Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 10

2008-04-17
N2008/2870/TR
Rikstrafiken
Box 473
851 06 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Rikstrafiken inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Rikstrafikens verksamhet för budgetåret 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 22, bet. 2007/08:TU1, rskr. 2007/08:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2008 för Rikstrafiken och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikInterregional kollektiv persontrafikUtveckling och samordning av kollektivtrafiken
Trafikavtal

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

1.1.1

Verksamhetsområde Interregional kollektiv persontrafik

Mål

1. Ett tillgängligt persontransportsystem, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystem utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. Hög transportkvalitet, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystems utformning och funktion ska medge en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. Säker trafik, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystem genom att dess utformning och funktion anpassas till de krav som följer av detta.

4. God miljö, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystems utformning och funktion bidrar till att miljökvalitetsmålen uppnås.

5. Regional utveckling, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystems utformning och funktion bidrar till att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken samt motverkar nackdelar av långa transportavstånd.

6. Ett jämställt persontransportsystem, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystem utformas så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar ska tillmätas samma vikt.

Återrapportering

Rikstrafiken ska redovisa hur verksamheten bidragit till att uppfylla målen för verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Utveckling och samordning av kollektivtrafiken

Mål

Ett tillgängligt persontransportsystem, regional utveckling, hög transportkvalitet och säker trafik.

Medborgarna och näringslivets grundläggande behov av interregional kollektivtrafik i alla delar av landet ska tillgodoses.

Transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik som inte upprätthålls i trafikhuvudmännens regi eller av annan och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift kan vid behov säkerställas genom de avtal Rikstrafiken träffar.

Rikstrafiken ska vid utredningar analysera vilka effekter den trafik som myndigheten träffar avtal om får för grundläggande tillgänglighet, samhällsnytta, regional utveckling, transportkvalitet och trafiksäkerhet.

Rikstrafiken ska i samverkan med trafikhuvudmän, länsstyrelser, övriga myndigheter och operatörer verka för att ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystem åstadkoms.

Återrapportering

Rikstrafiken ska bedöma hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målen.

Nyttan av den trafik som Rikstrafiken avtalar om ska utvärderas vid inrättande eller nedragning av trafik. Motiven och kostnaderna för de statliga avtalen samt konsekvenserna av uteblivet statligt avtal ska redovisas. Rikstrafiken ska även redovisa trafikmässiga uppgifter och ekonomiskt utfall för den trafik som myndigheten sluter avtal om.

God miljö

Vid utredning inför avtal om interregional kollektiv persontrafik ska hänsyn tas till delmålet om en god miljö.

Återrapportering

Rikstrafiken ska redovisa och göra en bedömning av miljöeffekterna av den trafik som Rikstrafiken sluter avtal om.

Ett jämställt persontransportsystem

Det interregionala kollektiva persontransportsystemet ska utformas så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter att påverka det interregionala kollektiva persontransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar ska tillmätas samma vikt. Makt och inflytande ska vara jämnt fördelat mellan kvinnor och män inom det interregionala kollektiva persontransportsystemet. Vid utredning inför avtal om interregional kollektivtrafik ska hänsyn tas till delmålet om ett jämställt persontransportsystem.

Återrapportering

Rikstrafiken ska redovisa arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten och bedöma hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet.

Rikstrafiken ska återrapportera och göra en bedömning av trafikstatistik från den av myndigheten avtalade trafiken. Trafikstatistiken ska när så är möjligt vara uppdelad på kön och syfte med resan. Rikstrafiken ska även återrapportera synpunkter på resan och den informationen ska vara uppdelad på kön.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Trafikavtal

Mål

Ett tillgängligt persontransportsystem, regional utveckling, hög transportkvalitet och säker trafik.

Avtalen för interregional kollektiv persontrafik ska vara kostnadseffektiva, med beaktande av de transportpolitiska delmålen och dess etappmål.

Upphandlingsmetoder och avtalsformer ska fortlöpande utvecklas.

Den avtalade trafiken ska hålla en hög kvalitet med avseende på punktlighet och tillförlitlighet.

Återrapportering

Rikstrafiken ska redovisa hur myndighetens upphandlingsmetoder och avtalsformer utvecklats. Vidare ska Rikstrafiken följa upp och redovisa hur kvaliteten i den avtalade trafiken utvecklas samt hur hur kostnaderna för den avtalade trafiken fördelar sig på regioner.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Rikstrafiken ska redovisa utgiftsprognoser för 2008-2011 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

- den 22 januari

- den 10 mars

- den 9 maj

- den 1 augusti

- den 30 oktober

3

Organisationsstyrning

1. Rikstrafiken bär från 1 januari 2004 den ekonomiska risken för de rullande materiel som nyttjas i den trafik som upphandlats. Rikstrafiken ska därför i sina avtal verka för att det ekonomiska ansvaret för denna risk överförs till de operatörer som erhåller trafikansvar.

2. Rikstrafiken kan vid behov i sin trafikupphandlingsverksamhet begära bistånd i form av sakkompetens av Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen. Omfattningen av biståndet ska regleras i avtal mellan parterna.

3. I samband med upphandling av ny trafik och förnyande av avtal ska villkor ställas på att trafikbolag deltar i ett gemensamt rikstäckande biljettbokningssystem i det fall ett lämpligt sådant system finns.

4. Rikstrafiken får göra insatser i olika former för att komplettera trafik som i huvudsak faller under trafikhuvudmännens ansvar. Denna verksamhet ska inte ersätta trafikhuvudmännens ansvar för den lokala och regionala trafiken som det definieras i trafikhuvudmannalagen. 

5. Rikstrafiken ska i årsredovisningen redovisa nedlagd tid fördelat på verksamhetsgren.

6. Rikstrafiken ska utifrån sitt kompetens- och ansvarsområdet bistå i arbetet med följande av Näringsdepartementets prioriterade projekt:

  • Ett klimateffektivt och konkurrenskraftigt trafiksystem
  • Stark utvecklingskraft på landsbygden

Rikstrafiken ska därmed i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) bistå i arbetet med att ta fram relevanta frågeställningar och delprojekt, samt underlag som behövs för projektens genomförande.

4

Uppdrag

1. Rikstrafiken ska redovisa en samlad bedömning av vilken trafik som myndigheten anser lämplig att handla upp. Bedömningen för respektive sträcka som anses lämplig att upphandla ska baseras på en prognos avseende vilken trafik som skulle kunna komma att bedrivas på sträckan i avsaknad av upphandling och utan den ev. restriktion som utgörs av fastställda trafikpliktsvillkor. Syftet är att möjliggöra en bedömning av vilken kommersiell bärkraft som finns hos den trafik som bedöms lämlig att upphandla. Konsekvenserna av alternativa ekonomiska ramar för myndighetens verksamhet ska belysas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2008. 

2. Rikstrafiken ska medverka i en försöksverksamhet för persontrafik på det statliga järnvägsnätet i delar av Norrland. Rikstrafiken ska träffa en överrenskommelse med berörda trafikhuvudmän om villkoren och formerna för det statliga engagemanget under en period av högst 10 år. Överrenskommelsen ska även omfatta en utvecklad trafik, dvs. utöver överlåtande av Rikstrafikens befintliga och planerade trafikinsatser. I den del som överenskommelsen omfattar statlig medverka i en utvecklad trafik ska medverkan i denna insats under försöket avgränsas till en period av högst fem år. Av överenskommelsen ska det även framgå att utvärderingar av försöket ska genomföras. Resultatet av en utvärdering ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 18 månader före utgången av den period under försöket som innefattar statlig medverkan i en utvecklad trafik. Vidare ska resultatet av en utvärdering redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 18 månader före utgången av hela försöksperioden.

3. Rikstrafiken ska utreda hur myndigheten i sin verksamhet kan beakta de särskilda förutsättningar och behov som gäller för olika näringar i olika delar av landet och hur myndigheten kan medverka till en positiv utveckling av dessa. Exempelvis ska möjligheten att bidra till turistnäringens utveckling belysas. En bedömning ska även göras av eventuella ekonomiska konsekvenser som detta kan medföra för myndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2008.

4. Rikstrafiken ska medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar. Rikstrafiken ska till den 2 juli 2009, för perioden fr.o.m. 1 januari 2008 t.o.m. 30 juni 2009, redovisa:

- myndighetens bidrag till genomförandet av den nationella strategins prioriteringar.

- resultat av myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:11

Rikstrafiken: Administration (Ramanslag)

Disponeras av Rikstrafiken25 533
ap.1Rikstrafiken: Administration (ram)25 533
Disponeras av regeringen1 825
ap.2Till regeringens disposition (ram)1 825

36:12

Trafikavtal (Ramanslag)

Disponeras av Rikstrafiken986 000
ap.1Trafikupphandling (ram)986 000

Villkor för anslag 36:12

ap.1 Trafikupphandling

Anslaget ska användas för statens trafikavtal rörande transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik. Vidare får anslaget användas för tillfällig juridisk, ekonomisk eller annan expertis vid ingående av nya avtal samt för vissa förvaltningskostnader som är direkt hänförliga till trafikavtal.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2008Indrag av anslagsbelopp
36:11 Rikstrafiken: Administration
ap.18213 %0
ap.20Allt0
36:12 Trafikavtal
ap.198 600Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap200820092010 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
36:12 Trafikavtal
ap.14 150 000897 7002 694 7482018
Belopp angivna i tkr

Villkor

Rikstrafiken bemyndigas att under 2008 för ramanslaget 36:12 Trafikavtal ingå ekonomiska förpliktelser i samband med tjänstekoncessioner, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik, som inklusiva tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 150 000 000 kronor under perioden 2009-2018.

Rikstrafiken får fatta beslut i ärenden som omfattas av 4 kap. 5 § järnvägsförordningen (2004:526).

Rikstrafiken får fatta beslut om avtal om ny trafik och villkoren för denna trafik i den mån regeringen inte beslutat något annat. Rikstrafiken får även fatta beslut om att förändra utbudet av den trafik som myndigheten avtalar om och fatta beslut om att lägga ned trafik som bedrivs under avtal.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 800
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 070
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Rikstrafikens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2008-01-252 280
2008-02-252 280
2008-03-252 280
2008-04-252 077
2008-05-252 077
2008-06-252 077
2008-07-252 077
2008-08-252 077
2008-09-252 077
2008-10-252 077
2008-11-252 077
2008-12-252 077
Summa25 533
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rikstrafikens disposition enligt detta regleringsbrev är:
36:11 ap.1Rikstrafiken: Administration
På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Enar Lundgren
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Internrevisionen, SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Näringsdepartementet/SAM
Näringsdepartementet/ADM
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Handisam

Senast uppdaterad: