Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2008-06-26
UD2008/22299/EC
Statens strålskyddsinstitut
171 16 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslagen 8:1 och 49:1
Riksdagen har beslutat om anslagen 8:1 och 49:1 för budgetåret 2008. (prop. 2007/08:1, utg.omr. 07, bet. 2007/08:UU2, rskr. 2007/08:65).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2008 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens strålskyddsinstitut0
ap.10Kärntekniskt samarbete med Östeuropa (ram)0
ap.10.1Kärntekniskt samarbete med ODA-länder (ram)0
ap.10.2Kärntekniskt samarbete med icke ODA-länder (ram)0

Villkor för anslag 8:1

ap.10.1 Kärntekniskt samarbete med ODA-länder

Användandet av anslagssparandet ska ske i enlighet med villkoren för anslag 49:1 ap.4.

ap.10.2 Kärntekniskt samarbete med icke ODA-länder

Användandet av anslagssparandet ska ske i enlighet med villkoren för anslag 34:14 ap.3.

49:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Statens strålskyddsinstitut0
ap.4Reformsamarbe i Östeuropa (ram)0

Villkor för anslag 49:1

ap.4 Reformsamarbe i Östeuropa

Medlen avser samarbete inom strålskydds- och beredskapsområdet i Ukraina.

.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
8:1 Biståndsverksamhet
ap.10.102 5000
ap.10.202 5000
49:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Carl Bildt
Gun Nilsson Taxell
Kopia till

UD EC
UD USTYR
UD RS
UD EKO
UD Presschefen
SB
Fi BA
M Mk
Riksdagens utrikesutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kärnkraftinspektion
Strålsäkerhetsmyndigheten

Senast uppdaterad: