande grad om obligatoriska klimattåganden på sikt införs i för Sverige viktiga konkurrentländer utanför EU. I uppdraget ingår därför att följa och analysera betydelsen av olika klimatpolitiska initiativ och utvecklingstrender i några sådana länder. Underlag bör även kunna användas för att bedöma hur jämförbara olika länders insatser är, bl.a. som ett underlag i kommande internationella förhandlingar. 

Det andra uppdraget syftar till att analysera huruvida produktivitetsutvecklingen i för Sveriges ekonomi centrala branscher ser ut om hänsyn tas till miljöpåverkan. Särskilt fokus ska läggas på energi och koldioxidutsläpp. Analysen syftar också till att utreda om svenska företag är effektiva i sin resursanvändning i förhållande till den bästa tillgängliga tekniken och om det finns delar av näringslivet där styrmedel skulle kunna öka effektiviteten och produktiviteten avseende utnyttjandet av energi och naturresurser. 

Uppdraget delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 maj och avrapporteras i sin helhet senast den  28 november 2008.

5. Analys av den ekonomiska utvecklingen i landets lokala arbetsmarknadsregioner

ITPS ska beskriva och analysera den ekonomiska utvecklingen i landets lokala arbetsmarknadsregioner med hjälp av regionala indikatorer och prognoser. Beskrivningen och analysen ska utgöra ett stöd för länens och regionernas analysarbete för hållbar regional tillväxt samt för deras system för lärande. I uppdraget ingår även att redovisa indikatorer som belyser utvecklingen och omfattningen av inomregionala skillnader i storstadsregionerna samt större städers betydelse för nationell tillväxt. ITPS ska därutöver tillhandahålla en databas med regionala indikatorer som kontinuerligt utvecklas och uppdateras. Utvecklingsarbetet ska ske i samråd med Nutek och ska i relevanta delar baseras på information från det regionala analys- och prognossystemet (rAps). Indikatorerna för hållbar utveckling i Sverige ska beaktas i arbetet. Resultatet ska presenteras i en rapport som ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2008. Resultatet ska även spridas skriftligen till berörda på regional och nationell nivå.

6. Metodutveckling för utvärdering av regional tillväxtpolitik

ITPS ska utveckla metoder för att utvärdera den regionala tillväxtpolitiken utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv, med fokus på effekter och måluppfyllelse. Arbetet ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). ITPS ska i relevanta delar av uppdraget samråda med Naturvårdsverket och Glesbygdsverket. En delrapport ska redovisas senast den 15 september 2008 och en slutrapport senast den 28 februari 2009.

Inom ramen för detta metodutvecklingsarbete ska ITPS följa upp och uppdatera de övergripande indikatorer som används i budgetpropositionen för 2008, utgiftsområde 19 Regional utveckling, exklusive servicetillgänglighet, och påbörja ett arbete med att utveckla miljöindikatorer. Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2008.

ITPS ska särskilt redovisa en sammanställning av aktuell forskning, inom olika discipliner, av betydelse för hållbar regional tillväxt samt forskning om politikutveckling inom området. Arbetet ska ta tillvara den kunskap som genererats inom ESPON. Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 september 2008.

7.Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013

ITPS ska biträda Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i det analysarbete som bedrivs i samband med genomförande och avstämning av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

8. Strategiskt handlingsprogram för att stärka landsbygdens utvecklingskraft

ITPS ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) vid framtagandet av ett strategiskt handlingsprogram för att stärka landsbygdens utvecklingskraft.

PÅGÅENDE UPPDRAG

 • Enligt institutets regleringsbrev för budgetåret 2007, uppdrag nr sju, ska institutet genomföra en kunskapsöversikt som belyser den så kallade upplevelseindustrins och de kreativa näringarnas betydelse och potential för ekonomisk hållbar tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. I översikten ska bl.a. naturmiljöers, kulturens och kulturarvens betydelse belysas. ITPS ska i uppdragets första del utifrån befintliga studier redogöra för begreppen upplevelseindustri och kreativa näringar samt utifrån denna redogörelse dra slutsatser och föreslå en lämplig avgränsning för dessa studerade områden. Utifrån vald avgränsning ska ITPS sedan studera några länders politik, insatser och uppnådda resultat för att utveckla dessa verksamheter. I en avslutande analys ska Sveriges eventuella styrkor och svagheter i förhållande till de undersökta länderna belysas, särskilt förekomsten av eventuella hinder för ekonomisk tillväxt, sysselsättning och entreprenörskap inom de studerade områdena. ITPS ska inom ramen för uppdraget kommentera tillgången på statistik rörande de studerade verksamheterna och där så är lämpligt föreslå åtgärder för hur statistiken kan utvecklas med beaktande av jämförbarhet inom EU. Uppdraget ska genomföras i dialog med inom området relevanta aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 3 mars 2008.
 • ITPS ska under första kvartalet 2008 slutföra det arbete och den seminarieverksamhet som institutet planerat för i Sveriges ambassad i Washington D.C., USA; House of Sweden.
 • Enligt regeringens tidigare beslut (N2004/10582/NL (delvis)) om uppdrag till Nutek att genomföra ett utökat nationellt program för att främja entreprenörskap samt beslut(N2004/7407/NL) om uppdrag att genomföra program för att underlätta ägarskiften i små företag, ska programmen efter att de avslutats utvärderas av ITPS. Då uppföljning och resultatinformation avseende dessa program bedöms som tillfredsställande upphävs härmed kravet på ITPS att utvärdera de båda programmen.

Avvecklingen av Institutet för tillväxtpolitiska studier

Institutet för tillväxtpolitiska studier ska förbereda avvecklingen av myndigheten samt bistå de två särskilda utredarna som förbereder inrättandet av en ny myndighet för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (dir. 2008:68) respektive en ny myndighet för hållbar tillväxt i företag och ökad nationell och regional konkurrenskraft (dir. 2008:69). Institutet för tillväxtpolitiska studier ska lämna de två ovan nämnda utredarna de uppgifter och underlag som utredarna begär. Beslut i viktiga frågor av långsiktig karaktär ska ske i samråd med utredaren för den nya myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser och i vissa fall med utredaren för den nya myndigheten för hållbar tillväxt i företag och ökad nationell och regional konkurrenskraft.

Institutet för tillväxtpolitiska studier ska ta fram dels ett budgetunderlag avseende perioden 1 januari - 31 mars 2009, dels ett budgetunderlag avseende avvecklingskostnader. Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 augusti 2008.

Institutet för tillväxtpolitiska studier ska den 31 oktober 2008 och den 15 januari 2009 lämna rapporter till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om hur avvecklingsarbetet fortskrider, det ekonomiska läget, personalsituationen m.m.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:3

Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för tillväxtpolitiska studier77 308
ap.1Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader (ram)77 308

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
38:3 Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader
ap.12 3193 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)7 300
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för tillväxtpolitiska studiers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-256 442
2008-02-256 442
2008-03-256 442
2008-04-256 442
2008-05-256 442
2008-06-256 442
2008-07-256 442
2008-08-256 442
2008-09-256 442
2008-10-256 442
2008-11-256 442
2008-12-256 446
Summa77 308
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för tillväxtpolitiska studiers disposition enligt detta regleringsbrev är:
38:3 ap.1Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader

7

Avgifter och bidrag

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Institutet för tillväxtpolitiska studier. Avgifternas storlek bestäms av institutet, dock ej i de fall som avses i 15§ avgiftsförordningen (1992:191).

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Institutet får ta emot bidrag, såväl från statliga som icke-statliga finansiärer, för sin utlandsbaserade verksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av institutet. Institutet ska i årsredovisningen specificera bidragsinkomsterna efter respektive bidragsgivare.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Institutet undantas från kravet att lämna finansieringsanalys enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Institutet behöver inte lämna en resultatredovisning i årsredovisningen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska en resultatredovisning med en beskrivning av resultatet av verksamheten lämnas.

Institutet behöver inte upprätta någon riskanalys enligt förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering och inte heller någon risk och sårbarhetsanalys enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Särskild befogenhet

Institutet har befogenhet att bedriva egen forskning på statistiskt material i linje med huvuduppdraget.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Carl Holmberg
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statsrådsberedningen
Internrevisionen, SB
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet ESA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Kulturdepartementet, KR
Näringsdepartementet; ADM
Näringsdepartementet, E
Näringsdepartementet, ENT
Näringsdepartementet, FIN
Näringsdepartementet, RT
Näringsdepartementet, SAM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Utbildningsdepartementet, BIA
Utbildningsdepartementet, F
Utrikesdepartementet, Utlandsorganisationen
Forum för småföretagsutveckling
Glesbygdsverket
Kommerskollegium
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Mittuniversitetet
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)
Statens energimyndighet
Statens institut för kommunikationsanalys
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Sveriges Exportråd
Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling
Vetenskapsrådet
Samtliga länsstyrelser
Skåne läns landsting (Region Skåne)
Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen)
Samverkansorgan i Kalmar län
Samverkansorgan i Gotlands län
Samverkansorgan i Dalarnas län
Samverkansorgan i Östergötlands län
Samverkansorgan i Hallands län
Samverkansorgan i Blekinge län
Samverkansorgan i Uppsala län
Samverkansorgan i Södermanlands län
Samverkansorgan i Jönköpings län
Samverkansorgan i Gävleborgs län
Samverkansorgan i Värmlands län
Samverkansorgan i Kronobergs län
Samverkansorgan i Örebro län
Samverkansorgan i Västerbottens län

Senast uppdaterad: