Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 7

2008-08-21
N/2008/5577/E
Energimarknadsinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Energimarknadsinspektionen inom utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen har beslutat om Energimarknadsinspektionens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 21, bet. 2007/08:NU3, rskr. 2007/08:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Energimarknadsinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
EnergipolitikElmarknadspolitikTillsyn
Övervakning och utveckling
Internationellt samarbete
Övrig energimarknadspolitikTillsyn
Övervakning och utveckling
Internationellt samarbete

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Energipolitik

Mål

Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken skall skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i hela Sverige.

Energipolitiken skall bidra till ett breddat energi-, miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen.

Övriga relevanta mål för energipolitiken framgår av riksdagens beslut i juni 2002 (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317).

1.1.1

Verksamhetsområde Elmarknadspolitik

Mål

Målet för elmarknadspolitiken är att åstadkomma en effektiv elmarknad med väl fungerande konkurrens som genererar en säker tillgång på el till internationellt konkurrenskraftiga priser. Målet innebär en strävan mot en väl fungerande marknad med effektivt utnyttjande av resurser och effektiv prisbildning. Målet omfattar en vidareutveckling av den gemensamma elmarknaden i Norden. Detta innebär en fortsatt satsning på harmonisering av regler och ett utökat samarbete mellan de nordiska länderna.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål för tillsyn

Bidra till att säkerställa att elnätsföretagens överföring av el är leveranssäker, håller god kvalitet och sker till skäliga priser.

Återrapportering

Energimarknadsinspektionen ska, med utgångspunkt från målet, redogöra för väsentliga iakttagelser och resultat av tillsynsverksamheten.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Övervakning och utveckling

Mål för den konkurrensutsatta elmarknaden

Bidra till en effektiv elmarknad med väl fungerande konkurrens och en effektiv prisbildning genom att följa och analysera aktuella frågor på elmarknaden och föreslå de ändringar av regelverket och andra åtgärder som kan behövas för att främja väl fungerande och öppna marknader med tjänster som är anpassade efter kundernas behov.

Återrapportering

Energimarknadsinspektionen ska redovisa en sammanfattning av resultaten av sina analyser och vidtagna åtgärder samt förslag till ändringar av regelverket och förslag till andra åtgärder

1.1.1.3

Verksamhetsgren Internationellt samarbete

Mål för samarbete inom Norden och EU

Vidareutveckla den gemensamma elmarknaden i Norden och verka för att likvärdiga förutsättningar skapas inom EU:s inre marknad för el i samarbete med övriga europeiska tillsynsmyndigheter.

Återrapportering

Energimarknadsinspektionen ska redovisa det samarbete med övriga europeiska tillsynsmyndigheter som bedrivs inom European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG), Council of European Energy Regulators (CEER) och Nordic Energy Regulators(NordREG).

Den årliga rapporten enligt Europarlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG artikel 23.1 andra stycket ska redovisas till regeringen senast 30 juni 2008.

1.1.2

Verksamhetsområde Övrig energimarknadspolitik

Mål

Målet är att energipolitiken skall utformas så att energimarknaderna ger en säker tillgång på energi - värme, bränslen och drivmedel - till rimliga priser.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål för tillsyn av fjärrvärmemarknaderna

Målet för tillsynen är att stärka fjärrvärmekundernas ställning på fjärrvärmemarknaderna.

Återrapportering

Energimarknadsinspektionen ska redovisa väsentliga insatser för att bygga upp och utveckla tillsynsverksamheten.

Mål för tillsyn

Målet för tillsynen är att förutsättningar för en fungerande konkurrens etableras på naturgasmarknaden och att överföringen av naturgas sker till skäliga priser.

Återapportering

Energimarknadsinspektionen ska, med utgångspunkt från målet, redogöra för väsentliga iakttagelser och resultat av tillsynsverksamheten.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Övervakning och utveckling

Mål för övriga energimarknader

Bidra till att vidareutveckla gasmarknadsreformen så att en effektiv naturgasmarknad med verklig konkurrens kan uppnås. Bidra till ökad genomlysning av värmemarknaderna och därmed stimulera till konkurrens och högre effektivitet. Bidra till målen genom att följa och analysera aktuella frågor på dessa marknader och föreslå de ändringar av regelverket och andra åtgärder som kan behövas för att främja väl fungerande och öppna marknader med tjänster som är anpassade efter kundernas behov.

Återrapportering 1

Energimarknadsinspektionen ska lämna en sammanfattning av de viktigaste rapporterna och remissyttrandena samt de viktigaste förslagen till ändring av regelverket som lämnats inom naturgasområdet. Förslagen ska kommenteras utifrån hur de bidrar till att främja en effektiv och väl fungerande naturgasmarknad i konkurrens. 

Återrapportering 2

Energimarknadsinspektionen ska redovisa väsentliga insatser för att öka genomlysningen av värmemarknaderna, med utgångspunkt från en väl fungerande fjärrvärmemarknad. Energimarknadsinspektionen ska särskilt redovisa insatser kopplade till kraven på särredovisning av fjärrvärmeverksamhet.

Återrapportering 3

Energimarknadsinspektionen ska tillsammans med Statens energimyndighet analysera utvecklingen på fjärrvärmemarknaden i relation till konkurrerande alternativ med avseende på priser, konkurrens och miljö. I redovisningen ska även en bedömning ske av effekterna av stödsystemen för konvertering av olika uppvärmningssystem. Resultatet av dessa analyser ska redovisas till regeringen i en gemensam rapport senast den 30 juni 2008.

1.1.2.3

Verksamhetsgren Internationellt samarbete

Mål för samarbete inom Norden och EU

Målet för internationellt samarbete är att i samarbete med övriga europeiska tillsynsmyndigheter verka för att likvärdiga förutsättningar skapas för EU:s inre marknad för naturgas.

Återrapportering

Energimarknadsinspektionen ska redovisa det samarbete med övriga europeiska tillsynsmyndigheter som bedrivs inom European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG), Council of European Energy Regulators (CEER) och Nordic Energy Regulators(NordREG). Den årliga rapporten enligt Europarlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG artikel 25.1 andra stycket och enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/67/EG artikel 5 ska redovisas till regeringen senast 30 juni 2008.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål för informationsverksamhet

Energimarknadsinpektionen ska inom sitt verksamhetsområde bidra till att konsumenter och andra kunder får lättillgänglig och tillförlitlig information för att kunna göra aktiva val.

Återrapportering

Myndigheten ska redogöra för relevanta delar av sin informationsverksamhet.

Utfall och utgiftsprognoser

Myndigheten ska, i tillämpliga delar, i det ekonomiadministrativa systemet Hermes redovisa utgiftsprognoser för 2008-2010 på anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

Om möjligt ska prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. En avvikelseanalys ska göras för samtliga anslag som myndigheten disponerar.

Redovisningen ska ske senast

- den 22 januari 2008,

- den 10 mars 2008,

- den 9 maj 2008,

- den 1 augusti 2008 och

- den 30 oktober 2008.

4

Uppdrag

1. Tillsynsplan

Energimarknadsinspektionen ska ta fram en tillsynsplan för tillsynsverksamheten. Planen ska innehålla uppgifter om prioriteringar, inriktning och omfattning av tillsyn, resurser för tillsyn samt samordning och samverkan med andra tillsynsorgan.

2. Månadsvis avläsning av elmätare

3. Effektfrågan

Energimarknadsinspektionen ska i samråd med Affärsverket svenska kraftnät och efter samråd med Konkurrensverket senast den 31 december 2008 redovisa ett förslag till långsiktig lösning av effektfrågan. Uppdraget omfattar frågeställningar kring ansvar och incitament att upprätthålla effektbalansen, förbrukarflexibilitet, om marknadslösning baserad på prisbildning på den öppna elmarknaden är möjlig eller om det finns ett fortsatt behov av en centralt upphandlad effektreserv samt det nordiska perspektivet. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i skälen till regeringens förslag och riksdagens beslut att förlänga lagen (2003:436) om effektreserv i budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1). En löpande dialog ska ske med marknadens aktörer.

4. Regelförenkling

Energimarknadsinspektionen ska vid utformningen av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Myndigheten ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen. Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenkling för företagen. I uppdraget ingår bl.a. en redovisning av arten och inriktningen av det förenklingsarbete som bedrivs på myndigheten samt av förenklingsåtgärder. Uppdraget ska inrapporteras vid ett tillfälle under 2008. En närmare precisering av innehållet i uppdraget kommer att ske i ett regeringsbeslut i början av 2008. Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska myndigheten bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

5. Särredovisning av fjärrvärmeverksamhet

Energimarknadsinspektionen ska utifrån erfarenheterna av tillsynen enligt förordningen (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet utvärdera om nuvarande krav är ändamålsenliga, effektiva och tillräckliga för att komma tillrätta med riskerna för korssubventionering och prisdiskriminering mellan kunderna på värmemarknaden. Vid behov ska förslag till ändringar i regelverket lämnas. Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 1 december 2009.

6. Åtskillnad inom elmarknadsverksamhet

Energimarknadsinspektionen ska analysera om artikel 15 om funktionell åtskillnad i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 95/92/EG är adekvat genomförd i svensk rätt. Om ändringar i svensk rätt föreslås ska fullständiga förslag lämnas med tillhörande konsekvensanalys. Uppdraget ska redovisas efter samråd med Konkurrensverket till regeringen senast den 1 oktober 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

35:13

Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Energimarknadsinspektionen81 219
ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader (ram)81 219

Villkor för anslag 35:13

ap.1 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

Styrelsen för teknisk ackreditering och kontroll (SWEDAC) får under 2008 rekvirera högst 500 000 kronor avseende tillsyn och marknadskontroll av mätinstrument för el och naturgas.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
35:13 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader
ap.12 437Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)14 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Energimarknadsinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-259 518
2008-02-256 518
2008-03-256 518
2008-04-256 518
2008-05-256 518
2008-06-256 518
2008-07-256 518
2008-08-256 518
2008-09-256 518
2008-10-256 518
2008-11-256 518
2008-12-256 521
Summa81 219
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Energimarknadsinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
35:13 ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordning (2000:672) om naturgasavgifter-1 0247903 0003 0000-234
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt förordning (2000:672) om naturgasavgifter

Energimarknadsinspektionen får disponera de avgifter som tas ut enligt förordningen (2000:672) om naturgasavgifter.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Utdömda viten med anledning av förelägganden enligt 12 kap. 2 och 3 §§ ellagen (1997:857) samt förseningsavgifter enligt 12 kap. 8 § ellagen och enligt 44 § fjärrvärmelagen ska levereras in i anslutning till uppbörd och redovisas på inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter.  

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Energimarknadsinspektionen får använda den förenklade räntekontorutin som regeringen medgav för Statens Energimyndighet budgetåret 2007 för att täcka förvaltningskostnader under anslaget 35:5, äldre anslag och extern finansiering.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Martin Palm
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA och SF
Miljödepartementet/A, H och Mk
Näringsdepartementet/SAM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Internrevisionen/SB
Statens energimyndighet
Affärsverket svenska kraftnät
Verket för näringslivsutveckling
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Boverket
Konkurrensverket
Konsumentverket