Miljödepartementet


Regeringsbeslut
22

2008-02-14
M2008/695/Mk
Statens strålskyddsinstitut
171 16 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens strålskyddsinstitut
Riksdagen har beslutat om Statens strålskyddsinstituts verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 06, bet. 2006/07:FöU1, rskr. 2006/07:32, prop. 2006/07:1, utg.omr. 20, bet. 2006/07:MJU1, rskr. 2006/07:65).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Statens strålskyddsinstitut (SSI) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MiljöpolitikPådrivande och förebyggande miljöarbeteKärnenergitillsyn och beredskap
Allmän tillsyn
Information och utbildning
Kunskap och underlag för miljöarbeteMiljöövervakning
Samordning, uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarÅtgärder inom Samverkansområde Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen
Krisberedskapsförmåga
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteÖsteuropa och Centralasien
NäringspolitikInnovation och förnyelseUpprätthållande av nationell metrologi

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.

1.1.1

Verksamhetsområde Pådrivande och förebyggande miljöarbete

Mål

Att nationellt och internationellt utveckla och tillämpa styrmedel i enlighet med de fem grundläggande miljövärdena.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Kärnenergitillsyn och beredskap

Skydd av arbetstagare och allmänhet

Verksamheter med joniserande strålning skall bedrivas på ett sätt som är förenligt med en säker strålmiljö för arbetstagare och allmänhet.

Återrapportering

SSI skall redovisa vilka tillsynsåtgärder och andra åtgärder samt forskningsinsatser som genomförts för att förebygga missöden och akuta strålskador samt för att hålla stråldoser till arbetstagare och allmänhet så låga som det rimligen är möjligt.

SSI skall vidare redovisa hur myndighetens arbete genom informationsinsatser och andra åtgärder bidragit till en god kontroll av radioaktiva strålkällor i syfte att motverka att sådana kommer på avvägar, samt att herrelösa strålkällor tas omhand.

Säker hantering av radioaktivt avfall och begränsning av utsläpp

Använt kärnbränsle och radioaktivt avfall skall hanteras, transporteras och slutförvaras på ett från strålskyddssynpunkt säkert sätt. Uppkomst av radioaktivt avfall liksom radioaktiva utsläpp skall begränsas så långt rimligt möjligt. Transport av radioaktiva ämnen och nedläggning av kärntekniska anläggningar skall ske på ett från strålskyddssynpunkt säkert sätt. Granskning, dialog och information i samband med pågående lokaliserings- och tillståndsprocesser skall genomföras på ett sådant sätt att ett fullgott beslutsunderlag från strålskyddssynpunkt erhålls.

Återrapportering

SSI skall redovisa vilka tillsynsåtgärder och andra åtgärder samt forskningsinsatser som vidtagits för att bedöma och begränsa riskerna med hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall i långt och kort tidsperspektiv. SSI skall vidare beskriva vilka åtgärder som vidtas rörande friklassning och för att begränsa utsläpp.

Rapporteringen skall särskilt avse:

- åtgärder för att använt kärnbränsle slutförvaras på ett från strålskyddssynpunkt säkert sätt,

- åtgärder för att nedläggning av kärntekniska anläggningar sker på ett från strålskyddssynpunkt säkert sätt,

- åtgärder som vidtagits för att utveckla metoder för tillsyn enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods.

Nationell strålskyddsberedskap

En god nationell basberedskap skall upprätthållas, vidareutvecklas och samordnas med internationella åtaganden inom myndighetens ansvarsområde. SSI skall vidare samordna den nationella mättekniska kompetensen i beredskapssyfte. (Gäller även för verksamhetsgren Allmän tillsyn.)

Återrapportering

SSI skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur arbetet bedrivits tillsammans med andra myndigheter. SSI skall också redovisa vilka effekter insatserna givit. Redovisningen skall särskilt avse tillsynen över beredskapen på kärntekniska anläggningar.

Återrapporteringen bör göras gemensam för politikområdena Skydd mot olyckor och Miljöpolitik, dock med fördelning av kostnader på respektive verksamhetsgren.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Allmän tillsyn

Patientstrålskydd vid medicinsk användning av strålning

Sjukvården skall ha de rutiner och den kompetens som krävs för att medicinska undersökningar och behandlingar med strålning skall kunna utföras på ett säkert sätt.

Återrapportering

SSI skall redovisa vilka tillsynsåtgärder och andra åtgärder samt forskningsinsatser som vidtagits. SSI skall särskilt redovisa vilka strategier som tillämpats för uppföljning av olika undersökningar (t.ex. i form av referensnivåer) och av patientstrålskyddet i doskrävande tekniker samt vilka dosminskande effekter insatserna givit.

Skydd av arbetstagare och allmänhet

Alla verksamheter med joniserande strålning skall bedrivas på ett sätt som är förenligt med en säker strålmiljö för arbetstagare och allmänhet

Återrapportering

SSI skall redovisa vilka tillsynsinsatser och andra åtgärder samt forskningsinsatser som genomförts för att förebygga missöden och akuta strålskador samt för att hålla stråldoser till arbetstagare och allmänhet så låga som det rimligen är möjligt. SSI skall vidare redovisa hur myndighetens arbete bidragit till god administrativ kontroll av strålkällor och motverkat risken för att sådana kommer på drift.

Skydd mot naturlig joniserande strålning

SSI skall följa utvecklingen vad gäller mätteknik och bedömning av hälsorisker för radon och utföra kalibrering av olika typer av radonmätare.

Stråldoser från naturlig joniserande strålning till allmänheten och arbetstagare skall begränsas.

Återrapportering

SSI skall redovisa vilka insatser som gjorts för att följa utvecklingen av mätteknik och bedömning av hälsorisker för radon. Antalet genomförda radonkalibreringar skall redovisas.

SSI skall redovisa vilka tillsynsåtgärder och andra åtgärder samt forskningsinsatser som genomförts för att bedöma omfattningen av och minska exponeringen för naturlig joniserande strålning på arbetsplatser, i boendet etc.

SSI skall särskilt redovisa hur arbetet med genomförandet av det s.k. BSS-direktivet (1996/29/Euratom) fortlöper.

Skydd mot ickejoniserande strålning

Särskilda insatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper och medvetenhet om de strålrisker som UV-strålning medför för att därigenom minimera hälsoeffekterna till följd av ickejoniserande strålning. Detta skall ske i samarbete med berörda myndigheter och andra aktörer. SSI skall arbeta enligt framtagen strategisk handlingsplan.

SSI skall följa utvecklingen vad gäller elektromagnetiska fält (EMF) och deras effekter på människan. Informationsinsatser skall göras för att öka allmänhetens kunskaper om EMF. Tillsynsinsatser skall göras för att begränsa skadlig exponering för EMF. Detta skall ske i samarbete med berörda myndigheter.

Återrapportering

SSI skall redovisa vilka åtgärder enligt fastlagd strategisk handlingsplan som vidtagits för att minska exponeringen för UV-strålning och begränsa exponeringen för övrig optisk strålning, hur arbetet har bedrivits tillsammans med andra myndigheter samt vilka effekter åtgärderna haft.

SSI skall redovisa vilka insatser som vidtagits för att följa utvecklingen vad gäller EMF och dess effekter på människan. Myndigheten skall vidare redovisa vilka tillsynsinsatser som gjorts för att begränsa skadlig exponering för EMF. Redovisningen skall även avse vilka informations- och utbildningsinsatser som gjorts för att öka allmänhetens kunskaper om EMF.

Säker hantering av radioaktivt avfall och begränsning av utsläpp

Radioaktivt avfall skall hanteras, transporteras och slutförvaras på ett från strålskyddssynpunkt säkert sätt. Uppkomst av radioaktivt avfall liksom radioaktiva utsläpp skall begränsas så långt rimligt möjligt. Transport av radioaktiva ämnen samt rivning av byggnader där verksamhet med strålning har bedrivits skall ske på ett från strålskyddssynpunkt säkert sätt.

Återrapportering

SSI skall redovisa vilka tillsynsåtgärder och andra åtgärder samt forskningsinsatser som vidtagits för att bedöma och begränsa riskerna med hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall i långt och kort tidsperspektiv. SSI skall vidare beskriva vilka åtgärder som vidtas rörande friklassning och för att begränsa utsläpp.

Rapporteringen skall särskilt avse vilka åtgärder som vidtagits, och vilka kostnader som detta medfört, när det gäller omhändertagandet av visst radioaktivt avfall som finansieras med medel från anslag 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Information och utbildning

Information, utbildning

SSI skall verka för att dess målgrupper har nödvändig kunskap om strålning och dess risker.

Återrapportering

SSI skall redovisa vilka insatser som har gjorts för att förbättra olika gruppers kunskaper om strålning och dess risker.

Rapporteringen skall särskilt avse:

- insatser för att sprida kunskap om miljömålsarbetet inom miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö,

1.1.2

Verksamhetsområde Kunskap och underlag för miljöarbete

Mål

Att genom forskning, uppföljning och analys ta fram den kunskap som behövs för att genomföra och förnya insatser för att nå miljökvalitetsmålen.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Miljöövervakning

Miljöövervakningsprogram

Ett miljöövervakningsprogram för strålning skall bedrivas med avseende på tillstånd och förändringar i den yttre miljön och i bebyggd miljö.

Återrapportering

SSI skall redovisa hur ett sammanhållet miljöövervakningsprogram, med ingående delprogram, har utvecklats samt redovisa data från miljöövervakningen till Miljömålsrådet. Redovisningen skall sammanfatta strålningsläget i Sverige.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Samordning, uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö

Mål

SSI skall inom ramen för sitt miljömålsansvar verka pådrivande och utveckla kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö med tillhörande delmål.

Återrapportering

SSI skall till Miljömålsrådet redovisa förslag till kostnadseffektiva åtgärder och förslag till nya eller förändrade delmål och styrmedel för att nå miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. Åtgärdsanalysen skall innehålla en beskrivning av de samhällsekonomiska konsekvenserna och förslag på lämpliga styrmedel.

SSI skall inhämta och redovisa uppgifter om nedlagda kostnader vid berörda myndigheter för arbetet med åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. Redovisningen skall ske per delmål och så långt möjligt innehålla en bedömning av den effekt de olika åtgärderna har haft. En sammanställning för respektive 2005, 2006 och 2007 skall redovisas till Miljömålsrådet vid Naturvårdsverket enligt rådets riktlinjer senast den 30 september 2008.

1.2

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.

1.2.1

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen

Mål

Målet för verksamheter inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen är att minska riskerna för och konsekvenserna av spridning av farliga ämnen och allvarlig smitta vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

1.2.1.2

Verksamhetsgren Krisberedskapsförmåga

Mål

Målet är att Statens strålskyddsinstitut skall ha en god krishanteringsförmåga, operativ förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar i enlighet med vad som sägs i Fö2006/2843/CIV.

Återrapportering

SSI skall redovisa ovanstående förmågor enligt skalan;

- god förmåga,

- i huvudsak god förmåga men med vissa brister,

- viss, men bristfällig förmåga respektive

- ingen/mycket bristfällig förmåga.

Redovisningens bedömningar skall göras gentemot risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys och gentemot de omvärldsexempel som KBM tagit fram. Gränssättande faktorer inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt påverkar förmågan att hantera allvarliga störningar skall redovisas, liksom alternativa sätt att säkerställa att den nytta som verksamheten normalt tillhandahåller kan levereras på annat sätt om inte den ordinarie verksamheten kan bedrivas. Uppföljningen skall redovisa vilka effekter genomförda åtgärder och verksamheter haft på förmågorna. I de fall utfallet, i effekt- eller kostnadstermer, väsentligt skiljer sig från planen skall detta kommenteras och motiveras. Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och effekterna dessa haft på förmågorna skall särredovisas.

1.3

Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

1.3.1

Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

1.3.1.1

Verksamhetsgren Östeuropa och Centralasien

Strålskyddssamarbete

Målet för det svenska utvecklingssamarbetet på strålskyddsområdet är att i Ryssland och Ukraina bidra till att stärka strålskyddet för människa och miljö. Detta skall ske i anslutning till de kärnkraftverk som samarbetet omfattar. I nordvästra Ryssland skall det också ske i anslutning till de åtgärdsprogram som genomförs för omhändertagande av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Beredskapssamarbete

Målet med utvecklingsarbetet vad gäller beredskap mot kärntekniska olyckor är att genom samarbete med ansvariga för beredskapsfrågor i Ryssland och Ukraina bidra till att skapa en samordning för tidig varning, informationsutbyte och samverkan i händelse av en allvarlig kärnteknisk olycka.

Inom ramen för strålskydds- och beredskapssamarbetet skall SSI också bistå Regeringskansliet med expertstöd vid t.ex. internationella möten och förhandlingar samt i kontakter med den Europeiska kommissionen och EBRD i övrigt.

Utvecklingssamarbete genom Sida

Utvecklingssamarbete med Östeuropa utanför det kärntekniska området, dvs. verksamheter med strålning inom t.ex. medicin, forskning och industri, skall bl.a. ske i samverkan med Sida. SSI skall verka för att strålskyddet utvecklas och stärks i samarbetsländerna, att omhändertagande av radioaktivt avfall sker på ett från strålskyddssynpunkt säkert sätt samt att beredskapen mot olyckor med strålkällor stärks i dessa länder. Detta skall ske genom bl.a. kunskapsöverföring, myndighetssamarbete och överföring av viss utrustning.

Återrapportering

SSI skall ländervis göra en analys av måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål.

SSI skall redovisa hur stödet förhåller sig till Europeiska kommissionens stödprogram för regionen och till stöd som lämnas via Nordliga dimensionens miljöpartnerskap, NDEP:s stödfond.

Återrapportering

SSI skall till Sida återrapportera projekten i enlighet med Sidas bestämmelser.

1.4

Politikområde Näringspolitik

1.4.1

Verksamhetsområde Innovation och förnyelse

1.4.1.1

Verksamhetsgren Upprätthållande av nationell metrologi

Riksmätplats för joniserande strålning

1. Normaler för joniserande strålning skall upprätthållas med hög standard och tillräcklig omfattning och relevans. Spårbarhet skall utvecklas och säkerställas genom metrologisk FoU och internationella jämförelser.

2. Öka kunskap och kompetens inom dosimetri, i första hand hos högskolor, näringsliv och inom sjukvården, genom att bedriva metrologiska och mättekniska FoU-projekt samt kunskapsutbyten för att stimulera innovationer, tillväxt och förnyelse.

Återrapportering

SSI skall till Näringsdepartementet redovisa dels ett budgetunderlag för riksmätplatsverksamheten inkl. FoU innehållande planer och finansiella behov för det kommande verksamhetsåret, dels en verksamhetsberättelse i SSI:s årsredovisning som anger hur bidragsmedlen använts samt dess effekter och uppnådda resultat i förhållande till målsättningen.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

SSI skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna skall lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

  • 23 januari

  • 7 mars

  • 2 maj

  • 2 augusti

  • 30 oktober

Miljöledningsredovisning

SSI skall årligen i samband med årsredovisningen, dock senast den 1 mars, redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005 med ändring den 25 oktober 2006 (dnr M2006/4485/Hm).

4

Uppdrag

Avgifter för tillståndspliktig verksamhet

SSI skall senast den 31 oktober 2007 redovisa utfallet av infordrade avgifter för tillsyn av tillståndspliktig verksamhet enligt förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut. Redovisningen skall omfatta utfall av avgifter, uppdelade per verksamhetsgren, i förhållande till kostnaderna för 2004-2006. Underlag med förslag till avgifter för 2008-2010 skall ingå. I skrivelsen skall användningen av avgiftsmedlen beskrivas och hur prioriteringar gjorts mellan verksamheter anges.

Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken

SSI skall i samverkan med Statens kärnkraftinspektion (SKI) senast den 1 maj 2007, till regeringen redovisa säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken. SKI skall svara för att den samlade redovisningen kommer in till regeringen.

Kärnsäkerhetskonventionen

SSI skall i samverkan med SKI sammanställa den svenska nationalrapporten enligt kärnsäkerhetskonventionen inför det fjärde granskningsmötet som börjar den 14 april 2008. Denna skall vara regeringen tillhanda senast den 15 juni 2007 för att kunna redovisas till konventionens sekretariat senast den 28 september 2007. Sammanställningen av nationalrapporten skall även göras i lämplig samverkan med industrin. SKI skall svara för att den samlade redovisningen kommer regeringen till handa.

Östeuropa och Centralasien

SSI skall tillsammans med SKI i särskild redovisning senast den 3 mars 2008 till regeringen (Utrikesdepartementet) lämna in en årsrapport som beskriver enskilda insatser som gjorts på verksamhetsområdet, förutom det som berör utvecklingssammarbetet genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), kostnader samt uppnådda resultat. SSI skall svara för att den samlade redovisningen kommer in till regeringen.

SSI skall tillsammans med SKI senast den 1 oktober 2007 till regeringen (Utrikesdepartementet) lämna en halvårsrapport som beskriver det samlade kärnsäkerhetssamarbetet med Ryssland och Ukraina. I denna skall beskrivas enskilda insatser som gjorts på området, kostnader samt uppnådda resultat. SSI skall svara för att den samlade redovisningen kommer in till regeringen.

Förberedelser inför sveriges orförandeskap i EU

SSI skall löpande bistå departementet i förberedelserna inför ordförandeskapet i EU:s ministerråd 2009. Som ett led i detta skall SSI senast den 1 juni 2007 översiktligt redovisa

- eventuella förberedelser vid myndigheten inför ordförandeskapet,

- om det finns några EU-relaterade sakfrågor inom myndighetens ansvarsområde som Sverige särskilt bör uppmärksamma inför ordförandeskapet.

Regelförenkling

SSI skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Miljödepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 (dnr N2006/10426/NL). Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till 2010.

SSI skall i ett första steg redovisa underlag till Miljödepartementet senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle minska företagens administrativa kostnader.

SSI skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

SSI skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader skall SSI senast den 30 mars 2007, till Verket för näringslivsutveckling (Nutek), redovisa sådana förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

Folkhälsa

SSI skall till Statens folkhälsoinstitut rapportera utvecklingen av bestämningsfaktorerna för hälsan inom det egna verksamhetsområdet och bistå institutet med dataunderlag som visar utvecklingen samt rapportera de insatser som genomförts för att påverka utvecklingen. Aktuella bestämningsfaktorer och period för vilken data skall lämnas bestäms i samråd med Statens folkhälsoinstitut. Redovisningen skall ske till Statens folkhälsoinstitut före den 1 april 2008 och vid behov kompletteras före den 1 oktober 2008.

SSI skall även återrapportera vilka bestämningsfaktorer för folkhälsan inom folkhälsopolitiken som man anser som särskilt viktiga samt även ange inom vilka verksamhetsområden och på vilka beslutsunderlag man genomfört hälsokonsekvensbedömningar (HKB). Denna reodovisning skall ske till regeringen (Socialdepartementet) samt till Statens folkhälsoinstitut senast den 28 december 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

34:1

Statens strålskyddsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Statens strålskyddsinstitut118 953
ap.1Statens strålskyddsinstitut (ram)98 953
ap.2Forskning (ram)20 000

Villkor för anslag 34:1

ap.1 Statens strålskyddsinstitut

1. Beslut som medför disposition av medel överstigande 5 000 000 kronor skall underställas regeringen för godkännande.

2. Av anslaget får högst 4 000 000 kronor utbetalas till andra myndigheter, landsting, kommuner och frivilligorganisationer för att täcka kostnader i samband med hälsoupplysning om UV-strålningens risker.

ap.2 Forskning

Från anslagsposten skall högst 10 000 000 kronor användas till grundläggande strålskyddsforskning i enlighet med SSI:s nationella forskningsstrategi.

Från anslagsposten får bekostas utgifter för resor, information och administration, inklusive personalkostnader som är direkt föranledda av forskningsverksamheten.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
34:1 Statens strålskyddsinstitut
ap.12 9693 %0
ap.26003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
34:1 Statens strålskyddsinstitut
ap.10002009
ap.221 00013 7007 3002009
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)31 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 300
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

I händelse av allvarlig radiologisk olycka får SSI disponera räntekontokredit på ytterligare högst 10 000 000 kronor för att utföra akuta mätinsatser som är nödvändiga som beslutsunderlag för räddnings- och skyddsinsatser.

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens strålskyddsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-259 912
2007-02-259 912
2007-03-259 912
2007-04-259 912
2007-05-259 912
2007-06-259 912
2007-07-259 912
2007-08-259 912
2007-09-259 912
2007-10-259 912
2007-11-259 912
2007-12-259 921
Summa118 953
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens strålskyddsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
34:1 ap.1Statens strålskyddsinstitut
34:1 ap.2Forskning

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
Utbildning m.m.-1012001 2001 000200299
Belopp angivna i tkr

Villkor

Utbildning m.m.

SSI:s uppdragsverksamhet skall finansieras med avgifter. Uppdragsverksamheten omfattar framför allt utbildning. Omfattningen av SSI:s uppdragsverksamhet får inte överstiga 15 procent av det belopp som aviserats under ramanslaget och skall bedrivas så att den inte inkräktar på den ordinarie verksamheten. Avgiftens storlek bestäms av SSI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Intäkterna disponeras av SSI.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Icke kärnteknisk verksamhet25110011 00011 00000
Kärnteknisk verksamhet25510079 05279 05200
Summa0090 05290 05200
Belopp angivna i tkr

Villkor

Icke kärnteknisk verksamhet

Avgifter enligt 3 och 4 §§ förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut skall inlevereras till inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

Kärnteknisk verksamhet

Avgifter enligt 1 § förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut skall inlevereras till inkomsttitel 2551 Avgifter från kärnkraftverken

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Enligt 5 § avgiftsförordningen (1992:191) skall, om inget annat ekonomiskt mål för verksamheten beslutas, avgifter beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SSI får inom ramen för östsamarbetet ta emot uppdrag från Europeiska unionen, FN, IAEA och andra internationella organisationer. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Verksamheten inom verksamhetsgrenen Östeuropa och Centralasien finansieras via medel från UO 7 och regleras i särskilt regleringsbrev.

8

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras32 350
Belopp angivna i tkr

Villkor

SSI erhåller 32 350 000 kronor från Krisberedskapsmyndigheten för investeringar i svensk strålskyddsberedskap.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

SSI har under 2006 erhållit medel från Krisberedskapsmyndigheten (KBM) för investeringar i svensk strålskyddsberedskap. SSI:s intäkter exklusive bidraget från KBM understiger beloppet enligt 1 kap. 3 § andra stycket 3 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

SSI undantas från kravet att 2007 lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § ovanstående förordning

För anläggningstillgång som finansieras med medel som SSI erhåller från KBM, undantas SSI från kravet i 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) att anläggningstillgångar som används i verksamheten skall finansieras med lån i Riksgäldskontoret.

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Stefan Appelgren
Kopia till

Utrikesdepartementet - Enheten för Östeuropa och Centralasien
Försvarsdepartementet - Enheten för det civila försvaret
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet - Enheten för IT, forskning och utveckling
Socialdepartementet - Enheten för folkhälsa
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksdagen, Försvarsutskottet
Riksdagen, Miljö-och Jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete
Statens räddningsverk
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kärnkraftinspektion

Senast uppdaterad: