Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
27

2008-06-18
Jo2007/2493 (delvis)
Livsmedelsekonomiska institutet
Box 730
220 07 LUND
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Livsmedelsekonomiska institutet
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Livsmedelsekonomiska institutets verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:MJU2, rskr. 2007/08:93) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Livsmedelsekonomiska institutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Livsmedelsekonomiska institutets (SLI) verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgren.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
LivsmedelspolitikSamhällsekonomiska analyserUtredning och analys

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Livsmedelspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion som speglar konsumenternas efterfrågan.

1.1.1

Verksamhetsområde Samhällsekonomiska analyser

Mål

Samhällsekonomiska analyser inom jordbruks-, livsmedels- och fiskeområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Utredning och analys

Mål

SLI:s analyser ska utgöra ett underlag för regeringens långsiktiga och strategiska beslut.

Regeringen ska få en ökad kunskap om de ekonomiska sambanden inom jordbruks- och livsmedelssektorn såväl i primärled som i efterföljande led. Regeringen ska även få ökad kunskap särskilt i frågor som rör näringens villkor inom jordbruk-, livsmedel- och fiskeområdet.

Analyserna ska behandla effekter för producenter, konsumenter, skattebetalare och miljön i följande prioriterade områden:

- ekonomiska analyser av frågor som rör jordbruk och landsbygdsutveckling, särskilt den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) i olika reformperspektiv, bl.a. inför hälsokontrollen 2008 och med utgångspunkt i utformningen av GJP till nästa finansiella perspektiv efter 2013,

- EU:s och Sveriges lagstiftning för säkra livsmedel och djurskydd,

- frågor i anslutning till utvidgningen av EU,

- frågor i anslutning till förhandlingarna inom Världshandelsorganisationen WTO och

- ekonomiska analyser av frågor som rör fiske och fiskerinäringen, särskilt EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Återrapportering

Återrapporteringen ska ske i enlighet med vad som anges i de enskilda uppdragen. Årsredovisningen ska kortfattat beskriva vilka studier som har tagits fram under året samt hur de har publicerats och spridits.

2

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhet

SLI ska ha ett jämställdhetsperspektiv i all sin verksamhet och, i de studier där detta är relevant, analysera konsekvenserna för kvinnor respektive män av de åtgärder som studeras.

4

Uppdrag

Årlig rapport

SLI ska senast den 15 mars varje år lämna en rapport som ska belysa viktiga förändringar inom jordbruks-, livsmedels- och fiskeområdet under det gångna året från en samhällsekonomisk utgångspunkt. Tonvikten i rapporten bör läggas på förändringar i politiken och dess samhällsekonomiska effekter, dvs. effekterna för konsumenter, producenter, skattebetalare samt övergripande effekter på miljön. Rapporten ska i huvudsak bygga på institutets genomförda och pågående analyser, men ska även ge bedömningar i stort inom verksamhetsområdet.

Utvärdering av miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006

Livsmedelsekonomiska institutet ska bistå Sveriges lantbruksuniversitet i arbetet med att slututvärdera miljö- och landsbygdsprogrammet för perioden 2000-2006.

Ett strategiskt handlingsprogram för att stärka landsbygdens utvecklingskraft

Livsmedelsekonomiska institutet ska bistå Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) vid framtagandet av ett strategiskt handlingprogram för att stärka landsbygdens utvecklingskraft.

Sveriges ordförandeskap i EU 2009

SLI ska fortlöpande bistå Jordbruksdepartementet i förberedelserna inför det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd hösten 2009 både när det gäller sakfrågor och praktiska frågor inom SLI:s ansvarsområde.

Avveckling av Livsmedelsekonomiska institutet

Regeringen har denna dag gett Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds universitet i uppdrag att inordna angiven verksamhet från SLI. Regeringen beslutar att Livsmedelsekonomiska institutet ska förbereda en avveckling av myndigheten per den 1 januari 2009. Livsmedelsekonomiska institutet ska samråda med Lunds universitet och SLU. Livsmedelsekonomiska institutet ska löpande hålla Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) underrättat om uppdragets genomförande. Senast den 1 augusti 2008 ska Livsmedelsekonomiska institutet redovisa beräknade kostnader för avvecklingen, vilka kontrakt och åtaganden som beräknas löpa efter den 31 december 2008 och en prognos över belastning på anslaget 43:11 Livsmedelsekonomiska institutet för 2008, 2009 och därefter.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

43:11

Livsmedelsekonomiska institutet (Ramanslag)

Disponeras av Livsmedelsekonomiska institutet10 308
ap.1Livsmedelsekonomiska institutet (ram)10 308

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
43:11 Livsmedelsekonomiska institutet
ap.13093 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)800
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Livsmedelsekonomiska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-25859
2008-02-25859
2008-03-25859
2008-04-25859
2008-05-25859
2008-06-25859
2008-07-25859
2008-08-25859
2008-09-25859
2008-10-25859
2008-11-25859
2008-12-25859
Summa10 308
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livsmedelsekonomiska institutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
43:11 ap.1Livsmedelsekonomiska institutet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2006+/- 2007Int. 2008Kost. 2008+/- 2008Ack. +/- utgå. 2008
Uppdragsverksamhet
Utredning/analys0060060000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Utredning/analys

SLI får ta ut avgifter för utförda ekonomiska analyser inom jordbruks- och livsmedelsområdet. Avgifternas storlek bestäms av SLI, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av SLI.

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Andreas Mattisson
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba, LS
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Lunds universitet
Sveriges lantbruksuniversitet

Senast uppdaterad: