Finansdepartementet


Regeringsbeslut
10

2008-12-19
Fi2007/8233 (delvis)
Fi2008/8249 (delvis)
Fortifikationsverket
631 89 ESKILSTUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Fortifikationsverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Fortifikationsverkets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 02, bet. 2008/09:FiU2, rskr. 2008/09:147).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Fortifikationsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Förvaltning, avyttring och uppdrag

Mål

 • Fastigheterna ska förvaltas så att god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet uppnås. Vid bedömning av kostnadseffektiviteten ska beaktas dels statens kostnad för det tillförda kapitalet, dels inflations- och ränterisk samt drifts- och underhållsinsatser.
 • Fastigheternas värden ska bevaras på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå och om möjligt ökas. Neddragning av underhåll av fastigheterna ska inte ske för att frigöra medel för hyresgästen.
 • Fortifikationsverket ska i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning på genomsnittligt myndighetskapital om 6,0 procent. Avkastningskravet beräknas utifrån statslåneräntan för 2009 och riskpremie vid given soliditet och är baserad på CAPM.
 • Fortifikationsverket ska inom ramen för verksamhetsmålen anpassa sin sin verksamhet till av statsmakterna beslutade förändringar rörande försvaret.
 • Verket ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt hyresgästen och ska uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd.
 • Hänsyn till miljö- och kulturvärden ska i tillämpliga delar motsvara vad som gäller för andra stora fastighetsförvaltare. Fortifikationsverket ska verka för att de statliga målen för arkitektur, formgivning och design uppnås.

Återrapportering

Fortifikationsverkets insatser för att uppnå målen för fastighetsbeståndet ska redovisas och kommenteras. Fortifikationsverket ska i årsredovisningen redovisa:

 • Totalkostnader för drift, underhåll och administration. I redovisningen ska anges vilka kostnader som ingår i drift, underhåll och administration.
 • De effektiviseringsprocesser som initierats under året eller pågår sedan tidigare.
 • Intäkter och kostnader för avyttringar som genomförts till följd av försvarsbeslut 1996, 2000 och 2004, varvid det totala bokförda värdet för avyttringarna ska anges. Alla avyttringar där marknadsvärdet överstiger 10 000 000 kronor ska redovisas separat.
 • Antalet överföringar av förvaltningsansvaret där marknadsvärdet ligger mellan 10 000 000 kronor och 20 000 000 kronor.
 • Avkastning i procent.
 • Soliditet.
 • Driftsnetto i kr/kvm.
 • Direktavkastning.
 • Andel uthyrd area i procent.
 • Hyresintäkt i kr/kvm.
 • Mediaförbrukning i kWh/kvm.
 • Driftskostnader i kr/kvm.
 • Underhållskostnader i kr/kvm.
 • Administration i kr/kvm.

Fortifikationsverket ska i sin årsredovisning redovisa avslutade investeringar som beräknas överstiga 20 000 000 kronor samt dessa investeringars andel av den totala avslutade investeringsvolymen.

Fortifikationsverket ska vidare återrapportera de försäljningar av fast egendom som överstiger 10 000 000 kronor. I återrapporteringen ska antalet försålda fastigheter samt respektive fastighets försäljningspris framgå.

Fortikationsverkets resultaträkning och finansieringsanalys ska utformas på ett sätt som möjliggör jämförelser med andra fastighetsförvaltande myndigheter och statliga fastighetsförvaltande aktiebolag.

Fortikationsverkets delårsrapport ska, utöver vad som anges i 8 kap. 1 § i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, även innehålla en finansieringsanalys och en resultatredovisning samt lämpliga nyckeltal för att belysa verkets finansiella utveckling. Även de två senaste årens nyckeltal ska redovisas. Rapporten ska innehålla en kort sammanfattning av de avyttringar som genomförts under det första halvåret. Vidare ska intäkter och kostnader uppdelade på förvaltning, uppdrag och avyttring framgå samt en prognos för helåret.

2

Organisationsstyrning

Kundundersökning

Mål

Målet är att Fortifikationsverkets hyresgäster ska vara nöjda med fastighetsförvaltningen och därför i kundundersökningen uppge ett Nöjd-kund-index (NKI) som uppgår till minst 63.

Återrapportering

Fortifikationsverket ska redovisa resultatet av den kundundersökning som verket genomför under 2009 i samband med årsredovisningen för 2009.

3

Uppdrag

1. Investeringsplan för 2010-2012

Fortifikationsverket ska i samband med budgetunderlaget avseende budgetåren 2010- 2012 redovisa en investeringsplan för denna treårsperiod avseende påbörjade och planerade byggnadsprojekt. Objekt där investeringskostnaden överstiger 20 000 000 kronor ska redovisas i underlaget, mindre objekt får behandlas samlat. 

2. Redovisning av hyresgästernas behov av investeringar

Fortifikationsverket ska efter samråd med Försvarsmakten och andra hyresgäster redovisa hyresgästernas behov av nybyggnation, ombyggnation och liknande som innebär investeringar inom Fortifikationsverkets verksamhet för åren 2010-2012. Redovisning av uppgifterna ska ske enligt bilaga som bifogats regeringsbeslut den 4 oktober 2007 om uppdrag till Fortifikationsverket m.fl. Vidare ska Fortifikationsverket efter samråd med Försvarsmakten redovisa de enskilda projekten överstigande 10 miljoner kronor. Dessa ska beskrivas kortfattat med ort, förband/verksamhet, typ av anläggning, om det är ny- och/eller ombyggnad samt bakgrunden till behovet. Redovisning ska ske i samband med budgetunderlaget för 2010-2012. En avvikelserapportering mot den redovisning som lämnats i samband med budgetunderlaget ska inkomma till regeringen senast den 16 juni 2009. 

3. Oljelagringsanläggning i två kommuner

Fortifikationsverket ska säkerställa att en oljelagringsanläggning i två kommuner hålls i funktionsdugligt skick för det civila försvarets beredskapsbehov.

4. Investeringsutfall

Fortifikationsverket ska i samband med budgetunderlaget samt senast den 16 juni och den 1 oktober 2009 redovisa investeringsutfallet jämfört med investeringsplanen för perioden 2009-2011 (se investeringsplan i bilaga 1). Avvikelser från planen för objekt där investeringen överstiger 20 000 000 kronor ska kommenteras.

5. Hantering av camper

Fortifikationsverket ska senast den 1 december 2009 redovisa resultatet av det pågående samarbetet mellan Fortifikationsverket och Försvarsmakten som syftar till ett tydliggörande av ansvarsfördelningen för byggande, förvaltning och avveckling av camper för Försvarsmaktens internationella fredsfrämjande insatser.

6. Användning av inhyrt lokalbestånd

Fortifikationsverket ska stödja Försvarsmakten i Försvarsmaktens analys av det inhyrda lokalbeståndet, s.k. lokalresursplanering. Syftet med analysen ska vara att möjliggöra ett effektivare utnyttjande av inhyrda lokaler för att minska Försvarsmaktens lokalkostnader. Uppdraget ska redovisas till Försvarsdepartementet och Finansdepartementet i samband med årsredovisningen för 2009.

7. Fastigheter som kräver särskild skyddsteknik

Fortifikationsverket får i uppdrag att i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utreda vilka behov och förutsättningar som finns för att skapa en sammanhållen kompetens för statliga fastigheter som kräver särskild skydds- och anläggningsteknik. Även kompetensbehov för de fastigheter som inte ägs av staten som kräver särskild skydds- och anläggningsteknik ska beaktas i utredningen. Uppdraget ska redovisas senast den 14 december 2009.

8. Underhållsplaner

Fortifikationsverket ska upprätta särskilda underhållsplaner. I arbetet ska Fortifikationsverket samverka med Försvarsmakten.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)175 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)100 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)9 090 000
- varav INVESTERING9 090 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Fortifikationsverket disponerar under budgetåret 2009 en låneram på 175 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för finansiering av anläggningstillgångar som används i den egna verksamheten.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Fortifikationsverket disponerar under budgetåret 2009 en låneram (övrig kredit) på 9 090 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Uppdragsverksamhet
Förvaltning002 372 3252 255 209117 116117 116
Uppdrag00648 902637 53411 36811 368
Avyttring00183 140130 32552 81552 815
Summa003 204 3673 023 068181 299181 299
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Fortifikationsverkets verksamhet ska finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Fortifikationsverket, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna från verksamheten disponeras av Fortifikationsverket. 

Fortifikationsverket ska den 15 maj, den 15 september respektive den 16 november 2009 betala in en fjärdedel av det budgeterade resultatet, exklusive försäljningsintäkter till följd av försvarsbeslut 1996, 2000 och 2004. Den fjärde inbetalningen, vilken ska utgöra skillnaden mellan det belopp som motsvarar avkastningskravet för året och gjorda inbetalningar, ska betalas i samband med budgetårets slut och senast när årsredovisningen levererats till regeringen. Inbetalningen ska redovisas mot inkomsttitel 2215 Överskott av fastighetsförvaltning Undertitel 002 Överskott från Fortifikationsverket. 

Upplåtelse av mark och lokaler till Försvarsmakten ska ske enligt den av myndigheterna överenskomna Hyresmodell 2006.

Medel motsvarande av- och nedskrivningar på invärderat fastighetsbestånd ska betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 5121 Amorteringar på statskapital. Ränta om 6 procent utgår på belopp motsvarande av- och nedskrivningar på invärderat fastighetsbestånd som inte levereras in till statskassan under budgetåret från och med den 1 januari 2010 till dess att betalning sker. Räntan ska betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 2394 Övriga ränteinkomster. Fortifikationsverket ska skriva ned det avkastningspliktiga kapitalet med belopp som motsvarar amorteringen. 

Vid försäljning av fastigheter (utöver de som säljs till följd av försvarsbeslut 1996, 2000 och 2004) ska belopp motsvarande tillgångens bokförda värde (nedskrivningen) betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 5121 Amorteringar på statskapital. Fortifikationsverket ska skriva ned statskapitalet med samma belopp. Fortifikationsverket ska leverera in eventuellt överskott.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Fortifikationsverket får ta emot bidrag från Statens energimyndighet för faktiska kostnader för att säkerställa att en oljelagringsanläggning hålls i funktionsdugligt skick för det civila försvarets beredskapsbehov. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. De intäkter som uppstår vid försäljning av försvarsfastigheter i enlighet med statsmakternas fattade försvarsbeslut (prop. 1996/97:4, 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:36, prop. 1999/2000:30, bet. 1999/2000:FöU2, rskr. 1999/2000:168, prop. 1999/2000:97, bet. 1999/2000:FöU7, rskr. 1999/2000:250, bet. 1999/2000:FöU8, rskr. 1999/2000:251, prop. 2004/05:5,prop. 2004/05:5, prop. 2004/05:43, bet. 2004/05:FöU4, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) får Fortifikationsverket disponera för att betala sådana kostnader som uppstår som följd av avvecklingen av lokaler, mark och anläggningar. Överskottet får inte användas för att bekosta den miljösanering som Försvarsmakten enligt miljöbalken är skyldig att bekosta i egenskap av verksamhetsansvarig.  

Fortifikationsverket ska leverera in återstående överskott av försäljningar med anledning av försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004 till statens centralkonto och redovisa detta under inkomsttitel 3125 Försäljning av Försvarsfastigheter. Överskottet/underskottet ska redovisas i balansräkningen som en egen post. Som sluttidpunkt för avräkning mot statsverkets inkomsttitel räknas det datum då det sista objektet är avyttrat. 

Fortifikationsverket får sätta ned statskapitalet vid utgången av respektive upplåtelsetid med det bokförda värdet på respektive objekt, som ska avyttras med anledning av tidigare nämnda försvarsbeslut. Nedsättningen ska ske på så sätt att det bokförda värdet för de berörda försvarsfastigheterna minskas på balansräkningen med samma belopp som nedsättningen minskar statskapitalet på balansräkningen. För sådan fast egendom som har karaktären av verksamhetstillbehör och som Fortifikationsverket övertar till bokfört värde från Försvarsmakten får nedsättning ske med det bokförda värdet. Nedsättning av statskapital får ske, oberoende av finansieringssätt, för objekt som sägs upp med anledning av tidigare nämnda försvarsbeslut om de ursprungligen har invärderats eller anskaffats efter den 1 juli 1994. Uppsägning av objekt som berörs av försvarsbeslutet 2004 ska ske senast den 31 december 2010 för att de ska kunna hanteras som undantag från det ekonomiadministrativa regelverket.

2. Fortifikationsverket får behålla överskott av försäljningar av övnings- och skjutfält inklusive byggnadsobjekt, skogsbruk samt överskott av arrenden för jakt, fiske, jord- och skogsbruk samt vindkraft för att bekosta

 • avveckling av fält som varken kan avyttras eller användas,
 • avveckling av riskarrenden eller inlösen av mark, t.ex. inom inarrenderade riskområden,
 • avveckling och förvaltning av fält som är under försäljning,
 • förädling och avyttring av fält, samt
 • metod- och teknikutveckling för hantering av oexploderad ammunition (OXA).

3. Fortifikationsverket medges undantag enligt 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. Den gräns som där anges för när ett investeringsärende ska överlämnas till regeringens prövning ska för Fortifikationsverkets del vara 20 000 000 kronor under förutsättning att investeringen ingår i den redovisade investeringsplanen för investeringar upp till 20 000 000 kronor.

4. Fortifikationsverket medges undantag enligt 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m.  Fortifikationsverket får besluta om överföring av förvaltningsansvaret till andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och dess villkor och då marknadsvärdet inte överstiger 20 000 000 kronor. Fortifikationsverket ska i årsredovisningen för 2009 redovisa vilka fastigheter som förts över till annan myndighet samt värdet på dessa fastigheter och skälen till varje överföring.

5. Fortifikationsverket medges undantag från 13 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Fortifikationsverket får öppna fler konton i Riksgäldskontoret för placering av likvida medel. 

På regeringens vägnar
Mats Odell
Gudrun Dahlberg
Kopia till

Riksdagen/finansutskottet
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet/MIL
Försvarsdepartementet/SSK
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS
Näringsdepartementet/E
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: