Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2008-01-10
N2007/10362/TR
N2007/6223/TR (delvis)
Sjöfartsverket
601 78 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Sjöfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Sjöfartsverkets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 22, bet. 2006/07:TU1, rskr. 2006/07:35).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Sjöfartsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Sjöfartsverkets ansvarsområde.



PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikSjöfartMyndighets- och sektorsverksamhet
Produktionsverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

1.1.1

Verksamhetsområde Sjöfart

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där sjötransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. Hög transportkvalitet, där sjötransportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. Säker trafik, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom Sjötransportsystemet. Sjötransportsystemets utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta.

4. God miljö, där sjötransportsystemets utformning och funktion skall bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås.

5. Regional utveckling, där sjötransportsystemets utformning och funktion skall bidra till att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken samt motverka nackdelar av långa transportavstånd.

6. Ett jämställt sjötransportsystem, där sjötransportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka sjötransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

Återrapportering

Sjöfartsverket skall redovisa hur verksamheten har bidragit till att uppfylla alla målen för verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Myndighets- och sektorsverksamhet

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem

Sjöfart skall kunna bedrivas säkert året runt på samtliga svenska hamnar av betydelse.

Andelen personer med funktionshinder och andra grupper med särskilda behov som kan utnyttja sjöfarten skall öka. Senast år 2010 bör sjötransportsystemet vara tillgängligt för personer med funktionshinder.

Återrapportering

Sjöfartsverket skall redovisa antal anlöp som krävt isbrytarassistans fördelat per hamn.

Sjöfartsverket skall redovisa vidtagna åtgärder, återstående brister, behov av åtgärder och planerade insatser för att nå etappmålet om ett sjötransportsystem, som är tillgängligt för personer med funktionshinder år 2010.

Återrapporteringen skall ske i Sjöfartsverkets sektorrapport som skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 april 2008.

2. En hög transportkvalitet

Kvaliteten i det svenska sjötransportsystemet, mätt i termer av tillförlitlighet, trygghet, flexibilitet, bekvämlighet, framkomlighet och tillgång till information skall successivt förbättras.

Svenska farleder med intensiv fartygstrafik skall senast år 2014 vara sjömätta i enlighet med internationellt antagen standard. Detta mål gäller även de farleder som ofta trafikeras av fartyg som transporterar miljöfarligt gods och olja. I yta räknat innebär målsättningen att 40 000 km2 ska mätas under perioden 2006-2014, eller drygt 4 400 km2 per år.

Återrapportering

Sjöfartsverket skall redovisa förseningar och andra störningar som ligger under Sjöfartsverkets kontroll. Sjöfartsverket skall redovisa hur stor andel av de allmänna sjökorten som är digitaliserade. Sjöfartsverket skall redovisa hur stor andel av farleder med intensiv fartygstrafik som uppfyller IHO:s standard S 44. Sjöfartsverket skall redovisa hur stor yta som sjömäts under år 2007. Redovisningen skall delas upp i skärgårdsmätningar och utsjömätningar. Återrapporteringen skall ske i Sjöfartsverkets sektorrapport.

3. En säker sjöfart

Antalet dödade och svårt skadade i handelssjöfarten till följd av olyckor under perioden 1998-2007 bör halveras. Samma mål gäller för trafiken med fiske- och fritidsbåtar. Målet för färjetrafiken och övrig passagerarsjöfart är att inga allvarliga olyckor skall inträffa. Åtgärder som särskilt syftar till att förbättra barns säkerhet i sjöfarten skall prioriteras. En ökad användning av teknik som främjar ett säkert sjötransportsystem skall eftersträvas. Efterforskning och räddning av människor i sjönöd samt sjuktransporter från fartyg skall kunna utföras dygnet runt inom de områden som lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och internationella överenskommelser anger. Sjöräddningen skall med en flyg- eller ytenhet i 90 procent av fallen kunna undsätta en nödställd inom 90 minuter från det att larm inkommit till sjöräddningscentralen

Målet gäller inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon dock inte vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren.

Återrapportering

Sjöfartsverket skall redovisa statistik över antalet dödade eller svårt skadade fördelade på handelssjöfart, fiske- och fritidsbåtstrafik, färje- och övrig passagerartrafik. Sjöfartsverket skall redovisa statistik över inspektioner och besiktningar av svenska fartyg. Sjöfartsverket skall redovisa antalet hamnstatskontroller av utländska fartyg. Återrapporteringen bör även omfatta internationella jämförelser. Sjöfartsverket skall redovisa översiktligt vad verket gjort för att uppnå målen. Sjöfartsverket skall redovisa statistik över antalet sjöräddningsoperationer samt hur målet för sjöräddningen har uppfyllts.

Sjöfartsverket skall redovisa de åtgärder myndigheten vidtagit, genom marknadskontroll eller på annat sätt, för att säkerställa att fritidsbåtar på marknaden uppfyller kraven i lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar och enligt föreskrifter meddelade med stöd av lagen. Återrapporteringen skall ske i Sjöfartsverkets sektorrapport.

4. En god miljö

Sjöfarten skall bidra till att sjöfartens negativa miljöpåverkan minskar och att miljöpolitikens delmål nås.

Återrapportering

Sjöfartsverket skall rapportera sjöfartssektorns samlade miljöpåverkan och förändringar i förhållande till relevanta delmål i miljöpolitiken.

Redovisningen skall omfatta:

1. Utvecklingen av det nationella arbetet med att minska sjöfartens miljöpåverkan;

2. Sjöfartsverkets insatser på ett internationellt plan och arbetsläget i internationella forum avseende minskad miljöpåverkan från sjöfarten;

3. Utsläppen av koldioxid, flyktiga organiska ämnen (VOC), svaveldioxid, kväveoxider, olja och kemikalier samt energianvändning (kWh) per transportarbete.

Återrapporteringen skall ske i Sjöfartsverkets sektorrapport.

5. Regional utveckling

Tillgängligheten för medborgare och näringsliv mellan olika regioner samt mellan regioner och omvärlden skall successivt förbättras.

Återrapportering

Sjöfartsverket skall redovisa indikationer på utvecklingen i förhållande till målet, exempelvis gällande transporttid och transportkostnader mellan regioner och omvärlden. Sjöfartsverket skall redovisa ingående respektive utgående avgiftsbelagda godsflöden fördelade på Sjöfartsverkets sjötrafikområden. Sjöfartsverket skall redovisa antalet passagerare fördelade på Sjöfartsverkets sjötrafikområden. Återrapporteringen skall ske i Sjöfartsverkets sektorrapport.

6. Ett jämställt sjötransportsystem

Övriga transportpolitiska etappmål skall följas upp ur ett jämställdhetsperspektiv.

Återrapportering

Sjöfartsverket skall redovisa arbetet med att intergrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Sjöfartsverket skall vidare redovisa en uppföljning av övriga trasportpolitiska etappmål ur ett jämställdhetsperspektiv. Individbaserad statistik skall presenteras och analyseras utifrån kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Återrapporteringen skall ske i Sjöfartsverkets sektorrapport.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Produktionsverksamhet

Mål

Produktionsverksamheten skall bedrivas med hög effektivitet och genomblickbarhet.

Återrapportering

Sjöfartsverket skall redovisa intäkter och kostnader uppdelade enligt följande verksamhetsindelning: farleder, isbrytning, sjögeografisk information, sjötrafikinformation, lotsning och sjöräddning. Intäkterna från farledsavgifterna skall särredovisas. De delar av Sjöfartsverkets verksamhet som är konkurrensutsatta skall särredovisas. De totala kostnaderna för verkets sjötrafikområden skall redovisas per sjötrafikområde.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Beträffande mål och återrapportering för myndighetens verksamhet inom verksamhetsområdena Svåra påfrestningar och Civilt försvar inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet hänvisas till riktlinjebeslut för budgetåret 2007 avseende verksamhetsgrenarna Krisberedskapsförmåga och Försvarsförmåga inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

2. Sjöfartsverket skall till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa utgiftsprognoser för åren 2007 - 2010 för samtliga anslag, inklusive det från EU-budgeten finansierade stödet till det Transeuropeiska nätverket, som myndigheten disponerar. Prognoserna skall lämnas i informationssystemet Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas.

- den 23 januari 2007

- den 7 mars 2007

- den 2 maj 2007

- den 2 augusti 2007

- den 30 november 2007

kris

3. Sjöfartsverket skall redovisa miljömål och handlingsplan samt uppgift om hur miljöledningssystemet har integrerats i den ordinarie verksamheten i samband med årsredovisningen. Redovisningen av miljöledningsarbetet skall ske enligt regeringsbeslut från 10 november 2005 (M2005/4563/Hm) med ändring 25 oktober 2006 (M2006/4485/Hm).

3

Organisationsstyrning

1. Sjöfartsverket skall på ett företagsekonomiskt sätt och inom ramen för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning bidra till att de transportpolitiska målen uppfylls.

Återrapportering: Kostnaderna för och intäkterna från myndighetens verksamheter samt vidtagna åtgärder skall redovisas i verksamhetsgrenar enligt följande indelning:

- Myndighets- och sektorverksamhet

- Produktionsverksamhet

2. Sjöfartsverket skall effektivt administrera sökandet, genomförandet och återrapporteringen av bidrag från EU:s budget för Transeuropeiska nätverk, TEN.

Återrapportering: Sjöfartsverket skall senast den 10 februari 2007 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka projekt bidrag sökts för, vilka projekt som beviljats bidrag och takten på utbetalning av bidragen. Verket skall också redovisa på vilket sätt aktuella TEN-projekt bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen.

3. Sjöfartsverket skall i årsredovisningen lämna en separat resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportverksamheten.

4. Förvaltaransvaret för följande anläggningar skall överföras från Handelsflottans kultur- och fritidsråd till Sjöfartsverket:

-På fastigheten Stockholm Ladugårdsgärdet 1:2 som arrenderas av Stockholms stad; en byggnad, en fotbollsplan, en 100-meters tartanbana, en basketbollplan, en längdhoppsgrop, en kulring, en fast monterad grill med rök i anslutning till uteplats samt en utomhuspool ovan mark.

-På fastigheten Göteborg Bräcke 729:179 som arrenderas av Göteborgs stad; tre byggnader, två fotbollsplaner, en 100- meters tartanbana, en längdhoppsgrop, en kulring, en tennisbana samt en elbelyst terrängbana om 821 meter.

-På fastigheten Norrköping Slottshagen 1:13 som arrenderas av Norrköpings kommun; statens del av en med Norrköping kommun gemensamt ägd byggnad, ett garage, en basketbollplan, en beachvolleybollplan samt en boulebana.

Anläggningarna skall överföras till bokfört värde.

5. Sjöfartsverket skall bistå Statens institut för kommunikationsanalys(SIKA) i dess uppdrag att senast den 18 maj 2007 redovisa en rapport om uppföljning av det transportpolitiska målet och de sex delmålen för år 2006.

6. Sjöfartsverket skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

7. I ledningsgruppen skall inget kön ha en representation som understiger 40 procent senast 2010. Sjöfartsverket skall redovisa arbetet med att uppnå jämn könsfördelning internt samt redovisa könsfördelningen i egna ledningsgrupper.

4

Uppdrag

1. Sjöfartsverket skall vara avvecklingsmyndighet för HKF och därigenom ha arbetsgivaransvaret för den personal som motsätter sig övergång till Sjöfartsverket. Arbetsledningsansvaret för denna personal som inte flyttar med kan föras över till annan part som skall fullgöra arbetsgivarens uppgift enligt trygghetsavtalet och så långt som möjligt aktivt medverka till att den övertaliga personalen kan få nytt arbete eller finna en annan acceptabel lösning i enskilda fall. Sjöfartsverket ansvarar för avveckling av HKF:s kanslilokal och utrustning, verkställa slutlig arkivläggning samt avsluta återstående kontrakt eller andra åtaganden. Avvecklingskostnaderna skall säredovisas. Sjöfartsverket har befogenhet att slutligt reglera tillgångar och skulder. Försäljningar skall ske på affärsmässiga grunder.

2. Sjöfartsverket skall senast 1 april 2007 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redogöra för hur verkets överkapacitet av fartyg skall åtgärdas.

3. Sjöfartsverket skall senast den 1 april 2007 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redogöra för hur man ska uppnå uppsatta mål inom sjömätningen. Redogörelsen skall innehålla tidplan, yta att mäta, fartygs- och personalresurser.

4. Sjöfartsverket skall senast 1 maj 2007 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna underlag om alternativa sjöräddningsmål och vilka kostnadskonsekvenser dessa kommer att generera.

5. Sjöfartsverket skall medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar. Medverkan ska ske i samverkan med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet och andra myndigheter. Uppdraget skall redovisas senast den 2 juli 2007 och i årsredovisningen.

6. Sjöfartsverket skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 (dnr N2006/10426/NL). Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010. Sjöfartsverket skall i ett första steg redovisa underlag till Regeringskansliet (Näringsdepartement) senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

Sjöfartsverket skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

7. Sjöfartsverket, skall i samråd med SIKA föreslå indikatorer för uppföljningen av det transportpolitiska delmålet Hög transportkvalitet. Utgångspunkten skall vara regeringens bedömning av delmålet och etappmålet i propositionen Moderna transporter (prop. 2005/06:160). Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 augusti 2007.

8. Sjöfartsverket skall redovisa sitt miljömålsarbete till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket enligt de riktlinjer som miljömålsrådet utfärdar.

9. Sjöfartsverket skall genomföra en digitalisering av befintliga djupdata i enlighet med förslag nr 22 i Aktionsplan för havsmiljön (Naturvårdsverket, rapport 5563). Uppdraget skall genomföras i samråd med Naturvårdsverket och redovisas den 30 mars 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:5

Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket19 761
ap.4Sjöfartsverket (ram)19 761

36:6

Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket70 574
ap.1Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. (ram)70 574

Villkor för anslag 36:6

ap.1 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.

1. Anslaget får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Från anslaget betalas Sjöfartsverkets kostnader för informationsinsatser för att förbättra sjösäkerheten och för att minska miljöpåverkan, främst avseende fritidsbåtslivet. Vidare ingår vissa kostnader för sjöräddning, farledsverksamhet, fyrar samt vissa övriga kostnader för fritidsbåtstrafiken och yrkesfisket m.m., vilka inte skall belasta handelssjöfarten.

36:7

Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket62 284
ap.1Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (ram)62 284

Villkor för anslag 36:7

ap.1 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

1. Anslaget får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

36:8

Sjöfartsregistret (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket5 934
ap.1Sjöfartsregistret (ram)5 934

Villkor för anslag 36:8

ap.1 Sjöfartsregistret

1. Anslaget får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Från anslaget betalas Sjöfartsverkets kostnader för driften av Sjöfartsregistret.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.45933 %0
36:6 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.
ap.10Inget0
36:7 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
ap.10Inget0
36:8 Sjöfartsregistret
ap.11783 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagstyp
36:6 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.
ap.2obetecknat
36:7 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
ap.2obetecknat
36:8 Sjöfartsregistret
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)350 000
- varav AFF350 000
Belopp angivna i tkr

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offenligrättslig verksamhet
Offentligrättslig verksamhet420 80348 4161 363 8001 374 019-10 219459 000
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Sjöfartsverkets ekonomiska mål är följande:

- Målet för räntabilitet är att resultatet efter skattemotsvarighet skall uppgå till 3,5 procent av justerat eget kapital under en konjunkturcykel.

- Det långsiktiga målet för soliditet är att den skall uppgå till minst 30 procent.

- Som restriktion för höjningar av farledsavgifterna gäller att avgifterna får öka med högst nettoprisindex räknat från och med år 2004.

Återrapportering: Sjöfartsverket skall redovisa måluppfyllelsen beträffande de ekonomiska målen.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Regeringens och riksdagens allmänna riktlinje för utdelning från affärsdrivande verksamheter är en tredjedel av resultatet efter skattemotsvarighet (prop. 1997/98:1, utg.omr. 22). Utdelningen för Sjöfartsverket för verksamhetsåret 2007 kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat- och balansräkning för detta år.

2. Sjöfartsverket skall för verksamhetsåret 2007, utöver utdelning inleverera belopp motsvarande bolagsskatt. Beloppet kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat och balansräkning för detta år.

3. Sjöfartsverket får disponera det överskott som kvarstår sedan nämnda inleveranser gjorts.

4. Sjöfartsverket får inom en total ram om 350 miljoner kronor uppta lång- och kortfristiga lån. Vid upplåning skall Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

5. Av kassamässigt överskott får högst 25 procent placeras på räntebärande konto i bank. Återstoden skall sättas in på räntebärande konto i Riksgäldskontoret.

6. Sjöfartsverket skall utbetala ersättning i enlighet med vad som angetts i av regeringen den 23 maj 1979 godkänt avtal om viss ersättning till Stockholms hamn.

7. Sjöfartsverket skall utbetala Sveriges bidrag för internationell ispatrulleringstjänst i Norra Atlanten.

8. Sjöfartsverket får under år 2007 besluta om och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2006/07:1, utg.omr. 22 avsnitt 7.7.3, bet. 2006/07:TU1, rskr. 2006/07:35).

9. Sjöfartsverket skall förvalta de medel som återbetalats till staten från konsortiet för Estonias övertäckning. Medlen skall efter beslut av regeringen kunna användas för framtida kostnader föranledda av utredningar och andra åtgärder med anknytning till M/S Estonias förlisning inom den kommande treårsperioden.

10. Sjöfartsverket skall erhålla kompensation för belopp, motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till den del av Sjöfartsverkets verksamhet som utgör myndighetsutövning. Denna kompensation skall ske på det sätt och enligt de grunder som gäller enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

11. Sjöfartsverket får använda högst 2 240 000 kr för betalning av administrativa kostnader för Statens Haverikommission.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Sjöfartsverket får i enlighet med 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter mm., besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Sjöfartsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger 10 000 000 kronor.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Sjöfartsverket skall lämna en finansieringsanalys i delårsrapporten den 31 augusti 2007.

På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Pia Stork Edhall








Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet/CIV
Socialdepartementet
Finansdepartementet/Ba
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/SAM
Näringsdepartementet /ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Försvarsmakten
Kustbevakningen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Naturvårdsverket
Rikstrafiken
Handelsflottans kultur- och fritidsråd
Rederinämnden
Statens institut för kommunikationsanalys
Handisam
Finansdepartementet/F
Finansdepartementet/ESA

Senast uppdaterad: