Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:18

2008-12-18
Ju2008/9931/Å
Ju2008/9196/Å
Ju2008/10668/Å (delvis)
Åklagarmyndigheten
Box 5553
114 85 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Åklagarmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Åklagarmyndighetens verksamhet för budgetåret 2009 (prop.2008/09:1, utg.omr. 04, bet. 2008/09:JuU1, rskr. 2008/09:129) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Åklagarmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Åklagarmyndigheten.

Åklagarmyndigheten ska redovisa verksamhetsresultatet enligt den statistikindelning som myndigheten använder.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Lagföringen ska öka. Åklagarmyndigheten ska bedriva utvecklingsarbete för att höja kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningsverksamheten och processföringen.

Återrapporteringskrav

1. Återrapporteringen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Där det är relevant ska skillnader i åklagarverksamheten mellan olika åklagarkammare beskrivas och analyseras.

Av redovisningen ska framför allt följande framgå

Verksamhetsresultat

- antalet inkomna respektive avslutade brottsmisstankar respektive antalet inkomna och avslutade ärenden,

- antalet och andelen misstänkta personer som har lagförts,

- antalet och andelen brottsmisstankar som har lett till lagföring,

- antalet och andelen beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats, strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan styrkas respektive åtal inte väckts av andra skäl,

- antalet och andelen beslut att inte inleda respektive antalet och andelen beslut att lägga ned en förundersökning,

- det totala antalet balanserade brottsmisstankar samt antalet sådana brottsmisstankar i vilka förundersökningen har avslutats,

- genomströmningstider räknade från den tidpunkt en brottsmisstanke har inkommit till dess beslut i åtalsfrågan har fattats eller ärendet på annat sätt har avslutats, avseende förundersökningar ledda av åklagare.

Kvalitets- och effektivitetsarbete

- åtgärder som har vidtagits för att öka lagföringen,

- åtgärder som har vidtagits för att korta genomströmningstiderna,

- åtgärder som har vidtagits för att rättstillämpningen ska vara enhetlig,

- övriga åtgärder som vidtagits för att höja kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningsverksamheten och processföringen. 

2. Åklagarmyndigheten ska redovisa de insatser som har genomförts när det gäller bekämpning av mängdbrott, vålds- och sexualbrott mot kvinnor och barn samt ungdomsbrottslighet. Redovisningen ska innehålla en samlad beskrivning av hur verksamheten inom respektive brottstyp har utvecklats och dess verksamhetsresultat. Även kostnaderna när det gäller bekämpningen av mängdbrott ska redovisas.  

3. Mot bakgrund av regeringens satsning på en nationell mobilisering mot grov organiserad brottslighet ska Åklagarmyndigheten redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att förstärka insatserna mot den grova organiserade brottsligheten.   

4. Åklagarmyndigheten ska redovisa kostnaderna för samt antalet årsarbetskrafter vid riksåklagarens kansli, utvecklingscentrum och åklagarkamrarna.

Övriga återrapporteringskrav

5. Åklagarmyndigheten ska redovisa hur många underrättelser som åklagare vid myndigheten har lämnat till enskilda med anledning av att dessa har varit utsatta för hemliga tvångsmedel, i hur många fall underrättelse har lämnats till någon annan än den misstänkte, samt för hur många personer som myndigheten vid årets slut har frågan om underrättelse under bevakning. Av redovisningen ska också framgå den totala utgiften för detta arbete, uppdelat på antalet helårsarbetskrafter som har använts för denna uppgift och övriga kostnader.

6. Åklagarmyndigheten ska redovisa hur många personer som har häktats under år 2009 och i hur många av dessa fall som tillstånd till restriktioner har lämnats. Av redovisningen ska också framgå hur länge de häktade har varit ålagda restriktioner. Väsentliga skillnader mellan olika delar av landet ska beskrivas och analyseras.

7. Åklagarmyndigheten ska redovisa sina insatser i fråga om internationellt samarbete och internationellt rättsligt utvecklingssamarbete. Redovisningen ska innehålla en samlad beskrivning och analys av arbetets omfattning, hur verksamheten på dessa områden har utvecklats och dess resultat. Vidare ska Åklagarmyndigheten redovisa underlag till statistikredovisning avseende den europeiska arresteringsordern.  

8. Åklagarmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att effektivisera och vidareutveckla bekämpningen av immaterialrättsliga brott. Av redovisningen ska framgå hur Åklagarmyndigheten säkerställer att de resurser som myndigheten bedömt som nödvändiga för brottsbekämpning på detta område avsätts i verksamheten. Åklagarmyndigheten ska även redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå ett effektivt samarbete med polisen när det gäller utredning av immaterialrättsliga brott. Återrapporteringskravet ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2009.

9. Åklagarmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att säkerställa en god kompetensförsörjning och god arbetsmiljö, främja en jämnare könsfördelning på ledande befattningar, öka den etniska och kulturella mångfalden samt förebygga förekomsten av diskriminering i verksamheten. Åklagarmyndigheten ska också redovisa andelen anställda inom myndigheten som, enligt Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB), är utrikesfödda samt inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar. Redovisningen ska vidare vara uppdelad på yrkesgrupper (åklagare/ åklagaraspiranter/ övrig personal). 

Prognoser

Åklagarmyndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

19 januari 

26 februari 

7 maj

30 juli

29 oktober

3

Uppdrag

1. Åklagarmyndigheten ska göra en samlad analys av ärendeinflödet till myndigheten. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av sammansättningen av ärendestocken, vilka brottskategorier som utgör merparten av mängden ärenden, i vilken utsträckning ärendena är av enkel eller mer komplicerad karaktär samt vilka brottskategorier som ökar mest. Redovisningen ska vidare svara på vad Åklagarmyndigheten gör för att hantera en ökad ärendetillströmning. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 april 2009.

3. Åklagarmyndigheten ska, i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket och Kriminalvården, fortsätta med att utveckla prognosarbetet för att förbättra möjligheterna att bedöma rättsväsendets kapacitetsbehov. Brottsförebyggande rådet ska stödja myndigheterna i detta arbete. Redovisningen ska ske i enlighet med den tidsplan som myndigheterna tidigare har lämnat.  

3. Åklagarmyndigheten ska översätta eller låta översätta grundläggande informationsmaterial rörande åklagarverksamheten till de territoriellt bundna nationella minoritetsspråken: samiska, finska och meänkieli. Åklagarmyndigheten ska vidare överväga att lämna förslag på eventuellt ytterligare material som kan översättas i syfte att bidra till att undanröja praktiska hinder för enskilda att använda dessa minoritetsspråk i kontakten med myndigheten. Åklagarmyndigheten ska i genomförandet av uppdraget samordna sig med Domstolsverket. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 15 maj 2009.

Pågående uppdrag

4. Rikspolisstyrelsen har fått i uppdrag att ytterligare intensifiera sitt arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, samt våld i samkönade relationer (dnr IJ2007/349/JÄM, IJ2007/2249/JÄM). Uppdraget som ska slutredovisas senast den 28 februari 2010, ska genomföras i samråd med Åklagarmyndigheten. Åklagarmyndighetens kostnader för uppdraget ska belasta anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13. 

5. Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten har fått i uppdrag att förstärka insatserna mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (dnr Ju2008/7403/PO). Uppdraget ska delredovisas senast den 20 februari 2010. Uppdraget ska vara slutfört senast den 31 december 2010 och slutredovisas senast den 20 februari 2011. För uppdraget tillför regeringen Åklagarmyndigheten medel från anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13.     

6. Rikspolisstyrelsen har, i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen, fått i uppdrag att ta fram gemensamma nationella riktlinjer för samverkan vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för brott samt låta utvärdera verksamheter där myndigheterna samverkar i gemensamma lokaler vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för brott (Ju2008/8573/KRIM). Den del som avser gemensamma nationella riktlinjer ska redovisas senast den 1 oktober 2009 och den del som avser utvärderingen ska redovisas senast den 15 december 2010.

7. Rikspolisstyrelsen har tillsammans med bl.a. Åklagarmyndigheten och  Ekobrottsmyndigheten fått i uppdrag att säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten (Ju2008/5776/PO).

8. Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att utforma och i samråd med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket genomföra ett utbildningsprogram riktat till personal inom Polisen, Åklagarmyndigheten och domstolarna. Uppdraget ska vara redovisat och slutfört senast den 1 oktober 2009 (dnr Ju2007/4690/KRIM).

9. Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att i samråd med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Migrationsverket utforma och genomföra ett utbildningsprogram i frågor som rör prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Uppdraget ska vara redovisat och slutfört senast den 15 december 2010 (dnr Ju2008/7290/KRIM).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:3

Åklagarmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Åklagarmyndigheten1 053 652
ap.1Åklagarmyndigheten (ram)1 053 652
Disponeras av regeringen500
ap.2Regeringens disposition (ram)500

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:3 Åklagarmyndigheten
ap.131 6253 %0
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)115 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)105 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Åklagarmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2587 804
2009-02-2587 804
2009-03-2587 804
2009-04-2587 804
2009-05-2587 804
2009-06-2587 804
2009-07-2587 804
2009-08-2587 804
2009-09-2587 804
2009-10-2587 804
2009-11-2587 804
2009-12-2587 808
Summa1 053 652
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Åklagarmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Åklagarmyndigheten
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Åsa Thollén
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/IREV
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Kriminalvården
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Rättsmedicinalverket

Senast uppdaterad: