Finansdepartementet


Regeringsbeslut
6

2008-10-09
Fi2008/5781
Fortifikationsverket
631 89 ESKILSTUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Fortifikationsverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Fortifikationsverkets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 02, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Fortifikationsverket.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningFastighetsförvaltningFörvaltning, Avyttring och Uppdrag

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att stärka statsförvaltningens förmåga att lösa sina uppgifter rättssäkert och effektivt till nytta för medborgare, näringsliv och beslutsfattare.

1.1.1

Verksamhetsområde Fastighetsförvaltning

Mål

En kostnadseffektiv statlig kapital- och fastighetsförvaltning, med rimligt risktagande samt med likvärdig avkastning och service i jämförelse med andra alternativ.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Förvaltning, Avyttring och Uppdrag

Mål Fastighetsbeståndet

 • Fortifikationsverket ska förvalta varje fastighet inom sitt verksamhetsområde på ett ekonomiskt effektivt sätt. Fastigheternas värden ska bevaras på en för ägaren och brukaren långsiktig lämplig nivå och om möjligt ökas. Neddragning av underhåll av fastigheterna ska inte ske för att frigöra medel för hyresgästen. Fastigheternas långsiktiga användning får inte riskeras.
 • God resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet ska eftersträvas. Fortifikationsverket ska utveckla processer som syftar till att effektivisera verksamheten för att långsiktigt minska verkets kostnader. Fortifikationsverket ska, när kostnadseffektiviteten bedöms, beakta dels statens kostnad för det kapital som tillförts fastigheterna, dels inflations- och ränterisk samt drift- och underhållsinsatser.
 • Fortifikationsverket ska i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning på genomsnittligt myndighetskapital på 5,6 procent. Avkastningskravet beräknas utifrån statslåneräntan för 2008 och riskpremie vid given soliditet och är baserad på CAPM. Avkastningskravet omprövas årligen utifrån aktuell soliditet.
 • Verket ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt hyresgästen. Verket ska uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd. Fortifikationsverket ska iaktta stor öppenhet och föra en aktiv dialog med sina hyresgäster i lokalfrågor. De olika hyreskomponenterna ska öppet redovisas. 
 • Fortifikationsverket och Försvarsmakten ska gemensamt upprätta garnisonsplaner eller liknande och dessa ska innehålla underhållsplaner. 
 • Fortifikationsverket ska inom ramen för verksamhetsmålen anpassa sin verksamhet till av statsmakterna beslutade förändringar rörande försvaret.
 • Hänsyn till miljö- och kulturvärden ska i tillämpliga delar motsvara vad som gäller för andra stora fastighetsförvaltare. Fortifikationsverket ska verka för att de statliga målen i den av regeringen utarbetade handlingsplanen för arkitektur, formgivning och design uppnås.

Återrapportering Fastighetsbeståndet

Fortifikationsverkets insatser för att uppnå målen för fastighetsbeståndet ska redovisas och kommenteras.

Fortifikationsverket ska därutöver i årsredovisningen, utöver vad som sägs i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, redovisa:

 • Totalkostnader för drift, underhåll och administration. I redovisningen ska anges vilka typer av åtgärder eller kostnader som ingår i drift, underhåll och administration.
 • De effektiviseringsprocesser som initierats under året eller pågått sedan tidigare.
 • Intäkter och kostnader för avyttringar som genomförts till följd av försvarsbeslut 1996, 2000 och 2004, varvid det totala bokförda värdet för avyttringarna ska anges. Alla avyttringar där marknadsvärdet överstiger 10 000 000 kronor ska redovisas separat.
 • Antalet överföringar av förvaltningsansvaret där marknadsvärdet ligger mellan 10 000 000 kronor och 20 000 000 kronor.
 • Avkastning i procent.
 • Soliditet.
 • Driftnetto i kr/kvm.
 • Direktavkastning.
 • Andel uthyrd area i procent.
 • Hyresintäkt i kr/kvm.
 • Driftskostnad i kr/kvm.
 • Mediaförbrukning i kWh/kvm.
 • Underhållskostnader i kr/kvm.
 • Administration i kr/kvm. 

I redovisningen ska anges vilka typer av åtgärder som ingår i drift, underhåll och administration. Vidare ska redovisningen innehålla motsvarande uppgifter från de två föregående budgetåren och avvikelser över 10 procent mot föregående år ska kommenteras särskilt.

Fortifikationsverket ska i sin årsredovisning redovisa avslutade investeringar över 20 000 000 kronor samt dessa investeringars andel av den totala avslutade investeringsvolymen.

Fortifikationsverket ska i årsredovisningen återrapportera de försäljningar av fast egendom som överstiger 10 000 000 kronor. I återrapporteringen ska antalet försålda fastigheter samt respektive fastighets försäljningspris framgå. 

Fortifikationsverkets delårsrapport ska, utöver vad som anges i 8 kap. 1 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, även innehålla en finansieringsanalys och en resultatredovisning samt lämpliga nyckeltal för att belysa verkets finansiella utveckling. I rapporten ska också de två senaste årens nyckeltal redovisas. Rapporten ska innehålla en kort sammanfattning av de avyttringar som genomförts under det första halvåret. Vidare ska intäkter och kostnader uppdelat på förvaltning, uppdrag och avyttring framgå samt en prognos för helåret. 

Fortifikationsverkets resultaträkning och finansieringsanalys ska utformas på ett sätt som möjliggör jämförelser med andra fastighetsförvaltande myndigheter och statliga fastighetsförvaltande aktiebolag.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Fortifikationsverket ska i samband med budgetunderlaget avseende budgetåren 2009— 2011 redovisa en investeringsplan för kommande treårsperiod avseende påbörjade och planerade byggnadsprojekt. Objekt där investeringskostnaden överstiger 20 000 000 kronor ska redovisas i underlaget, mindre objekt får behandlas samlat. 

2. Fortifikationsverket ska efter samråd med Försvarsmakten och andra hyresgäster redovisa hyresgästernas behov av nybyggnation, ombyggnation och liknande som innebär investeringar inom Fortifikationsverkets verksamhet för åren 2009—2011. Redovisning av uppgifterna ska ske enligt bilaga som bifogats regeringsbeslut den 4 oktober 2007 om uppdrag till Fortifikationsverket m.fl. (Fi nr 2). Vidare ska Fortifikationsverket efter samråd med Försvarsmakten redovisa de enskilda projekten överstigande 10 miljoner kronor. Dessa ska beskrivas kortfattat med ort, förband/verksamhet, typ av anläggning, om det är ny- och/eller ombyggnad samt bakgrunden till behovet. Redovisning ska ske i samband med budgetunderlaget för 2009—2011 samt den 1 oktober 2008. En avvikelserapportering mot den redovisning som lämnats i samband med budgetunderlaget ska inkomma till regeringen senast den 17 juni 2008. 

3. Fortifikationsverket ska säkerställa att en oljelagringsanläggning i två kommuner hålls i funktionsdugligt skick för det civila försvarets beredskapsbehov till år 2009. 

4. Fortifikationsverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits som en följd av den kundundersökning (NKI) som genomförts under 2007.

5. Fortifikationsverket ska redovisa arbetet med att hantera byggande, förvaltning och avveckling av camper för Försvarsmaktens internationella fredsfrämjande verksamhet. Av redovisningen ska kostnaderna för denna verksamhet framgå. 

6. Fortifikationsverket ska redovisa en sammanställning av uppnådda besparingar utifrån regeringsbeslut den 21 december 2006 (Fö nr 12).

Investeringsplan

Den investeringsplan som ska gälla för Fortifikationsverket under perioden 2008—2010 framgår av bilaga 1. 

Återrapportering 

Fortifikationsverket ska i samband med budgetunderlaget samt senast den 17 juni och 1 oktober 2008 redovisa investeringsutfallet jämfört med investeringsplanen för perioden 2008—2010. Avvikelser från planen, för objekt där investeringen överstiger 20 000 000 kronor, ska kommenteras.

Krisberedskap

Politikområde Samhällets krisberedskap, verksamhetsområde Operativ förmåga 

Mål för operativ förmåga   

Fortifikationsverket ska ha god operativ förmåga och snarast kunna påbörja åtgärder för att hantera, eller medverka i hanteringen av, allvarliga störningar och kriser och att genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa och lindra effekterna av det inträffade. Förmåga ska också finnas att kunna samarbeta med och ge stöd till operativa aktörer och andra länder.

Återrapportering 

Fortifikationsverket ska för verksamhetsområdet Operativ förmåga redovisa genomförda aktiviteter och lämna en bedömning av vilka effekter dessa har haft för att bidra till att uppfylla de förmågemål som anges inom verksamhets- och ansvarsområdet. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 14 november 2008.

Redovisningen enligt 9 § tredje stycket förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska lämnas vid samma tidpunkt och inte i samband med årsredovisningen.

Myndigheten ska redovisa ovanstående förmågor enligt skalan:

 • god förmåga, 
 • i huvudsak god förmåga men med vissa brister,
 • viss, men bristfällig förmåga, respektive
 • ingen/mycket bristfällig förmåga.

Bedömningar av förmågan ska göras gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys samt mot utpekade scenarion. Indikatorer på förmåga och mall för förmågebedömningarna utarbetas av Krisberedskapsmyndigheten och fastställs av regeringen.

FINANSIERING

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)175 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)100 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)9 090 000
- varav INV9 090 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Fortifikationsverket disponerar under budgetåret 2008 en låneram på 175 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för finansiering av anläggningstillgångar som används i den egna verksamheten.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Fortifikationsverket disponerar under budgetåret 2008 en låneram (övrig kredit) på 9 090 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter.

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
Förvaltning002 300 8662 174 564126 302126 302
Uppdrag00663 577652 53111 04611 046
Avyttring00149 300136 02313 27713 277
Summa003 113 7432 963 118150 625150 625
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Fortifikationsverkets verksamhet ska finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Fortifikationsverket, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna från verksamheten disponeras av Fortifikationsverket. 

Fortifikationsverket ska den 15 maj, den 15 september respektive den 14 november 2008 betala in en fjärdedel av det budgeterade resultatet, exklusive försäljningsintäkter till följd av försvarsbeslut 1996, 2000 och 2004. Den fjärde inbetalningen, vilken ska utgöra skillnaden mellan det belopp som motsvarar avkastningskravet för året och gjorda inbetalningar, ska betalas i samband med budgetårets slut och senast när årsredovisningen levererats till regeringen. Inbetalningen ska redovisas mot inkomsttitel 2215 Överskott av fastighetsförvaltning Undertitel 02 Överskott från Fortifikationsverket. 

Upplåtelse av mark och lokaler till Försvarsmakten ska ske enligt den av myndigheterna överenskomna Hyresmodell 2006.

Medel motsvarande av- och nedskrivningar på invärderat fastighetsbestånd ska betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 5121 Amorteringar på statskapital. Ränta om 5,6 procent utgår på belopp motsvarande av- och nedskrivningar på invärderat fastighetsbestånd som inte levereras in till statskassan under budgetåret från och med den 1 januari 2009 till dess att betalning sker. Räntan ska betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 2394 Övriga ränteinkomster. Fortifikationsverket ska skriva ned det avkastningspliktiga kapitalet med belopp som motsvarar amorteringen. 

Vid försäljning av fastigheter (utöver de som säljs till följd av försvarsbeslut 1996, 2000 och 2004) ska belopp motsvarande tillgångens bokförda värde (nedskrivningen) betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 5121 Amorteringar på statskapital. Fortifikationsverket ska skriva ned statskapitalet med samma belopp. Fortifikationsverket ska leverera in eventuellt överskott.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Fortifikationsverket får ta emot bidrag från Statens energimyndighet för faktiska kostnader för att säkerställa att en oljelagringsanläggning hålls i funktionsdugligt skick för det civila försvarets beredskapsbehov. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. De intäkter som uppstår vid försäljning av försvarsfastigheter i enlighet med statsmakternas beslut om reduceringar av krigs- och grundorganisationen (prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:36, prop. 1999/2000:30, bet. 1999/2000: FöU2, rskr. 1999/2000:168, prop. 1999/2000:97, bet. 1999/2000:FöU7, rskr.1999/2000:250, bet. 1999/2000:FöU8, rskr. 1999/2000:251, prop. 2004/05:5, prop. 2004/05:43, bet. 2004/05:FöU4, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) får Fortifikationsverket disponera för att betala sådana kostnader som uppstår som följd av avvecklingen av lokaler, mark och anläggningar. Överskottet får inte användas för att bekosta den miljösanering som Försvarsmakten enligt miljöbalken är skyldig att bekosta i egenskap av verksamhetsansvarig.  

Fortifikationsverket ska leverera in återstående överskott av försäljningar med anledning av försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004 till statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 3125 Försäljning av Försvarsfastigheter. Överskottet/underskottet ska redovisas i balansräkningen som en egen post. Som sluttidpunkt för avräkning mot statsverkets inkomsttitel räknas det datum då det sista objektet är avyttrat. 

Fortifikationsverket får sätta ned statskapitalet vid utgången av respektive upplåtelsetid med det bokförda värdet på respektive objekt, som ska avyttras med anledning av regeringens propositioner och riksdagens beslut (prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:36, prop. 1999/2000:30, bet. 1999/2000: FöU2, rskr. 1999/2000:168, prop.1999/2000:97, bet. 1999/2000:FöU7, rskr. 1999/2000:250, bet. 1999/2000:FöU8, rskr. 1999/2000:251, prop. 2004/05:5, prop. 2004/05:43, bet. 2004/05:FöU4, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143). Nedsättningen ska ske på så sätt att det bokförda värdet för de berörda försvarsfastigheterna minskas på balansräkningen med samma belopp som nedsättningen minskar statskapitalet på balansräkningen. För sådan fast egendom som har karaktären av verksamhetstillbehör och som Fortifikationsverket övertar till bokfört värde från Försvarsmakten får nedsättning ske med det bokförda värdet. Nedsättning av statskapital får ske, oberoende av finansieringssätt, för objekt som sägs upp med anledning av försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004 (prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:36, prop. 1999/2000:30, bet. 1999/2000: FöU2, rskr. 1999/2000:168, prop.1999/2000:97, bet. 1999/2000:FöU7, rskr. 1999/2000:250, bet.1999/2000:FöU8, rskr. 1999/2000:251, prop. 2004/05:5, prop. 2004/05:43, bet. 2004/05:FöU4, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) om de ursprungligen har invärderats eller anskaffats efter den 1 juli 1994. För försvarsbeslut 2000 gäller också att objekten inte ska ha invärderats eller anskaffats efter den 30 mars 2000. 

2. Fortifikationsverket medges undantag enligt 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. Den gräns som där anges för när ett investeringsärende ska överlämnas till regeringens prövning ska för Fortifikationsverkets del vara 20 000 000 kronor under förutsättning att investeringen ingår i den redovisade investeringsplanen för investeringar upp till 20 000 000 kronor. 

3. Fortifikationsverket medges undantag från 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. Fortifikationsverket får besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Fortifikationsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och dess villkor och då marknadsvärdet inte överstiger 20 000 000 kronor. Fortifikationsverket ska i årsredovisningen för 2008 redovisa vilka fastigheter som förts över till annan myndighet samt värdet på dessa fastigheter och skälen till varje enskild överföring. 

4. Fortifikationsverket medges undantag från 13 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Fortifikationsverket får öppna fler konton i Riksgäldskontoret för placering av likvida medel.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Gudrun Dahlberg
Kopia till

Riksdagen/finansutskottet
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet/MIL
Försvarsdepartementet/SSK
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS
Försvarsmakten
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: