Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2007-12-06
UD2007/43925/PLAN
(delvis)
Inspektionen för strategiska produkter
Box 70252
107 22 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Inspektionen för strategiska produkter
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för strategiska produkters verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 05, bet. 2006/07:UU1, rskr. 2006/07:55, prop. 2007/08:1, utg.omr. 05, bet. 2007/08:FiU11, rskr. 2007/08:18).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitikExportkontrollTillsyn
Tillståndsprövning
Internationellt stöd och bistånd
Icke-spridning av kemiska vapenKontaktpunkt för myndigheter och företag såsom nationell myndighet enligt kemvapenkonventionen
Deklarationer och inspektioner

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.

1.1.1

Verksamhetsområde Exportkontroll

Mål

ISP skall fortsatt stärka tillämpningen av Sveriges politik samt verkställandet av Sveriges nationella och internationella åtaganden gällande exportkontroll av strategiska produkter och teknologier (innefattande såväl krigsmateriel (KM) som produkter med dubbla användningsområden (PDA) och tekniskt bistånd), och därigenom främja icke-spridning och därmed internationell fred och säkerhet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Antalet tillsynsbesök skall utökas och kvaliteten i tillsynen skall höjas från nivån 2005 för att under 2007 motsvara behovet av tillsyn med beaktande av företags och enskildas förmåga till egenkontroll. Samordningen av tillsynen mellan områdena KM och PDA skall förstärkas.

Företag som för PDA utnyttjar EU:s generella exporttillstånd eller andra generella eller globala exporttillstånd är föremål för tillsyn. ISP:s tillsyn inriktas på att dessa företag kan följa gällande regler och bidra till icke-spridning.

Återrapportering

ISP skall redovisa antalet tillsynsbesök och erfarenheter av dessa i förhållande till föregående år samt lämna en redogörelse för behovet av tillsyn och möjligheter att öka företags och enskildas egenkontroll. ISP skall redovisa ev. förslag till förbättringar i regelverket.

ISP skall redovisa antalet företag som använder generella och globala exporttillstånd samt om företagen blivit föremål för tillsyn eller när det väntas ske. Erfarenheter och slutsatser från tillsynen skall också redovisas.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Tillståndsprövning

Mål - KM

ISP skall genom fortsatt effektivisering av sin handläggning av utförseltillstånd bidra till förenklad administration för företagen. ISP skall vidare tydliggöra beslutens förenlighet med de svenska riktlinjerna och EU:s uppförandekod för vapenexport.

Om det vid diskussioner i ett EU-rådsforum eller i en exportkontrollregim framkommer att det är motiverat med särskild vaksamhet vid export av KM-produkter, teknologier eller programvara till känsliga mottagare, skall ISP lägga särskild vikt vid detta i myndighetens överväganden inför beslut i utförselärenden.

Återrapportering

ISP skall redovisa hur målen uppfyllts.

ISP skall redovisa hur ISP har lagt särskild vikt vid signalerna om särskild vaksamhet i EU-rådsfora och i exportkontrollregimer i överväganden inför beslut. ISP skall även redovisa ev. förslag som ISP vill lägga fram för att stärka denna verksamhet.

ISP skall redovisa hur genomförda åtgärder i tillståndsprövningen påverkar företagens och ISP:s arbetsomfattning.

Mål - PDA

ISP skall fortsatt förbättra användningen av information om meddelade avslag och leveranser samt uppgifter från informationsutbyte och därmed öka kvaliteten i tillståndsprövningen.

ISP skall, i nära samarbete med övriga berörda myndigheter, fortsatt utveckla tillämpningen av ”catch-all”-mekanismen vid exportkontroll av icke-listade produkter, och stärka informationsutbytet om spridningsrisker och känsliga inköpare och användare.

Om det vid diskussioner i ett EU-rådsforum eller i en exportkontrollregim framkommer att det är motiverat med särskild vaksamhet vid export av PDA-produkter, teknologier eller programvara till känsliga mottagare, skall ISP lägga särskild vikt vid detta i myndighetens överväganden inför beslut i utförselärenden.

Återrapportering

ISP skall redovisa hur myndigheten och andra berörda myndigheter använt information om meddelade avslag och leveranser samt uppgifter från informationsutbyte i tillståndsprövningen, och vilka ytterligare förbättringar i tillståndsprövningen som bör genomföras under år 2008.

ISP skall redovisa hur "catch-all"-mekanismen och hur informationsutbytet har stärkts.

ISP skall redovisa hur ISP har lagt särskild vikt vid signalerna om särskild vaksamhet i EU-rådsfora och i exportkontrollregimer i överväganden inför beslut. ISP skall även redovisa förslag som ISP vill lägga fram för att stärka denna verksamhet.

ISP skall redovisa hur genomförda åtgärder i tillståndsprövningen påverkar företagens och ISP:s arbetsomfattning.

Mål - förbättrad kontroll över elektronisk överföring

ISP skall fortsatt stärka kontrollen över elektronisk överföring av teknologi via Internet för KM och PDA.

Återrapportering

ISP skall redovisa vidtagna åtgärder samt behov av ytterligare åtgärder avseende kontroll över elektronisk överföring att genomföra under år 2008.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Internationellt stöd och bistånd

Mål

ISP skall inom ramen för tillgängliga resurser fortsatt stärka sitt stöd och bistånd (s.k. "outreach") till länder i EU:s närområde och andra prioriterade länder för att bidraga till dessa länders ansträngningar att förbättra sin exportkontroll och icke-spridning.

Återrapportering

ISP skall redovisa och kommentera genomfört arbete samt stöd avseende "outreach" fördelat på aktuella länder.

1.1.2

Verksamhetsområde Icke-spridning av kemiska vapen

Mål

ISP skall som nationell myndighet enligt kemvapenkonventionen fortsatt stärka genomförandet samt utvecklandet av effektiva förbindelser mellan svenska myndigheter, kemisk industri, OPCW och andra konventionsstater för att bidra till genomförandet av konventionen och därigenom upprätthållandet av förbudet mot kemiska vapen.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Kontaktpunkt för myndigheter och företag såsom nationell myndighet enligt kemvapenkonventionen

Mål

ISP skall skapa rutiner för att regelbundet pröva vilka företag som bör vara deklarationspliktiga enligt kemvapenkonventionen.

ISP skall effektivisera samordningen genom att i samråd med andra myndigheter tydliggöra berörda myndigheters ansvar och befogenheter och beskriva hur de bör informera varandra.

Återrapportering

ISP skall senast den 1 juni 2007 redovisa vilka företag som bör vara deklarationspliktiga, och därvid uppdatera den tidigare inventeringen från mitten av 1990-talet.

ISP skall redovisa hur myndigheternas arbete bör samordnas för att tillse att förbudet mot kemiska vapen upprätthålls.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Deklarationer och inspektioner

Mål

ISP skall fortsatt förbättra rutinerna för deklarationer så att företagen kan göra elektroniska deklarationer i början av 2008, och så att ISP kan göra elektroniska deklarationer till OPCW. ISP skall kontinuerligt anpassa rutinerna för inspektioner till de förutsättningar som ges från OPCW.

Återrapportering

ISP skall redovisa hur företagens arbete med deklarationer kan underlättas genom att de erbjuds göra elektroniska deklarationer år 2008 samt hur detta bedöms underlätta IPS:s eget arbete. ISP skall även redovisa åtgärder med anledning av delegeringen till myndigheten av beslutsfattandet om genomförande av rutininspektioner samt vidtagna åtgärder som förberedelse att ta emot inspektion på uppfordran. ISP skall också redovisa statistik rörande inspektioner av svensk kemisk industri i förhållande till andra jämförbara stater.

3

Organisationsstyrning

Inspektionen skall i sin löpande verksamhet verka för en konsekvent ärendehantering inkluderande fasta arbetsmetoder och motiverade beslut som dokumenteras.

Inspektionen skall dokumentera sina beslut i ärenden enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel och lagen (2000:2064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och tekniskt bistånd på ett sådant sätt att tillämpningsutvecklingen kan följas över tiden.

Inspektionen ges i uppdrag att senast den 1 september 2007 slutligt redogöra för de åtgärder som har vidtagits för att kvalitetssäkra handläggningen och dokumentationen av dessa ärenden.

ISP skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen:

23 januari

7 mars

2 maj

2 augusti

30 oktober.

Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

ISP skall översiktligt redovisa kostnaderna, fördelade på de två verksamhetsområdena Exportkontroll och Icke-spridning av kemiska vapen, samt på det administrativa området 2007. Om möjligt skall ISP även redovisa kostnaderna på nivån verksamhetsgren. Vidare skall ISP översiktligt redovisa antalet personer sysselsatta i dessa verksamheter och gemensamma funktioner.

4

Uppdrag

Planering av verksamhet och resursbehov

ISP skall senast den 1 mars 2007 redovisa en samlad verksamhetsplan för åren 2007-2011 som innefattar en analys av uppgifterna och deras resursbehov för att åstadkomma godtagbara resultat. ISP skall vidare redovisa en resursplan, innefattande bl.a. en personalplan och en plan för investeringar för samma period. ISP skall därvid redovisa alla rimliga besparingsmöjligheter. Om ett genomförande av ISP:s förslag föranleder ändringar i ISP:s instruktion bör även detta redovisas. Redovisningen av detta uppdrag kan samordnas med ISP:s framställan om anslag för kommande år.

Vidareutveckla kontakterna med forskarsamhället och näringslivet

ISP ges i uppdrag att vidareutveckla kontakterna med forskarsamhället och relevanta delar av näringslivet för ökad förståelse om spridning av massförstörelsevapen. ISP skall lämna förslag på åtgärder före den 15 augusti 2007. ISP skall i anslutning till årsredovisningen för 2007 redovisa genomförda åtgärder.

Kontroll av produkter utanför kontrollistor

ISP ges i fortsatt uppdrag att redovisa förslag för Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med syfte att förbättra exportkontrollen av produkter med dubbel användning utanför kontrollistor (catch-all), i samråd med andra berörda myndigheter, t.ex. Statens kärnkraftinspektion, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten (MUST) och Tullverket. ISP:s förslag skall inriktas på att främja svenska mål om att förhindra spridning av känsliga produkter och teknologier till olämpliga mottagare, med beaktande av utvecklingen av policy och regler inom EU.

Exportkontrollrådet (EKR) och det Teknisk-Vetenskapliga Rådet (TVR)

ISP skall redovisa antalet möten med EKR respektive TVR under 2007 samt hur verksamheten i EKR har utvecklats under 2007.

ISP skall vidare redovisa antalet samråds- respektive informationsärenden som behandlas i de båda råden 2007 jämfört med 2005-2006.

Uppdrag att bistå med att ta fram underlag till den gemensamma handlingsplanen avseende förenklingsarbete

ISP skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006, dnr N2006/10426/NL. Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010.

ISP skall i ett första steg redovisa underlag till Utrikesdepartementet senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som ISP bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

ISP skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

ISP skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att ISP skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

ISP:s överväganden skall utformas med beaktande av en bibehållen strikt nationell exportkontroll.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:5

Inspektionen för strategiska produkter (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för strategiska produkter26 103
ap.1Inspektionen för strategiska produkter (ram)26 103

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
5:5 Inspektionen för strategiska produkter
ap.17473 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 512
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för strategiska produkters räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-252 075
2007-02-252 075
2007-03-252 075
2007-04-252 075
2007-05-252 075
2007-06-252 075
2007-07-252 075
2007-08-252 075
2007-09-252 075
2007-10-252 075
2007-11-252 075
2007-12-252 678
2008-01-25600
Summa26 103
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för strategiska produkters disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:5 ap.1Inspektionen för strategiska produkter

7

Avgifter och bidrag

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter till ISP 200725270025 70925 70900
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter till ISP 2007

ISP:s verksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Avgifterna i ISP:s verksamhet skall redovisas mot inkomsttitel 2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkningen.

Kostnader för det Teknisk-Vetenskapliga Rådet och Exportkontrollrådet skall rymmas under anslaget.

ISP:s avgiftssystem syftar till full kostnadstäckning och fungerar enligt följande modell. I början av året inkommer slutresultatet för hur mycket av anslaget som har använts under föregående år. Utifrån detta resultat beräknas de avgifter som de olika exportföretagen skall erlägga, därefter skickas faktura till företagen. Dessa avgifter inklusive avkastningsränta inbetalas under året via ISP till inkomsttitel 2527. Sålunda skapas en årsförskjutning i systemet. Avgifterna som betalas in under ett år motsvarar därför det anslag som ISP erhöll föregående år inklusive avkastningsräntan.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Undantag görs från 4 § 2 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende finansieringsanalys.

På regeringens vägnar
Ewa Björling
Henrik Salander
Kopia till

UD-NIS
UD-SP
UD-ERS
UD-RS
UD-PLAN
UD-EKO
Finansdepartementet/BA
Försvarsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Utrikesutskottet
Rikspolisstyrelsen
Försvarsmakten
Statens kärnkraftinspektion
Totalförsvarets forskningsinstitut
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen

Senast uppdaterad: